Logowanie

Tytuł:

uchwała nr IX/84/2011 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2011-07-06
Organ wydający:Rada Miejska w Szklarskiej Porębie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 142 pozycja: 2347
Hasła:pomoc materialna,ośrodki pomocy społecznej

UCHWAŁA NR IX/84/2011 RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) w związku z art.90 m ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), Rada Miejska w Szklarskiej Porębie uchwala, co następuje: § 1. Upoważnia się Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrza Szklarskiej Poręby. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie Zbigniew Kubiela

Id: GLAUU-XKDRV-TULGB-VLWBC-AXHRH. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/67/11 Rady Miasta Puławy z dnia 24 marca 2011r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXI/369/09 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.153.248

  uchwała nr XLVII/316/10 Rady Miasta Poręba z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie upoważnienia kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porębie do realizacji pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz wydawania w tym zakresie decyzji administracyjnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1677

  uchwała Nr XIII/164/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Karnicach do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LXII/369/10 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr VII/38/11 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 26 maja 2011r. zmieniająca uchwałę Nr V/26/11 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscypilnarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • uchwała nr VII/37/11 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 26 maja 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Szczytna

 • uchwała nr VIII/27/11 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 30 maja 2011r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • uchwała nr VIII/36/11 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie regulaminu i przepisów porządkowych dla korzystających z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Przemków

 • uchwała nr IX/63/11 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/228/08 z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie odpłatności za przewóz osób środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta Oława.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.