Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2705

Tytuł:

uchwała Nr XII/78/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2012.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-12-02
Organ wydający:Rada Gminy Stare Czarnowo
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 142 pozycja: 2705
Hasła:podatek od środków transportowych

UCHWAŁA NR XII/78/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2012.  Na  podstawie  art.18  ust.2  pkt.8  ustawy  z dnia  8 marca  1990r.  o samorządzie  gminnym  (Dz.  U.  z 2001r. Nr 142, poz. 1591? z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.  1271, Nr 214, poz. 1806? z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568? z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr  116, poz.1203, Nr 167, poz.1759? z 2005r.Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457? z 2006r. Nr 17, poz.  128,  Nr  181,  poz.  1337?  z 2007r.  Nr  48,  poz.  327,  Nr  138,  poz.  974,  Nr  173,  poz.1218?  z 2008r.  Nr  180, poz.1111, Nr 223, poz.1458? z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241? z 2010r. Nr 28, poz.  142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675? z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.  777, Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia  1991r. o podatkach  i opłatach  (Dz.U.  z 2010r.  Nr  95,  poz.  613,  Nr  96,  poz.  620,  Nr  225,  poz.1461,  Nr  226,  poz.1475?  z 2011r.  Nr  102,  poz.  584,  Nr  112,  poz.  654,  Nr  171,  poz.1016) Rada  Gminy  Stare  Czarnowo  uchwala, co następuje:  § 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych na 2012 rok w wysokości:  1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t i poniżej 12t,  a) powyżej 3,5t do 5,5t włącznie­ 442,00 zł?  b) powyżej 5,5t do 9t włącznie ? 594,00 zł?  c) powyżej 9t ? 886,00 zł.  2) Od  samochodów  ciężarowych  o dopuszczalnej  masie  całkowitej  równej  lub  wyższej  niż  12t ?  Załącznik Nr 1,  3) Od  ciągników  siodłowych  i balastowych  przystosowanych  do  używania  łącznie  z naczepą  lub  przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5t i poniżej 12t ? 875,00 zł,  4) Od  ciągników  siodłowych  i balastowych  przystosowanych  do  używania  łącznie  z naczepą  lub  przyczepą  o dopuszczalnej  masie  całkowitej  zespołu  pojazdów  równej  lub  wyższej  niż  12t  ­  Załącznik Nr 2,  5) Od  przyczep  i naczep,  które  łącznie  z pojazdem  silnikowym  posiadają  dopuszczalną  masę  całkowitą  od  7t  i poniżej  12t  z wyjątkiem  związanych  wyłącznie  z działalnością  rolniczą  prowadzoną przez podatnika podatku rolnego ? 959,00 zł,  6) Od  przyczep  i naczep,  które  łącznie  z pojazdem  silnikowym  posiadają  dopuszczalną  masę  całkowitą  równą  lub  wyższą  niż  12t  z wyjątkiem  związanych  wyłącznie  z działalnością  rolniczą  prowadzoną przez podatnika podatku rolnego ? Załącznik Nr 3?  7) Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia,  a) mniejszej niż 30 miejsc ? 625,00 zł?  b) równej lub wyższej niż 30 miejsc ? 969,00 zł.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.  § 3. Traci moc Uchwała Nr XLII/295/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 listopada 2010r.  w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2011. 

Id: WADFM­SGBEX­AUHEJ­DMYHF­KKDEU. Podpisany

Strona 1

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego  i wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu z mocą obowiązującą od 1stycznia 2012 roku.   

Przewodniczący Rady  Kazimierz Mendak

Stawki podatku dla samochodów ciężarowych  o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub  wyższej niż 12 ton  Zalacznik1.doc załącznik Nr 1  Stawki podatku od ciągników siodłowych  i balastowych przystosowanych do używania  łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej  masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub  wyższej niż 12 ton  Zalacznik2.doc załącznik Nr 2  Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie  z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną  masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton,  z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością  rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku  rolnego  Zalacznik3.doc załącznik Nr 3 

Id: WADFM­SGBEX­AUHEJ­DMYHF­KKDEU. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.185.2777

  uchwała nr XV/96/2011 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.188.2967

  uchwała nr XIII/65/11 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.3506

  uchwała nr XI/176/2011 Rady Gminy Dębica z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.380.3

  uchwała nr XXXII/325/2009 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz dodatkowych zwolnień z tego podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.193.3251

  uchwała nr XVIII/69/11 Rady Gminy Markowa z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na 2012 rok w Gminie Markowa

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Naczepa a amortyzacja

  Zakupiłem do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usług transportowych, naczepę. Od razu nie chcę jej rejestrować w wydziale komunikacji. Czy taki środek trwały (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Amortyzacja budynku usługowo-handlowego

  Spółka zamierza nabyć nieruchomość zabudowaną w postaci działki z trwale związanym z gruntem budynkiem usługowo-handlowym o powierzchni handlowej przekraczającej (...)

 • Przedawnienie zadłużenia z tytułu składek na ZUS a zmiana ustawy

  W jakim terminie następuje przedawnienie składek należnych w latach 2002-2005, stosuje się termin 10 czy 5-letni?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2704

  uchwała Nr XII/76/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stare Czarnowo na rok 2012 i poboru podatku rolnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2703

  uchwała Nr XI/64/11 Rady Gminy Rymań z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rymań , udostępnionych dla operatorów o przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2702

  uchwała Nr IX/65/2011 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia 1 dt. żyta do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2701

  uchwała Nr IX/64/2011 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2700

  uchwała Nr IX/63/2011 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.