Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2706

Tytuł:

uchwała Nr XII/79/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłaty targowej.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-12-02
Organ wydający:Rada Gminy Stare Czarnowo
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 142 pozycja: 2706
Hasła:opłata targowa

UCHWAŁA NR XII/79/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłaty targowej.  Na  podstawie  art.18  ust.2  pkt.8  ustawy  z dnia  8 marca  1990r.  o samorządzie  gminnym  (Dz.  U.  z 2001  r.  Nr  142,  poz.1591?  z 2002  r.  Nr  23,  poz.  220,  Nr  62,  poz.  558,  Nr  113,  poz.  984,  Nr  153,  poz.1271, Nr 214, poz. 1806? z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568? z 2004r. Nr 102, poz. 1055,  Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759? z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457? z 2006r. Nr 17,  poz.128, Nr 181, poz. 1337? z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218? z 2008r. Nr  180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458? z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241? z 2010r. Nr 28, poz.  142  i 146,  Nr  40,  poz.  230,  Nr  106,  poz.  675?  z 2011r.  Nr  21,  poz.113,  Nr  117,  poz.679,  Nr  134,  poz.777, Nr 217, poz.1281) art.19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz.1475? z 2011r. Nr  102,  poz.  584,  Nr  112,  poz.654,  Nr  171,  poz.1016) Rada  Gminy  Stare  Czarnowo  uchwala,  co  następuje:  § 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w następujących wysokościach:  1) Sprzedaż artykułów przemysłowych i spożywczych ­ 20zł?  2) Sprzedaż płodów rolnych ­ 5zł.  § 2. 1. . Wyznacza się na inkasentów opłaty targowej sołtysów sołectw oraz upoważnionego przez  Wójta Gminy pracownika Urzędu Gminy ? Piotra Modzelewskiego.  2. Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej w wysokości 30% zainkasowanej sumy.  3. Wynagrodzenie  określone  w ust.  2 nie  dotyczy  opłat  pobranych  przez  pracownika  Urzędu  Gminy.  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.  § 4. Traci  moc  Uchwała  Nr  XXXV/243/09  Rady  Gminy  Stare  Czarnowo  z dnia  13  listopada  2009r. w sprawie stawek opłaty targowej.  § 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego  i wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  z mocą  obowiązującą  od  1 stycznia  2012  roku.   

Przewodniczący Rady  Kazimierz Mendak

Id: NXHDW­YXGJF­QFBNI­HGHUL­QJZRB. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.506.3713

  uchwała nr XLIII/1025/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej

 • DZ. URZ. 2009.15.182

  uchwała nr XXXII/742/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 15 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej

 • DZ. URZ. 2009.54.767

  uchwała nr XXXII/753/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 12 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.39

  uchwała nr XIII/75/11 Rady Gminy Nur z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej, poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.48.1593

  uchwała nr 9/IV/2010 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej i zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2705

  uchwała Nr XII/78/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2704

  uchwała Nr XII/76/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stare Czarnowo na rok 2012 i poboru podatku rolnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2703

  uchwała Nr XI/64/11 Rady Gminy Rymań z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rymań , udostępnionych dla operatorów o przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2702

  uchwała Nr IX/65/2011 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia 1 dt. żyta do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2701

  uchwała Nr IX/64/2011 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na 2012 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.