Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2707

Tytuł:

uchwała Nr XII/85/11 Rady Gminy Świeszyno z dnia 27 października 2011 r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym na terenie Gminy Świeszyno

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-12-02
Organ wydający:Rada Gminy Świeszyno
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 142 pozycja: 2707
Hasła:nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych

UCHWAŁA NR  XII/85/11 RADY GMINY ŚWIESZYNO z dnia 27 października 2011 r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym na terenie Gminy Świeszyno  Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591? z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  Nr 153, poz. 1271 , Nr 214, poz. 1806? z 2003 r. Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz. 1568? z 2004 r.  Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203? z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 , Nr 175, poz. 1457? z 2006 r.  Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337? z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 , Nr 173, poz.  1218? z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 , Nr 223, poz. 1458? z 2009 r. Nr 52, poz. 420 , Nr 157, poz.  1241? z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675? z 2011 r. Nr 21, poz.  113,  Nr  117,  poz.  679  ,  Nr  134,  poz.  777)  i art.  8 ust.  1 a  ustawy  z dnia  21  marca  1985  r.  o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 , Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381?  z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505? z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101,  Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323? z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz.  1466? z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945) uchwala się, co następuje:  § 1. Nadaje  się  nazwę  ulicy  drodze  wewnętrznej,  stanowiącej  własność  osób  fizycznych,  położonej na terenie Gminy Świeszyno:  ­ droga wewnętrzna ­ działka Nr 114/15, obręb ewidencyjny Konikowo, otrzymuje nazwę ulicy  "Konika Polnego".  § 2. Szczegółowe  położenie  ulicy  wymienionej  w §  1 oraz  nadanie  jej  nazwy  przedstawia  mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świeszyno.  § 4. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa Zachodniopomorskiego. 

Id: GIXYW­FDQET­METWJ­JGJRM­XEODC. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.130.2603

  uchwała Nr XLVIII/265/10 Rady Gminy Świeszyno z dnia 23 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/ 233/10 Rady Gminy Świeszyno w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym na terenie Gminy Świeszyno

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.76.1399

  uchwała nr XLV/243/10 Rady Gminy Świeszyno z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym na terenie Gminy Świeszyno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.122.2200

  uchwała Nr XI/75/11 Rady Gminy Świeszyno z dnia 15 września 2011 r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym na terenie Gminy Świeszyno

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5122

  uchwała nr XVI/152/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazw ulic drogom publicznym oraz nazw drogom wewnętrznym we wsi Małocice i Augustówek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.122.2199

  uchwała Nr XI/74/11 Rady Gminy Świeszyno z dnia 15 września 2011 r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym na terenie Gminy Świeszyno

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2706

  uchwała Nr XII/79/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłaty targowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2705

  uchwała Nr XII/78/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2704

  uchwała Nr XII/76/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stare Czarnowo na rok 2012 i poboru podatku rolnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2703

  uchwała Nr XI/64/11 Rady Gminy Rymań z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rymań , udostępnionych dla operatorów o przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2702

  uchwała Nr IX/65/2011 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia 1 dt. żyta do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.