Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2709

Tytuł:

uchwała Nr XIV/98/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Ustronie Morskie oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-12-02
Organ wydający:Rada Gminy Ustronie Morskie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 142 pozycja: 2709
Hasła:

UCHWAŁA NR XIV/98/2011 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Ustronie Morskie oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Na podstawie art. 15 ust. 2 w związku z art. 15 ust. 1 pkt. 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 roku Nr 5, poz.13) Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje: § 1. Określa się przystanki komunikacyjne na terenie Gminy Ustronie Morskie, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ustronie Morskie zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1. do uchwały. § 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Ustronie Morskie w treści stanowiącej załącznik nr 2. do uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz

Id: PJSRT-HJJVG-XMNGW-NOQBZ-VZWGR. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/98/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 października 2011 r. WYKAZ PRZYSTANKÓW, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM

Lp. Nazwa przystanku Oznaczenie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Bagicz Bagicz Sianożęty Sianożęty Sianożęty Sianożęty Sianożęty Ustronie Morskie Ustronie Morskie Ustronie Morskie Ustronie Morskie Ustronie Morskie Ustronie Morskie Ustronie Morskie Ustronie Morskie Ustronie Morskie Ustronie Morskie Ustronie Morskie Ustronie Morskie Wieniotowo Gwizd Gwizd Kukinka Kukinka Kukinka Kukinka Kukinka Kukinka Kukinka Kukinka Rusowo Rusowo Rusowo Rusowo Rusowo Rusowo 01 02 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 01 02 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 05 06

Nazwa/ Lokalizacja przystanku Bagicz (droga krajowa nr 11) strona prawa Bagicz (droga krajowa nr 11) strona lewa Sianożęty (droga krajowa nr 11), strona prawa Sianożęty (droga krajowa nr 11), strona lewa Sianożęty skrzyżowanie (droga powiatowa nr 0275Z) strona prawa Sianożęty skrzyżowanie (droga powiatowa nr 0275Z) strona lewa Sianożęty ul. Lotnicza (droga powiatowa nr 272Z) Ustronie Morskie ul. Bol. Chrobrego (OW "Agrosoc"), droga powiatowa nr 0273Z strona prawa Ustronie Morskie ul. Bol. Chrobrego (OW "Agrosoc"), droga powiatowa nr 0273Z) strona lewa Ustronie Morskie ul. Woj. Polskiego (Zespół Szkół), droga powiatowa nr 0273Z strona prawa Ustronie Morskie ul. Woj. Polskiego (Zespół Szkół), droga powiatowa nr 0273Z, strona lewa Ustronie Morskie ul. Woj. Polskiego (Marysin), droga powiatowa nr 0273Z, strona prawa Ustronie Morskie ul. Woj. Polskiego (Marysin), droga powiatowa nr 0273Z, strona lewa Ustronie Morskie ul. Polna, droga powiatowa nr 0274Z (na żądanie) strona prawa Ustronie Morskie ul. Polna, droga powiatowa nr 0274Z (na żądanie) strona lewa Ustronie Morskie ul. Kołobrzeska, droga powiatowa nr 0275Z, strona prawa Ustronie Morskie ul. Kołobrzeska, droga powiatowa nr 0275Z, strona lewa Ustronie Morskie ul. Kolejowa, droga powiatowa nr 0275Z, strona prawa Ustronie Morskie ul. Kołobrzeska, droga powiatowa nr 0275Z, strona lewa Wieniotowo Gwizd (droga krajowa nr 11) strona prawa Gwizd (droga krajowa nr 11) strona lewa Kukinka ? Malechowo, droga powiatowa nr 0275Z (przystanek na żądanie) strona prawa Kukinka ? Malechowo, droga powiatowa nr 0275Z (przystanek na żądanie) strona lewa Kukinka, droga powiatowa nr 0275Z strona prawa Kukinka, droga powiatowa nr 0275Z strona lewa Kukinia ("Superfish"), droga powiatowa nr 0275Z, przystanek na żądanie, strona prawa Kukinia ("Superfish"), droga powiatowa nr 0275Z, przystanek na żądanie, strona lewa Kukinia, droga powiatowa nr 0278Z, strona prawa Kukinia, droga powiatowa nr 0278Z, strona prawa Rusowo, droga powiatowa nr 0278Z, strona prawa Rusowo, droga powiatowa nr 0278Z, strona lewa Rusowo, droga powiatowa nr 0278Z, strona prawa, przystanek na żądanie Rusowo, droga powiatowa nr 0278Z, strona lewa, przystanek na żądanie Rusowo, droga powiatowa nr 0278Z (Dom Nauczyciela) strona prawa Rusowo, droga powiatowa nr 0278Z (Dom Nauczyciela) strona lewa

Id: PJSRT-HJJVG-XMNGW-NOQBZ-VZWGR. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/98/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 października 2011 r. WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE 1. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych wymaga spełnienia następujących warunków: 1) posiadanie uprawnień do wykonywania publicznego transportu zbiorowego na danej linii komunikacyjnej, liniach komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej lub prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób, odpowiednio do rodzaju przewozu. 2) wnoszenie opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych określonych uchwałą Rady Gminy Ustronie Morskie w sprawie ustanowienia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których gmina jest właścicielem lub zarządzającym. 2. Ustala się następujące zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych: 1) zatrzymywanie pojazdów na przystankach komunikacyjnych: a) odbywa się według uzgodnionego rozkładu jazdy, b) powinno zapewnić innym użytkownikom korzystanie z nich na równych prawach, c) winno umożliwić pasażerom dogodne wsiadanie i wysiadanie, d) następuje wyłącznie na czas niezbędny do wsiadania i wysiadania pasażerów lub w przypadku sprzedaży biletów przez kierującego pojazdem na czas potrzeby do pobrania należności, 2) przypadku prowadzania jakichkolwiek prac na przystankach komunikacyjnych zastrzega się możliwość zmiany lokalizacji tych obiektów oraz prawa do ich likwidacji bądź czasowego zawieszenia w funkcjonowaniu, 3) operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są uzyskać od właściciela lub zarządzającego przystankami uzgodnienie w zakresie: a) wskazania przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia odpłatności za korzystanie z tych obiektów, b) treści, wymiarów, wyglądu, sposobu i miejsca zamieszczania tabliczek z rozkładem jazdy oraz innych informacji (cennik opłat, schemat linii, regulamin przewozów itp.).

Id: PJSRT-HJJVG-XMNGW-NOQBZ-VZWGR. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.15.638

  uchwała nr XXVI/164/2009 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowościn Ustronie Morskie i Sianożęty

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.15.636

  uchwała nr XXVI/162/2009 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Ustronie Morskie i jej jednostek organizacyjnych, z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ? Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.15.634

  uchwała nr XXV/157/2008 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.15.637

  uchwała nr XXVI/163/2009 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 16 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia opłaty miejscowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1613

  uchwała Nr XXIV/164/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 23 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Ustronie Morskie.

porady prawne online

Porady prawne

 • Korzystanie z przystanków autobusowych

  Czy Rada Miasta posiada prawo ustalania i pobierania opłat za korzystanie z przystanków autobusowych komunikacji miejskiej przez prywatnych przewoźników osób? Jeśli (...)

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Pozwolenie na budowę domu

  Jaki dom mogę zbudować na własnościowej działce rekreacyjnej bez pozwolenia na budowę?

 • Usługi fryzjerskie wykonywane poza salonem

  Osoba posiadająca dyplom mistrza fryzjerstwa planuje otworzyć działalność. Jednak nie będzie ona świadczyła usług w salonie, lecz u klientów w domu. Generalnie, (...)

 • Koszty oświetlenia dróg osiedlowych spółdzielni

  Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada na swoim terenie drogi będące własnością spółdzielni, lecz służące do publicznego użytku mieszkańców osiedla. Spółdzielnia (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2708

  uchwała Nr XIV/97/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie stawek za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze Gminy Ustronie Morskie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2707

  uchwała Nr XII/85/11 Rady Gminy Świeszyno z dnia 27 października 2011 r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym na terenie Gminy Świeszyno

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2706

  uchwała Nr XII/79/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłaty targowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2705

  uchwała Nr XII/78/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2704

  uchwała Nr XII/76/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stare Czarnowo na rok 2012 i poboru podatku rolnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.