Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2710

Tytuł:

uchwała Nr XIII/79/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 27 października 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wierzchowo

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-12-02
Organ wydający:Rada Gminy Wierzchowo
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 142 pozycja: 2710
Hasła:

UCHWAŁA NR XIII/79/2011 RADY GMINY WIERZCHOWO z dnia 27 października 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych  na terenie Gminy Wierzchowo  Na  podstawie  art.  90  f  ustawy  z dnia  7 września  1991  roku  o systemie  oświaty  (Dz.U.  z 2004  r.  Nr  256,  poz.  2572, z późn. zm.) Rada Gminy Wierzchowo uchwala, co następuje:  § 1. Uchwala  się  Regulamin  udzielania  pomocy  materialnej  o charakterze  socjalnym  dla  uczniów  zamieszkałych na terenie Gminy Wierzchowo, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchowo.  § 3. Tracą moc uchwały:  1) Nr  XXXIII/174/2005  Rady  Gminy  Wierzchowo  z dnia  24  marca  2005r.  w sprawie  regulaminu  udzielania  pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wierzchowo (Dz. U.  Woj. Zach. Nr 47, poz. 1121),  2) Nr XXXIX/205/2005 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 27 października 2005r. w sprawie zmiany regulaminu  udzielania  pomocy  materialnej  o charakterze  socjalnym  dla  uczniów  zamieszkałych  na  terenie  gminy  Wierzchowo (Dz. U. Woj. Zach. Nr 100, poz. 2003).  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r. 

Id: MNNOO­KKKPU­FYWAN­WHXPC­ZFWBI. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr XIII/79/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 27 października 2011 r. Zalacznik1.doc Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie  Gminy Wierzchowo 

Id: MNNOO­KKKPU­FYWAN­WHXPC­ZFWBI. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.216.7324

  uchwała nr XXXVIII/191/2010 Rady Gminy Przesmyki z dnia 29 października 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przesmyki

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LVI/354/10 Rady Gminy Stoczek Łukowski z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stoczek Łukowski.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.240.8619

  uchwała nr XII/65/11 Rady Gminy Nur z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych  na terenie gminy Nur

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/78/2011 Rady Miasta Włodawa z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Włodawa

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.12

  uchwała nr X/61/11 Rady Gminy Rozogi z dnia 28 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2709

  uchwała Nr XIV/98/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Ustronie Morskie oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2708

  uchwała Nr XIV/97/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie stawek za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze Gminy Ustronie Morskie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2707

  uchwała Nr XII/85/11 Rady Gminy Świeszyno z dnia 27 października 2011 r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym na terenie Gminy Świeszyno

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2706

  uchwała Nr XII/79/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłaty targowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2705

  uchwała Nr XII/78/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2012.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.