Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2712

Tytuł:

uchwała Nr XII / 81 / 11 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-12-02
Organ wydający:Rada Miejska w Chociwlu
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 142 pozycja: 2712
Hasła:podatek od nieruchomości

UCHWAŁA NR XII / 81 / 11 RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWLU z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  Na  podstawie  art.  18  ust.  2 pkt  8 ustawy  z dnia  8 marca  1990  r.  o samorządzie  gminnym  (  Dz.U.  z 2001  r.  Nr  142,  poz.  1591  ze  zmianami)  i art.  5 ust.  1 ustawy  z dnia  12  stycznia  1991  r.  o podatkach  i opłatach  lokalnych  (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami) Rada Miejska w Chociwlu uchwała co następuje:  § 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Chociwel:  1) od gruntów:  a) związanych  z prowadzeniem  działalności  gospodarczej  bez  względu  na  sposób  sklasyfikowania  w ewidencji  gruntów i budynków ? 0,65 zł od 1 m? powierzchni,  b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych ? 4,33 zł od 1 ha powierzchni,  c) pozostałych,  w tym  zajętych  na  prowadzenie  odpłatnej  statutowej  działalności  pożytku  publicznego  przez  organizacje pożytku publicznego ? 0,14 zł od 1 m? powierzchni?  2) od budynków lub ich części:  a) mieszkalnych ? 0,54 zł od 1 m? powierzchni użytkowej,  b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych  na prowadzenie działalności gospodarczej ? 16,41 zł od 1 m? powierzchni użytkowej,  c) zajętych  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  w zakresie  obrotu  kwalifikowanym  materiałem  siewnym ?  9,70 zł od 1 m? powierzchni użytkowej,  d) związanych  z udzielaniem  świadczeń  zdrowotnych  w rozumieniu  przepisów  o działalności  leczniczej,  zajętych  przez podmioty udzielające tych świadczeń ? 4,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,  e) od  pozostałych,  w tym  zajętych  na  prowadzenie  odpłatnej  statutowej  działalności  pożytku  publicznego  przez  organizacje pożytku publicznego ? 4,80 zł od 1 m? powierzchni użytkowej?  3) od budowli ? 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3­7.  § 2. Z  dniem  wejście  w życie  niniejszej  uchwały,  traci  moc  Uchwała  Nr  XVIII/159/08  Rady  Miejskiej  w Chociwlu z dnia 13 listopada 2008 r. sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2012 r.   

Przewodniczący Rady  Miejskiej  inż. Krzysztof Zych

Id: RXTEX­FQQXU­KEWZK­HRFGA­LBXGB. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.207.6223

  uchwała nr 51/VIII/2011 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień w tym podatku.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXXVIII/370/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.184.2751

  uchwała nr XIV/80/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości pobieranego na terenie Gminy Chmielnik oraz sposobu poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego a także wynagrodzenia za inkaso na rok podatkowy.

 • DZ. URZ. 2010.141.2762

  uchwała nr LXII/532/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 29 września 2010r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.

 • DZ. URZ. 2011.144.1609

  uchwała nr VIII/61/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/157/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i stawek za inkaso podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości

  Podatnik złożył wniosek o wpisanie do uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych następującego zapisu: \"od gruntów związanych z działalnością gospodarczą (...)

 • Podatek od niezgłoszonego przychodu z wynajmu

  Właściciel wynajmuje mieszkanie podpisując umowę z lokatorem, której to umowy nie zgłasza w urzędzie skarbowym. Ile wynosi kara lub podatek, jaki naliczy urząd, gdy (...)

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2711

  uchwała Nr XII / 80 /11 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Chociwel

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2710

  uchwała Nr XIII/79/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 27 października 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wierzchowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2709

  uchwała Nr XIV/98/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Ustronie Morskie oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2708

  uchwała Nr XIV/97/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie stawek za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze Gminy Ustronie Morskie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2707

  uchwała Nr XII/85/11 Rady Gminy Świeszyno z dnia 27 października 2011 r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym na terenie Gminy Świeszyno

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.