Logowanie

Tytuł:

uchwała nr VII/113/11 Rady Gminy Długołęka z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/69/11 Rady Gminy Długołęka z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Długołęka na lata 2011 - 2015

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2011-07-08
Organ wydający:Rada Gminy Długołęka
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 143 pozycja: 2399
Hasła:zasady gospodarki nieruchomościami

UCHWAŁA NR VII/113/11 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/69/11 Rady Gminy Długołęka z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Długołęka na lata 2011 - 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) Rada Gminy Długołęka uchwala co następuje: § 1. W Uchwale Nr IV/69/11 Rady Gminy Długołęka z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Długołęka na lata 2011 - 2015 uchyla się § 15. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długołęka. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Anna Chmielewska

Id: HQMZW-AAJYL-KFGAC-SAHXT-DGFKY. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIX/350/09 Rady Gminy Długołęka z dnia 29 września 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Byków

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr V/86/11 Rady Gminy Długołęka z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy Długołęka.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/265/12 Rady Gminy Długołęka z dnia 28 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Szczodre

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVI/412/10 Rady Gminy Długołęka z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Długołęka

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/264/12 Rady Gminy Długołęka z dnia 28 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kiełczówek

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr VII/112/11 Rady Gminy Długołęka z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • uchwała nr IX/174/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 maja 2011r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Wrocław, działającej w formie jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławski Zespół Żłobków oraz nadania jej statutu

 • uchwała nr VII.32.2011 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek 184/11, 184/12, 184/13, 184/14, 184/15, 184/16, 184/17 AM 1 położonych w obrębie Moszyce.

 • uchwała nr IX/73/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy Nr XXIII/262/04 z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie określenia zasad przyznawania oraz zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy

 • uchwała nr 58/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 maja 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów prowadzonych przez Gminę Strzegom.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.