Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2742

Tytuł:

zarządzenie Nr 10 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 25 listopada 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia granic pasa technicznego na terenie gminy Wolin.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-12-05
Organ wydający:Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 143 pozycja: 2742
Hasła:administracja morska

ZARZĄDZENIE NR 10 DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W SZCZECINIE z dnia 25 listopada 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia granic pasa technicznego na terenie gminy Wolin. Na podstawie art. 36 ust 5 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1991r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz. 1502, Nr 170, poz. 1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 203, poz. 1683, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055, z 2009 r. Nr 98, poz. 817 i Nr 92, poz. 753, oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 106, poz.622 i Nr 134, poz.778), zgodnie z §1 i §2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie określenia minimalnej i maksymalnej szerokości pasa technicznego i ochronnego oraz sposobu wyznaczania ich granic (Dz. U. Nr 89, poz. 820) zmienionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2010r. (Dz. U. Nr 150 poz. 1004), po uwzględnieniu wniosku Burmistrza Wolina działającego z upoważnienia Rady Miasta i Gminy Wolin zarządza się, co następuje: § 1. W zarządzeniu nr 7 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie określenia granic pasa technicznego na terenie gminy Wolin (Dz. U. Woj. Zach. Nr 114, poz. 2177) w §2 wprowadza się następujące zmiany: §2 punkt 21 otrzymuje brzmienie: ?21) obręb ewidencyjny nr Zagórze: Od przyjętego za początkowy punktu granicznego nr 374, położonego na granicy obrębów ewidencyjnych Zagórze i Gogolice w odległości 78,8 m od linii brzegu cieśniny Dziwny, mierzonej wzdłuż granicy obrębów, granica pasa technicznego biegnie w kierunku południowo-wschodnim, linią łamaną wzdłuż górnej krawędzi skarpy, granicami nieruchomości prywatnych KW Nr 35900 i 3877, przez punkty graniczne nr 375, 249, 250, 251, 252 i 253 do punktu granicznego nr 254 na północnej granicy nieruchomości prywatnej KW Nr 16324. Od punktu granicznego nr 254 granica pasa technicznego biegnie w kierunku południowo-zachodnim, granicą nieruchomości KW Nr 16324 do punktu granicznego nr 255 na wschodniej granicy drogi polnej biegnącej równolegle do linii brzegu cieśniny Dziwna, przecina drogę i dochodzi do punktu granicznego nr 256 na zachodniej granicy drogi. Z punktu nr 256 granica pasa technicznego biegnie w kierunku południowo-wschodnim, zachodnią granicą drogi, przez punkty graniczne nr 257, 258, 290, 291, 259, 287 i 260 do punktu granicznego nr 261, włączając w obszar pasa technicznego nieruchomości prywatne KW Nr 1910 i 10745. Z punktu granicznego nr 261, w którym wschodnia granica drogi polnej załamuje się na wschód, granica pasa technicznego biegnie na południe, granicami działek siedliskowych, granicami nieruchomości prywatnych KW Nr 3879, 10798, 29706, 21835, 2462, 2955, 28227, 2463, 3883, 22706, 2465, 17175, 17172, 17179, 3885, 17173, 17174 i 3886, przez punkty graniczne nr 262, 263, 264, 265, 635, 248, 245, 247, 266, 267, 530, 268, 68, 67, 284, 269, 73 i 270 do punktu granicznego nr 271, przecina nieruchomość prywatną KW Nr 36580 i dochodzi do punktu granicznego nr 474 na północno wschodnim narożniku nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Szczecinie. Dalej, granica pasa technicznego biegnie na południe, wschodnimi granicami nieruchomości prywatnych KW Nr 36580 i 10751, przez punkty graniczne nr 473 i 472 do punktu granicznego nr 471. Z punktu granicznego nr 471 granica pasa technicznego biegnie w kierunku wschodnim, granicą nieruchomości KW Nr 26540 i 5956 do punktu 1 położonego na granicy tych nieruchomości w odległości 27.70m na wschód od punktu granicznego nr 471. W punkcie 1 granica zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie przez teren zabudowy rekreacyjnej w średniej odległości 25m na zachód od granicy drogi lokalnej Skoszewo ? Recław, przez punkty o numerach 2, 3, 4, 5 i 6 do punktu nr 7. W punkcie nr 7 granica pasa technicznego zmienia kierunek na południowy i biegnie przez teren nieruchomości KW Nr 5951, 28508, 27293, 26356, 26190, 31101, 25826, 25827, 5953, 10747, 14819, 34924, 20017, 25468, 26356, 14972, 13743, 23114, 19702 i 10744, przez punkty o numeracji kolejnej ? od punktu nr 8 do punktu nr 37, położonego na granicy obrębów ewidencyjnych Zagórze i Skoszewo,. W punkcie nr 37 granica pasa technicznego zmienia kierunek na zachodni i dochodzi do punktu granicznego nr 2590 położonego na granicy obrębów ewidencyjnych Zagórze i Skoszewo w odległości około 67,0 m od linii brzegu Zalewu Szczecińskiego. W punkcie nr 2590 zakończono opis przebiegu lądowej granicy pasa technicznego w obrębie Zagórze gmina Wolin;?

Id: WTXGB-QFGET-YGHHI-PRLHW-JHAOS. Podpisany

Strona 1

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie Andrzej Borowiec

Id: WTXGB-QFGET-YGHHI-PRLHW-JHAOS. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.103.1882

  zarządzenie Nr 9 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 23 sierpnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia granic pasa technicznego na terenie gminy Wolin

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.25.404

  zarządzenie Nr 7 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie określenia granic pasa ochronnego na terenie Gminy Dziwnów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.65.1784

  uchwała nr L/481/09 Rady Miasta I Gminy Wolin z dnia 23 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Wolin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.727

  uchwała Nr XXIV/230/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk na terenie Gminy Wolin

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.25.403

  zarządzenie Nr 6 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie określenia granic pasa ochronnego na terenie Gminy Wolin.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2741

  uchwała Nr XVI/134/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie cen za usługi przewozowe środkami miejskiej komunikacji zbiorowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2740

  uchwała Nr XIII/316/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2739

  uchwała Nr XI/256/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 września 2011 r. w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2738

  uchwała Nr XIII/92/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych i nagród przyznawanych zawodnikom oraz trenerom za osiągnięte wysokie wyniki sportowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2737

  uchwała Nr XI/61/2011 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.