Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2744

Tytuł:

uchwała Nr XI/140/11 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinka ?dla terenu przy ulicy Polnej i Tartacznej?.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-12-05
Organ wydający:Rada Miejska w Czaplinku
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 143 pozycja: 2744
Hasła:

UCHWAŁA NR XI/140/11 RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinka ?dla terenu przy  ulicy Polnej i Tartacznej?.  Na  podstawie  art.  20  ust.  1 oraz  art.  27  ustawy  z dnia  27  marca  2003  r.  o planowaniu  i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz.41, Nr 141, poz.1492, z 2005r. Nr 113, poz.  954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007r. Nr 127, poz.880, z 2008r. Nr 199,  poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010r. Nr 24, poz.124 i Nr 75, poz.474, Nr 106, poz. 675, Nr  119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz.1043 i Nr 130, poz.871, oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz.  901)  oraz  w związku  z art.  4 ust.  2 ustawy  z dnia  25  czerwca  2010r.  o zmianie  ustawy  o planowaniu  i zagospodarowaniu  przestrzennym,  ustawy  o Państwowej  Inspekcji  Sanitarnej  oraz  ustawy  o ochronie  zabytków  i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) uchwala się, co następuje:  DZIAŁ I. Przepisy wstępne  § 1. 1. Zgodnie z uchwałą XXXVIII/335/09 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  do  zmiany  w miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Czaplinka, stwierdzając zgodność ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta  Czaplinka,  przyjętego  uchwałą  Nr  XXVII/194/2001r.  Rady  Miasta  i Gminy  w Czaplinku  z dnia  28  września  2001r.,  zmienionego  uchwałą  Nr  XLIII/372/09Rady  Miejskiej  w Czaplinku  z dnia  18  września  2009r.  w sprawie  zmiany  Studium  uwarunkowań  i kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Czaplinka,  uchwala  się  zmianę  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Czaplinka  dla  terenu  przy  ulicy  Polnej  i Tartacznej, obejmujący obszar o łącznej powierzchni 6,08 ha, przy ulicy Polnej i Tartacznej w Czaplinku.  2. Granice planu przedstawione zostały na rysunku zmiany planu.  3. Integralnymi częściami uchwały są:  1) załącznik graficzny w skali 1:1000, zwany dalej ?rysunkiem planu?, zatytułowany ?Zmiana miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Czaplinka  dla  terenu  przy  ulicy  Polnej  i Tartacznej  w Czaplinku?,  stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały?  2) wyrys  ze  Studium  uwarunkowań  i kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Czaplinka  dla  terenu  objętego zmianą planu, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały?  3) rozstrzygnięcie  Rady  Miejskiej  w Czaplinku  o sposobie  rozpatrzenia  uwag  do  projektu  zmiany  planu,  stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały?  4) rozstrzygnięcie  Rady  Miejskiej  w Czaplinku  o sposobie  realizacji  zapisanych  w planie  inwestycji  z zakresu  infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, stanowiące  załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.  § 2. Następujące oznaczenia graficzne, przedstawione na rysunku planu, są obowiązującymi ustaleniami planu:  1) granice i oznaczenia obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych:  a) granica strefy ?B? ochrony konserwatorskiej,  b) obiekty o walorach zabytkowych chronione ustaleniami planu,  2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania?  3) obowiązujące  i nieprzekraczalne  linie  zabudowy  (należy  je  odczytywać  jako  odległość  5,0  m  lub  jej  wielokrotność,  natomiast  w przypadku,  gdy  na  trasie  linii  występuje  przeszkoda  lub  linie  te  są  kontynuacją  elewacji  istniejących  budynków,  należy  je  odczytywać,  zgodnie  z oznaczeniami  na  rysunku  planu,  mierzone  w osiach grubości linii)?  4) drzewa do zachowania (ochrony)? 

Id: LJLLP­OKPUO­LUFPK­ZEUYQ­BHJWZ. Podpisany

Strona 1

5) symbole i oznaczenia terenu  § 3. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:  1) dachu płaskim ­ należy przez to rozumieć formę przekrycia budynku o kącie nachylenia od 0,5o do 15o ?  2) kalenicy  dachu  ?  należy  przez  to  rozumieć  najwyższą,  najdłuższą  poziomą  krawędź  załamania  połaci  dachu  pochyłego?  3) liczbie kondygnacji nadziemnych ? należy przez to rozumieć liczbę kondygnacji budynku, z wyjątkiem piwnic,  suteren, antresoli oraz poddaszy nieużytkowych?  4) nieprzekraczalnej linii zabudowy ­ należy przez to rozumieć linię, poza którą nie wolno sytuować zabudowy?  dopuszcza  się  wysunięcie  poza  wyznaczone  linie  zabudowy  takich  elementów  jak  balkony,  wykusze,  zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, oraz takich elementów jak okapy, gzymsy, rury spustowe do 0,50 m?  5) obowiązującej linii zabudowy ­ należy przez to rozumieć linię, bezpośrednio przy której musi być umieszczona  ściana  frontowa  projektowanego  budynku  lub  co  najmniej  60%  jej  długości,  poza  którą  nie  wolno  sytuować  zabudowy?  dopuszcza  się  wysunięcie  poza  wyznaczone  linie  zabudowy  takich  elementów  jak  balkony,  wykusze, zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, oraz takich elementów jak okapy, gzymsy, rury spustowe  do 0,50 m?  6) powierzchni  użytkowej  ?  należy  przez  to  rozumieć  powierzchnię  użytkową  podstawową  zgodnie  z obowiązującymi normami?  7) sąsiednich nieruchomościach ­ należy przez to rozumieć, tereny działek mających wspólną granicę?  8) usługach  ogólnych  ­  należy  przez  to  rozumieć  usługi  służące  zaspokojeniu  podstawowych,  lokalnych  i ponadlokalnych  potrzeb  mieszkańców,  w szczególności:  fryzjer,  szewc,  serwis  RTV  i AGD,  usługi  krawieckie, a także apteki, punkty pomocy medycznej, z wyłączeniem usług handlu i gastronomii?  9) wysokości budynku ? należy przez to rozumieć odległość od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu  do  budynku  lub  jego  części  pierwszej  kondygnacji  nadziemnej  budynku  do  górnej  płaszczyzny  stropu  bądź  najwyżej  położonej  krawędzi  stropodachu  nad  najwyższą  kondygnacją  użytkową,  łącznie  z grubością  izolacji  cieplnej i warstwy ją osłaniającej, albo do najwyżej położonej górnej powierzchni innego przekrycia?  10) zabudowie  mieszkaniowej  jednorodzinnej  ­  należy  przez  to  rozumieć  jeden  budynek  mieszkalny  jednorodzinny  (lub  zespół  takich  budynków),  służący  zaspokajaniu  potrzeb  mieszkaniowych,  stanowiący  konstrukcyjnie  samodzielną  całość,  w którym  dopuszcza  się  wydzielenie  nie  więcej  niż  dwóch  lokali  mieszkalnych  albo  jednego  lokalu  mieszkalnego  i lokalu  użytkowego  o powierzchni  całkowitej  nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku.  DZIAŁ II. Przepisy ogólne  Rozdział 1. Przeznaczenie terenów  § 4. W planie ustala się następujące podstawowe przeznaczenie terenów  1) tereny  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej,  oznaczone  na  rysunku  planu  symbolem  MN,  określone  w §14?  2) tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolem U określone w §15?  3) tereny zieleni urządzonej (parki, zieleńce), oznaczone na rysunku planu symbolem ZP, określone w §16?  4) tereny dróg publicznych, określone w §11 i w §18, oznaczone na rysunku planu symbolami:  a) KDG ? ulice główne,  b) KDD ? ulice dojazdowe  5) tereny ciągów pieszych oznaczone na rysunku planu symbolem KX, określone w §11 i w §18?  6) tereny obsługi komunikacji oznaczone na rysunku planu symbolem KS, określone w §11 i w §18  7) tereny infrastruktury technicznej, określone w §12 i w §19, oznaczone na rysunku planu symbolami:  a) IT.G ­ gazownictwo, 

Id: LJLLP­OKPUO­LUFPK­ZEUYQ­BHJWZ. Podpisany Strona 2

b) IT.K ? kanalizacja,.  Rozdział 2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ogólne warunki zagospodarowania terenów oraz  ograniczenia w ich użytkowaniu  § 5. 1. Na wszystkich terenach ustala się:  1) nakaz  lokalizowania  zabudowy  zgodnie  z obowiązującymi  i nieprzekraczalnymi  liniami  zabudowy,  oznaczonymi na rysunku planu?  2) nakaz dostosowania projektowanych elementów zagospodarowania skalą, jakością i charakterem do pełnionego  przeznaczenia terenu, krajobrazu i architektury istniejącego otoczenia?  3) dostosowanie  kolorystyki  pokrycia  dachu  obiektów  rozbudowywanych  do  kolorystyki  pokryć  tego  obiektu  istniejącej przed wejściem w życie niniejszej uchwały  2.

 Na  terenach  zabudowy  usługowej  oraz  mieszkaniowej  jednorodzinnej  dopuszcza  się  stosowanie  nośników  reklamowych i szyldów na zasadach określonych w przepisach szczegółowych niniejszego planu.  Rozdział 3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego  § 6. 1. Teren objęty zmianą planu położony jest:  1) na obszarze Natura 2000 specjalnej ochrony ptaków ?Ostoja Drawska? ­ kod: PLB320019?  2) w sąsiedztwie obszaru Natura 2000 specjalnej ochrony siedlisk ?Jeziora Czaplineckie? ? kod. PLH320039?  3) na obszarze chronionego krajobrazu ?Pojezierze Drawskie??  4) w otulinie Drawskiego Parku Krajobrazowego?  5) w sąsiedztwie projektowanego zespołu przyrodniczo­krajobrazowego ?Jezioro Drawsko? (ZPK4).  W związku z powyższym zabrania się podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi  działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000.?  2. Ustala  się  obowiązek  zachowania  istniejącej  zieleni  przyulicznej  oraz  jej  uzupełnienia.  W przypadku  niezbędnych wycięć konieczne jest uzyskanie zgody wymaganej przepisami.  3. Ustala  się  nakaz  zachowania  wartościowych  drzew  i krzewów  oraz  wprowadzenie  nowej  roślinności  wielopiętrowej.  4. Ustala  się  obowiązek  zagospodarowania  mas  ziemnych  powstałych  w wyniku  prac  budowlanych  w granicach danej nieruchomości lub na innych obszarach wskazanych do tego celu.  5. Ustala się obowiązek oszczędnego korzystania z terenu w trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji.  6. Ustala  się  obowiązek  kształtowania  zabudowy  od  strony  ulicy  Polnej  oraz  od  strony  brzegów  Jeziora  Czaplino w sposób harmonijny i tworzący jednolity charakter.  7. Ustala  się  konieczność  uzbrojenia  terenów  w sieć  infrastruktury  technicznej  w powiązaniu  z systemem  miejskim, w szczególności w wodociąg, kanalizację sanitarną i deszczową.  8. Ustala  się  zakaz  lokalizacji  inwestycji  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  przyrodnicze  i na  zdrowie ludzi.  9. Emisje  czynników  szkodliwych  i uciążliwych  nie  mogą  na  granicy  z zabudową  mieszkaniową  przekroczyć  dopuszczalnych norm.  10. Zabrania  się  realizacji  działań  powodujących  powstanie  zanieczyszczenia  gleby  albo  niekorzystne  przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu.  11. Na  wszystkich  terenach,  za  wyjątkiem  terenów  o przeznaczeniu  pod  komunikację,  ustala  się  obowiązek  stosowania  rozwiązań  niezbędnych  do  zapobiegania  powstawaniu  zanieczyszczeń,  a także  rozwiązań  zapewniających  ochronę  przed  zanieczyszczeniami  istniejącymi.  W szczególności  dotyczy  to  rozwiązań  zapewniających ochronę czystości powietrza. 

Id: LJLLP­OKPUO­LUFPK­ZEUYQ­BHJWZ. Podpisany

Strona 3

12. W  przypadku  budowy  lub  przebudowy  układu  komunikacyjnego  oraz  prowadzenia  lub  modernizowania  sieci  infrastruktury  technicznej,  ustala  się  obowiązek  stosowania  rozwiązań  zapewniających  maksymalne  ograniczenie ich oddziaływania na środowisko przyrodnicze.  13. Ustala  się  zakaz  odprowadzenia  ścieków  oraz  wód  opadowych  z powierzchni  komunikacyjnych  bezpośrednio do gruntu i jeziora.  Rozdział 4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  § 7. 1. Dla obiektów i budynków wskazanych do ochrony zgodnie z rysunkiem planu ustala się:  1) prowadzenie  działań  mających  na  celu  zachowanie  ich  historycznego  wyglądu  ze  szczególnym  uwzględnieniem historycznie ukształtowanych elementów, takich jak:  a) forma i proporcja bryły  b) forma, nachylenie i rodzaj pokrycia dachowego,  c) rozmieszczenie, proporcje i podział otworów okiennych i drzwiowych,  d) rodzaj detalu architektonicznego?  2) współdziałanie w z właściwym organem d/s ochrony zabytków przy podejmowaniu prac budowlanych,  3) pozostałe ustalenia określono w przepisach szczegółowych dla poszczególnych terenów elementarnych.  2. W przypadku konieczności wyburzenia ze względu na zły stan techniczny (na podstawie odpowiedniej opinii  technicznej  zgodnie  z przepisami  odrębnymi)  obiektu  wskazanego  do  ochrony  planem,  ustala  się  nakaz  opracowania  inwentaryzacji  z koniecznością  przekazania  jednego  egzemplarza  do  archiwum  właściwego  organu  d/s ochrony zabytków.  3. Dla  obszaru  zmiany  planu,  wchodzącego  w zakres  strefy  ?B?  ochrony  układów  przestrzennych  lub  ich  części, ustala się:  1) ochronę  układów  przestrzennych  lub  ich  fragmentów,  w obrębie  których  zachowało  się  w dużym  stopniu  historycznie ukształtowanie, rozplanowanie i zabudowa o lokalnych wartościach kulturowych poprzez:  a) ochronę historycznie ukształtowanych szerokości frontów parceli i działek,  b) ochronę rozplanowania zabudowy działek i charakterystycznego usytuowania budynku mieszkalnego,  c) ochronę  formy  architektonicznej  zabudowy  (istniejącej  i uzupełniającej):  gabaryty  wysokościowe,  formy  dachów, zasadnicze proporcje i kompozycja elewacji, tradycyjnie stosowany materiał,  2) obowiązek utrzymania zasadniczych elementów układu przestrzennego określonych w pkt 1?  3) nowe  obiekty  należy  dostosować  do  historycznej  kompozycji  przestrzennej,  oraz  architektonicznych  form  zabudowy występujących w obrębie miejscowości, zgodnie z pkt 1?  4) przy  budowie  nowych  obiektów  lub  remontach  zabudowy  dawnej,  ustala  się  nakaz  stosowania  tradycyjnych  materiałów budowlanych, przede wszystkim w pokryciach dachów i elewacjach.

  5) współdziałanie  w z  właściwym  organem  d/s  ochrony  zabytków  przy  podejmowaniu  prac  budowlanych  oraz  innych działań inwestycyjnych w obszarze strefy.  4. Na obszarze planu nie występują strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych.  Rozdział 5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych  § 8. 1. Dla  terenów  przeznaczonych  pod  przestrzeń  publiczną,  ustala  się  nakaz  zagospodarowania  w sposób  umożliwiający bezkolizyjne korzystanie osobom niesprawnym ruchowo.  2. Ustalenia  dotyczące  pozostałych  terenów  przestrzeni  publicznych,  w szczególności  terenów  komunikacji,  określono w §11 i w §18. 

Id: LJLLP­OKPUO­LUFPK­ZEUYQ­BHJWZ. Podpisany

Strona 4

Rozdział 6. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalone na podstawie  przepisów odrębnych.  § 9. 1. Na  obszarze  objętym  planem  nie  występują  tereny  i obiekty,  które  podlegają  ochronie  na  podstawie  przepisów odrębnych, inne niż wymienione w § 6 i 7.  Rozdział 7. Ogólne zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości  § 10. 1. Dopuszcza  się  przeprowadzanie  scaleń  i podziałów  terenów  zgodnie  z ustaleniami  szczegółowymi  dotyczącymi projektowanych podziałów działek w poszczególnych kwartałach.  2. Dopuszcza się możliwość przeprowadzania korekt istniejących podziałów geodezyjnych w celu:  1) wydzielenia niezbędnego dojazdu?  2) zapewnienia  odpowiedniej  odległości  obiektów  budowlanych  od  granic  działek,  na  podstawie  przepisów  szczególnych?  3) Zapewnienia odpowiednich parametrów ulic.  Rozdział 8. Ogólne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji  § 11. 1. Przeznacza  się  pod  budowę  systemów  komunikacji  tereny  oznaczone  symbolami:  KDD.1  ?  KDD.6  oraz KDG.1 i KDG.2, dla których ustala się:  1) obowiązek zagospodarowania urządzoną zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów?  2) obowiązek  uwzględnienia  wymagań  technicznych  wynikających  z lokalizacji  istniejących  i planowanych  urządzeń infrastruktury technicznej, wymienionych w § 12?  3) obowiązek  zaopatrzenia  w wodę  do  zewnętrznego  gaszenia  pożaru  w jednostkach  osadniczych,  obiektach  budowlanych i budynkach.  2. W zakresie docelowej obsługi komunikacyjnej ustala się:  1) podział na następujące klasy ulic:  a) ulice dojazdowe, oznaczone na rysunku planu symbolem KDD,  b) ulice główne, oznaczone na rysunku planu symbolem KDG  2) podział na następujące kategorie dróg:  a) ulica KDG ? jako droga wojewódzka,  b) ulice KDD ? jako drogi gminne?  3. W zakresie zasad i wskaźników dotyczących parkowania ustala się:  1) obowiązek  zapewnienia,  w granicach  poszczególnych  terenów,  miejsc  postojowych  dla  samochodów  osobowych, w ilości minimum:  a) 2 stanowiska, w garażu lub na powierzchni terenu, na każdej z działek w budownictwie jednorodzinnym,  b) 1 stanowisko na każde 25 m2 powierzchni użytkowej obiektów handlowych i usługowych,  c) 3 stanowiska na każde 10 miejsc w obiektach świadczących usługi gastronomiczne,  d) 5 stanowisk na każde 10 miejsc noclegowych,  e) 1 stanowisko na każde 35 m2 powierzchni użytkowej biur,  przy  czym  dla  każdego  z obiektów  wymagana  jest  sumaryczna  liczba  stanowisk  wynikająca  z wymienionych warunków?  2) obowiązek  zapewnienia  w granicach  poszczególnych  terenów  miejsc  przeładunku  towarów  do  obiektów  usługowych ­ poza miejscami wymaganymi w pkt.1? 

Id: LJLLP­OKPUO­LUFPK­ZEUYQ­BHJWZ. Podpisany

Strona 5

4. W zakresie komunikacji pieszej KX ustala się realizację ciągów pieszych i przejść nie będących częścią pasa  drogowego, zgodnie z rysunkiem planu?  5. W  zakresie  terenu  obsługi  komunikacji  KS.1  ustala  się  realizację  przystanku  komunikacji  publicznej,  zgodnie z rysunkiem planu.  6. W zakresie terenów obsługi komunikacji KS.2 i KS.2 ustala się realizację parkingów, zgodnie z rysunkiem  planu?  7. W zakresie dróg rowerowych ustala się: dopuszczenie ruchu rowerowego w ulicach dojazdowych.  8. Obszar  objęty  zmianą  planu  sąsiaduje  bezpośrednio  z terenami  drogi  wojewódzkiej  nr  163,  w związku  powyższym na terenach bezpośrednio sąsiadujących należy:  1) ilość zjazdów oraz odstępy pomiędzy skrzyżowaniami  należy realizować  zgodne z rozporządzeniem Ministra  Transportu  i Gospodarki  Morskiej  z dnia  2 marca  1999r.

  w sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)?  2) w  przypadku  ewentualnych  przejść  infrastruktury  technicznej  pod  drogami  realizować  metodą  przecisku  lub  przewiertu, bez uszkodzenia nawierzchni jezdni.  Rozdział 9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej  § 12. 1. W zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę ustala się:  1) zaopatrzenie w wodę z istniejącego grupowego systemu wodociągowego?  2) doprowadzenie  wody  na  teren  objęty  planem  z istniejącej  sieci  magistralnej  w układzie  pierścieniowym  poprzez  dalszą  rozbudowę  sieci  z wykorzystaniem  istniejących  na  terenie  objętym  planem  przewodów  wodociągowych?  3) dopuszcza się tymczasowo realizację indywidualnych ujęć wody do czasu realizacji systemu wodociągowego?  4) prowadzić  przewody  rozdzielcze  sieci  wodociągowej  w liniach  rozgraniczających  dróg  ?  poza  jezdniami,  ciągów pieszych i komunikacji rowerowej o średnicach nie mniejszych jak dn 100 mm dla sieci rozdzielczej?  5) dopuszcza  się  wymianę  odcinków  istniejącego  wodociągu,  będących  w złym  stanie  technicznym  lub  o zbyt  małych średnicach, oraz przełożenie odcinków sieci na zasadach zgodnych z przepisami odrębnymi?  6) zaopatrzenie w wodę na cele przeciwpożarowe z komunalnej sieci wodociągowej poprzez hydranty uliczne?  7) dopuszcza się budowę nowych ujęć wody lub wykorzystanie istniejących, zgodnie z przepisami szczególnymi  w sprawie  zasad  zapewnienia  zaopatrzenia  w wodę  w warunkach  specjalnych,  po  uprzednim  rozpoznaniu  hydrogeologicznym.  2. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu odprowadzenia kanalizacji ściekowej ustala się:  1) zagospodarowanie  terenu  oraz  gabaryty  obiektów  i urządzeń  zgodnie  z wymaganiami  technologicznymi  oraz  obowiązującymi  przepisami  odrębnymi,  dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  IT.K  (przepompownia ścieków)?  2) odprowadzenie  kanalizacji  ściekowej  wyłącznie  systemem  sieci  kanalizacji  sanitarnej  grawitacyjno­ ciśnieniowej do oczyszczalni ścieków poprzez rozbudowę istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej?  3) zakaz odprowadzenia kanalizacji ściekowej do indywidualnych zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych  na terenie poszczególnych nieruchomości?  4) prowadzenie przewodów zbiorczych kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczających dróg ? poza jezdniami,  ciągów pieszych, o średnicach nie mniejszych jak dn 200 mm dla spływu grawitacyjnego?  5) dopuszcza  się  prowadzenie  sieci  kanalizacji  sanitarnej  przez  tereny  przeznaczone  na  cele  publiczne  inne  niż  tereny komunikacji?  6) dopuszcza  się  pozostawienie  istniejących  rozwiązań  gospodarki  ściekowej  dla  istniejących  obiektów  budowlanych do czasu realizacji pełnej sieci kanalizacji sanitarnej.  3. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu odprowadzenia ścieków opadowych i roztopowych  ustala się: 

Id: LJLLP­OKPUO­LUFPK­ZEUYQ­BHJWZ. Podpisany Strona 6

1) odprowadzenie  ścieków  opadowych  i roztopowych  istniejącym  systemem  kanalizacji  deszczowej  grawitacyjnej?  2) dopuszcza się prowadzenie sieci kanalizacji deszczowej przez tereny przeznaczone na cele publiczne inne niż  tereny komunikacji?  3) dopuszcza  się  wymianę  odcinków  istniejącej  kanalizacji  deszczowej  będącej  w złym  stanie  technicznym  lub  o zbyt małych średnicach przez przełożenie odcinków sieci na zasadach zgodnych z przepisami odrębnymi?  4) oczyszczanie  ścieków  opadowych  i roztopowych  z terenów  komunikacyjnych,  przed  wprowadzeniem  ich  do  odbiornika, (zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi)?  5) zagospodarowanie ścieków opadowych i roztopowych na terenie własnej nieruchomości?  6) dopuszcza  się  odprowadzenie  wód  opadowych  i roztopowych  z terenów  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej  do  gruntu  w granicach  własnej  działki  budowlanej  pod  warunkiem,  że  ilość  odprowadzanych  wód nie przekroczy jego chłonności?  7) dopuszcza  się  wykorzystanie  wód  opadowych  nie  wymagających  oczyszczania  do  gromadzenia  i użycia  do  nawadniania zieleni?  8) prowadzenie sieci kanalizacji deszczowej w liniach rozgraniczających ulic?  9) dopuszcza się prowadzenie sieci kanalizacji deszczowej pod jezdniami (zgodnie z obowiązującymi przepisami  odrębnymi) o średnicach kanałów deszczowych zbiorczych nie mniejszych niż dn 300 mm.

  4. W zakresie budowy i przebudowy systemu zaopatrzenia w gaz ustala się:  1) zagospodarowanie  terenu  oraz  gabaryty  obiektów  i urządzeń  zgodnie  z wymaganiami  technologicznymi  oraz  obowiązującymi  przepisami  odrębnymi,  dla  terenów  oznaczonych  na  rysunku  planu  symbolem  IT.G  (stacja  redukcyjno­pomiarowa gazu)?  2) zaopatrzenie  w gaz  z gazociągu  wysokiego  ciśnienia  poprzez  stację  redukcyjno  pomiarową  I­go  stopnia  (zlokalizowaną poza obszarem objętym planem)?  3) dopuszcza  się  wykorzystanie  gazu  przewodowego  oprócz  celów  bytowych  i grzewczych,  do  celów  technologicznych?  4) zasilanie  obszaru  objętego  zmianą  planu  poprzez  rozbudowę  istniejącego  systemu  sieci  gazowej  średniego  ciśnienia w układzie pierścieniowym?  5) prowadzenie sieci gazowych w liniach rozgraniczających dróg (poza jezdniami), ciągów pieszych, o średnicach  nie mniejszych jak dn 63?  6) dopuszcza  się  prowadzenie  sieci  gazowej  przez  tereny  przeznaczone  na  cele  publiczne  inne  niż  tereny  komunikacji?  7) dopuszcza się urządzanie parkingów nad gazociągiem na zasadach zgodnych z przepisami odrębnymi?  8) dopuszcza się stosowanie, dla celów bytowych i grzewczych gazu bezprzewodowego do czasu realizacji sieci  gazowej.  5. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów zaopatrzenia w ciepło ustala się:  1) uciepłownienie w oparciu o istniejące oraz realizację nowych lokalnych i indywidualnych źródeł ciepła?  2) zastosowanie  urządzeń  ­  źródeł  ciepła  wykorzystujących  paliwa  nie  powodujące  ponadnormatywnego  zanieczyszczenia powietrza?  3) dopuszcza się realizację systemów grzewczych wykorzystujących źródła odnawialne.  6. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:  1) zaopatrzenie w energię elektryczną z GPZ (zlokalizowanego poza obszarem objętym planem) poprzez linie SN  15 kV?  2) zasilanie terenów elementarnych na poziomie średnich napięć siecią kablową?  3) zasilanie obiektów budowlanych na poziomie niskich napięć siecią kablową?  4) lokalizowanie sieci elektroenergetycznych kablowych w liniach rozgraniczających ulic, poza jezdniami? 

Id: LJLLP­OKPUO­LUFPK­ZEUYQ­BHJWZ. Podpisany Strona 7

5) dopuszcza się skablowanie istniejących sieci napowietrznych?  6) dopuszcza się prowadzenie sieci elektroenergetycznych przez tereny przeznaczone na cele publiczne inne niż  tereny komunikacji?  7) lokalizowanie  instalacji  oświetlenia  ulic  we  wszystkich  nowoprojektowanych  ulicach  oraz  na  tych  ulicach  gdzie dotychczas taka instalacja nie występuje?  8) dobór wysokości słupów oświetleniowych i ich rozmieszczenia, oraz dostosowania źródła światła do kategorii  ulicy i wymaganego natężenia oświetlenia.  7. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy sieci telekomunikacji ustala się:  1) możliwość  rozbudowy  istniejącej  telekomunikacyjnej  i teletechnicznej  kanalizacji  kablowej  i budowy  nowej,  na terenach przeznaczonych pod infrastrukturę transportową?  2) prowadzenie  sieci  telekomunikacyjnej  przez  tereny  przeznaczone  na  cele  publiczne  inne  niż  tereny  komunikacji?  3) lokalizację węzłów telekomunikacyjnych i szafek dostępowych w liniach rozgraniczających ulic.  8. W zakresie gospodarki odpadami ustala się:  1) wywóz odpadów komunalnych na składowisko odpadów?  2) gromadzenie odpadów w pojemnikach do czasowego gromadzenia odpadów z uwzględnieniem możliwości ich  segregacji?  3) wyznaczenie na działkach budowlanych miejsca lokalizacji pojemników do czasowego gromadzenia odpadów  stałych, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi?  4) dopuszcza się stosowanie zbiorczych pojemników do selektywnej  zbiórki odpadów obsługujących więcej  niż  jedną działkę budowlaną?  5) zakaz lokalizacji składowisk odpadów, wysypisk śmieci, wylewisk ścieków oraz lokalizacji ubojni.  Rozdział 10. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów  § 13. 1. Do  czasu  realizacji  ustaleń  niniejszego  planu  dopuszcza  się  utrzymanie  dotychczasowego  sposobu  użytkowania terenu.  2. W  czasie  realizacji  inwestycji  dopuszcza  się  lokalizację  obiektów  tymczasowych,  dla  potrzeb  realizacji  budowy.  DZIAŁ III. Przepisy szczegółowe  Rozdział 11. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, a także zasady i warunki  scalenia i podziału nieruchomości.

  § 14. 1. Dla  terenu  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej,  oznaczonego  symbolem MN.1 o  powierzchni  3799 m2 ustala się:  1) przeznaczenie: pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą?  2) zasady zagospodarowania terenu:  a) zabudowa w obowiązujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,  b) powierzchnia zabudowy ? nie większa niż 35% powierzchni działki,  c) powierzchnia biologicznie czynna ­ nie mniejsza niż 40% powierzchni działki,  d) w przypadku lokalizacji usług dopuszcza się sytuowanie nośników reklamowych i szyldów o powierzchni do  1 m2 ?  3) warunki zabudowy w zakresie wysokości budynków mieszkalnych:  a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, 

Id: LJLLP­OKPUO­LUFPK­ZEUYQ­BHJWZ. Podpisany

Strona 8

b) maksymalna wysokość budynku do 10,0 m,  c) maksymalna wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do 4,0 m?  4) warunki  zabudowy  w zakresie  układu  i formy  dachów:  nakaz  stosowania  dachów  stromych,  z kalenicami  równoległymi do ulicy?  5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i pokrycia dachów:  a) stosowanie dachów symetrycznych dwu­ lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien połaciowych,  b) kąt nachylenia od 35° do 45°,  c) pokrycie dachówką ceramiczną, dopuszczalne pokrycie materiałem dachówkopodobnym,  d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu?  6) warunki zabudowy dla budynków garażowych i gospodarczych:  a) maksymalna powierzchnia zabudowy do 45 m2 ,  b) nawiązanie  architektoniczne  obiektów  wolnostojących  w zakresie  kąta  pochylenia  dachu  i kolorystyki  elewacji do bryły budynku mieszkalnego  c) dopuszcza się możliwość sytuowania bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną?  7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu:  a) od  zewnętrznych  granic  działki  ustala  się  ogrodzenia  jako  ażurowe,  o wysokości  do  1,5  m,  z wyłączeniem  stosowania prefabrykowanych płotów betonowych,  b) pomiędzy sąsiadującymi działkami zakazuje się budowy ogrodzenia wyższego niż 1,9 m?  8) zasady  i warunki  scalenia  i podziału  nieruchomości:  dopuszcza  się  scalenie  lub  podział  działek  budowlanych  zgodnie z rysunkiem zmiany planu, przy zastosowaniu następujących parametrów:  a) minimalna powierzchni działki 1000 m2 ?  b) minimalna szerokość frontu działki od 18 m?  c) dopuszczalny kąt podziału w stosunku do działki drogowej ? 90o z tolerancją do 10o ?  9) wymogi komunikacyjne:  a) obsługa komunikacyjna z drogi wojewódzkiej (poza granicami planu) wyłącznie na zasadach prawoskrętu?  b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca?  10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej ? zgodnie z § 12?  11) zasady  ochrony  dziedzictwa  kulturowego:  w obrębie  całości  terenu  występuje  strefa  ?B?  ochrony  układów  przestrzennych lub ich części? obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 7 ust 3?  12) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: dla obiektu położonego przy ul. Drahimskiej nr 74 , ze względu na  formę architektoniczną, funkcję, styl oraz czas powstania nakazuje się prowadzenie działań mających na celu  przywrócenie jego pierwotnej formy poprzez:  a) utrzymanie zasadniczych cech bryły,  b) utrzymanie kompozycji i detalu elewacji,  c) nakaz  przywrócenia  rozmieszczenia,  wielkości  i podziałów  otworów  okiennych  i drzwiowych,  oraz  odtworzenie  pierwotnej  kolorystyki  otworów  okiennych  i drzwiowych,  w oparciu  o badania  architektoniczne,  d) nakaz  nawiązania  osi  lukarn  do  osi  okien  elewacji  frontowej,  oraz  kąta  nachylenia  przekrycia  lukarny  do  kąta nachylenia dachu,  e) utrzymanie kształtu i typu pokrycia dachu,  f) zakaz rozbudowy od strony elewacji frontowej i bocznych, 

Id: LJLLP­OKPUO­LUFPK­ZEUYQ­BHJWZ. Podpisany

Strona 9

g) dopuszczenie rozbudowy od strony elewacji tylnej pod warunkiem zachowania istniejącego kąta nachylenia  połaci dachowej, wysokości elewacji frontowej oraz nieprzekroczenia istniejącej wysokości budynku,  h) nakaz  stosowania  tradycyjnej  kolorystyki  tynków  nawiązującej  do  kolorystyki  innych  obiektów  zabytkowych położonych na tym samym terenie,  i) zakaz stosowania na elewacjach okładzin ceramicznych, tworzyw sztucznych i blach.  2. Dla  terenu  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej,  oznaczonego  symbolem MN.2 o  powierzchni  4748  m2 ustala się:  1) przeznaczenie: pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą?  2) zasady zagospodarowania terenu:  a) zabudowa w obowiązujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,  b) powierzchnia zabudowy ? nie większa niż 35%?  c) powierzchnia biologicznie czynna ­ nie mniejsza niż 40%?  d) w przypadku lokalizacji usług dopuszcza się sytuowanie nośników reklamowych i szyldów o powierzchni do  1 m2 ?  3) warunki zabudowy w zakresie wysokości budynków mieszkalnych:  a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,  b) maksymalna wysokość budynku do 10,0 m,  c) maksymalna wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do 4,0 m?  4) warunki  zabudowy  w zakresie  układu  i formy  dachów:  nakaz  stosowania  dachów  stromych,  z kalenicami  równoległymi do ulicy?  5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i pokrycia dachów:  a) stosowanie dachów symetrycznych dwu­ lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien połaciowych,  b) kąt nachylenia od 35° do 45°,  c) pokrycie dachówką ceramiczną, dopuszczalne pokrycie materiałem dachówkopodobnym,  d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu?  6) warunki zabudowy dla budynków garażowych i gospodarczych:  a) maksymalna powierzchnia zabudowy do 45 m2,  b) nawiązanie  architektoniczne  obiektów  wolnostojących  w zakresie  kąta  pochylenia  dachu  i kolorystyki  elewacji do bryły budynku mieszkalnego,  c) dopuszcza się możliwość sytuowania bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną?  7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu:  a) od  zewnętrznych  granic  działki  ustala  się  ogrodzenia  jako  ażurowe,  o wysokości  do  1,5  m,  z wyłączeniem  stosowania prefabrykowanych płotów betonowych,  b) pomiędzy sąsiadującymi działkami zakazuje się budowy ogrodzenia wyższego niż 1,9 m?  8) zasady  i warunki  scalenia  i podziału  nieruchomości:  dopuszcza  się  scalenie  lub  podział  działek  budowlanych  zgodnie z rysunkiem zmiany planu, przy zastosowaniu następujących parametrów:  a) minimalna powierzchni działki 1900 m2 ,  b) minimalna szerokość frontu działki od 25 m?  c) dopuszczalny kąt podziału w stosunku do działki drogowej ? 90o z tolerancją do 10o ?  9) wymogi komunikacyjne:  a) obsługa komunikacyjna z drogi wojewódzkiej (poza granicami planu) wyłącznie na zasadach prawoskrętu? 

Id: LJLLP­OKPUO­LUFPK­ZEUYQ­BHJWZ. Podpisany

Strona 10

b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca?  10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej ? zgodnie z § 12?  11) zasady  ochrony  dziedzictwa  kulturowego:  w obrębie  całości  terenu  występuje  strefa  ?B?  ochrony  układów  przestrzennych lub ich części? obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 7 ust 3?  12) zasady  ochrony  dziedzictwa  kulturowego:  dla  obiektu  położonego  przy  ul.  Szczecińskiej  nr  5,  7,  9,  Polnej  1 oraz Drahimskiej nr 68, 70, ze względu na formę architektoniczną, funkcję, styl oraz czas powstania nakazuje  się prowadzenie działań mających na celu przywrócenie ich pierwotnej formy poprzez:  a) utrzymanie zasadniczych cech bryły,  b) utrzymanie kompozycji i detalu elewacji,  c) nakaz  przywrócenia  rozmieszczenia,  wielkości  i podziałów  otworów  okiennych  i drzwiowych,  oraz  odtworzenie  pierwotnej  kolorystyki  otworów  okiennych  i drzwiowych,  w oparciu  o badania  architektoniczne,  d) nakaz  nawiązania  osi  lukarn  do  osi  okien  elewacji  frontowej,  oraz  kąta  nachylenia  przekrycia  lukarny  do  kąta nachylenia dachu,  e) utrzymanie kształtu i typu pokrycia dachu,  f) zakaz rozbudowy od strony elewacji frontowej i bocznych,  g) dopuszczenie rozbudowy od strony elewacji tylnej pod warunkiem zachowania istniejącego kąta nachylenia  połaci dachowej, wysokości elewacji frontowej oraz nieprzekroczenia istniejącej wysokości budynku,  h) nakaz  stosowania  tradycyjnej  kolorystyki  tynków  nawiązującej  do  kolorystyki  innych  obiektów  zabytkowych położonych na tym samym terenie,  i) zakaz stosowania na elewacjach okładzin ceramicznych, tworzyw sztucznych i blach.  3. Dla  terenów  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej,  oznaczonych  symbolami MN.3 o  powierzchni  424  m2 MN.4 o powierzchni 75 m2 ustala się:  1) przeznaczenie: pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną?  2) zasady  zagospodarowania  terenu:  teren  bez  prawa  zabudowy  przeznaczony  na  polepszenie  sąsiadującej  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej?  3) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu:  a) od  zewnętrznych  granic  działki  ustala  się  ogrodzenia  jako  ażurowe,  o wysokości  do  1,5  m,  z wyłączeniem  stosowania prefabrykowanych płotów betonowych,  b) pomiędzy sąsiadującymi działkami zakazuje się budowy ogrodzenia wyższego niż 1,9 m?  4) zasady  i warunki  scalenia  i podziału  nieruchomości:  dopuszcza  się  scalenie  z sąsiadującą  zabudową  mieszkaniową jednorodzinną  5) wymogi  komunikacyjne:  obsługa  komunikacyjna  z drogi  wojewódzkiej  (poza  granicami  zmiany  planu)  wyłącznie na zasadach prawoskrętu?  6) warunki w zakresie infrastruktury technicznej ? zgodnie z § 12?  4. Dla  terenu  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej,  oznaczonego  symbolem MN.5 o  powierzchni  1234  m2 ustala się:  1) przeznaczenie: pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą?  2) zasady zagospodarowania terenu:  a) zabudowa w obowiązujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,  b) powierzchnia zabudowy ? nie większa niż 50% powierzchni działki?  c) powierzchnia biologicznie czynna ­ nie mniejsza niż 10% powierzchni działki,  d) w przypadku lokalizacji usług dopuszcza się sytuowanie nośników reklamowych i szyldów o powierzchni do  1 m2? 

Id: LJLLP­OKPUO­LUFPK­ZEUYQ­BHJWZ. Podpisany Strona 11

3) warunki zabudowy w zakresie wysokości budynków mieszkalnych:  a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,  b) maksymalna wysokość budynku do 10,0 m,  c) maksymalna wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do 4,0 m?  4) warunki  zabudowy  w zakresie  układu  i formy  dachów:  nakaz  stosowania  dachów  stromych,  z kalenicami  równoległymi do ulicy?  5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i pokrycia dachów:  a) stosowanie dachów symetrycznych dwu­ lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien połaciowych,  b) kąt nachylenia od 35° do 45°,  c) pokrycie dachówką ceramiczną, dopuszczalne pokrycie materiałem dachówkopodobnym,  d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu?  6) warunki zabudowy dla budynków garażowych i gospodarczych:  a) maksymalna powierzchnia zabudowy do 45 m2 ,  b) nawiązanie  architektoniczne  obiektów  wolnostojących  w zakresie  kąta  pochylenia  dachu  i kolorystyki  elewacji do bryły budynku mieszkalnego,  c) dopuszcza się możliwość sytuowania bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną?  7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu:  a) od  zewnętrznych  granic  działki  ustala  się  ogrodzenia  jako  ażurowe,  o wysokości  do  1,5  m,  z wyłączeniem  stosowania prefabrykowanych płotów betonowych,  b) pomiędzy sąsiadującymi działkami zakazuje się budowy ogrodzenia wyższego niż 1,9 m?  8) zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości: zachowuje się istniejący podział geodezyjny?  9) wymogi komunikacyjne:  a) obsługa komunikacyjna z terenu KDG.

2 poprzez zjazd z ulicy Akacjowej (poza granicami planu)  b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca?  10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej ? zgodnie z § 12?  11) zasady  ochrony  dziedzictwa  kulturowego:  w obrębie  całości  terenu  występuje  strefa  ?B?  ochrony  układów  przestrzennych lub ich części? obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 7 ust 3?  12) zasady  ochrony  dziedzictwa  kulturowego:  dla  obiektu  położonego  przy  ul.  Polnej  1,  ze  względu  na  formę  architektoniczną,  funkcję,  styl  oraz  czas  powstania  nakazuje  się  prowadzenie  działań  mających  na  celu  przywrócenie ich pierwotnej formy poprzez:  a) utrzymanie zasadniczych cech bryły,  b) utrzymanie kompozycji i detalu elewacji,  c) nakaz  przywrócenia  rozmieszczenia,  wielkości  i podziałów  otworów  okiennych  i drzwiowych,  oraz  odtworzenie  pierwotnej  kolorystyki  otworów  okiennych  i drzwiowych,  w oparciu  o badania  architektoniczne,  d) utrzymanie czterodzielnych podziałów stolarki okiennej,  e) utrzymanie typu i kolorystyki pokrycia dachu,  f) zakaz rozbudowy budynku od strony elewacji frontowej i bocznych,  g) dopuszczenie rozbudowy od strony elewacji tylnej pod warunkiem zachowania istniejącego kąta nachylenia  połaci dachowej, wysokości elewacji frontowej oraz nieprzekroczenia istniejącej wysokości budynku,  h) nakaz  stosowania  tradycyjnej  kolorystyki  tynków  nawiązującej  do  kolorystyki  innych  obiektów  zabytkowych położonych na tym samym terenie, 

Id: LJLLP­OKPUO­LUFPK­ZEUYQ­BHJWZ. Podpisany Strona 12

i) zakaz stosowania na elewacjach okładzin ceramicznych, tworzyw sztucznych i blach.  5. Dla  terenu  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej,  oznaczonej  symbolem MN.6 o  powierzchni  2082  m2  ustala się:  1) przeznaczenie: pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą?  2) zasady zagospodarowania terenu:  a) zabudowa w obowiązujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,  b) powierzchnia zabudowy ? nie większa niż 35%  c) powierzchnia biologicznie czynna ­ nie mniejsza niż 40%?  d) w przypadku lokalizacji usług dopuszcza się sytuowanie nośników reklamowych i szyldów o powierzchni do  1 m2 ?  3) warunki zabudowy w zakresie wysokości budynków mieszkalnych:  a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,  b) maksymalna wysokość budynku do 10,0 m,  c) maksymalna wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do 4,0 m?  4) warunki  zabudowy  w zakresie  układu  i formy  dachów:  nakaz  stosowania  dachów  stromych,  z kalenicami  równoległymi do ulicy?  5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i pokrycia dachów:  a) stosowanie dachów symetrycznych dwu­ lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien połaciowych,  b) kąt nachylenia od 35° do 45°,  c) pokrycie dachówką ceramiczną, dopuszczalne pokrycie materiałem dachówkopodobnym,  d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu?  6) warunki zabudowy dla budynków garażowych i gospodarczych:  a) maksymalna powierzchnia zabudowy do 45 m2 ,  b) nawiązanie  architektoniczne  obiektów  wolnostojących  w zakresie  kąta  pochylenia  dachu  i kolorystyki  elewacji do bryły budynku mieszkalnego,  c) dopuszcza się możliwość sytuowania bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną?  7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu:  a) od  zewnętrznych  granic  działki  ustala  się  ogrodzenia  jako  ażurowe,  o wysokości  do  1,5  m,  z wyłączeniem  stosowania prefabrykowanych płotów betonowych,  b) pomiędzy sąsiadującymi działkami zakazuje się budowy ogrodzenia wyższego niż 1,9 m?  8) zasady  i warunki  scalenia  i podziału  nieruchomości:  dopuszcza  się  scalenie  lub  podział  działek  budowlanych  zgodnie z rysunkiem zmiany planu, przy zastosowaniu następujących parametrów:  a) minimalna powierzchni działki 850 m2 ?  b) minimalna szerokość frontu działki od 24 m?  c) dopuszczalny kąt podziału w stosunku do działki drogowej ? 90o z tolerancją do 10o ?  9) wymogi komunikacyjne:  a) obsługa  komunikacyjna  z ulicy  dojazdowej  KDD.3,  w uzasadnionych  przypadkach  dopuszcza  się  dojazd  z ul. Akacjowej (poza granicami planu)?  b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca?  10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej ? zgodnie z § 12? 

Id: LJLLP­OKPUO­LUFPK­ZEUYQ­BHJWZ. Podpisany

Strona 13

6.

 Dla  terenu  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej,  oznaczonej  symbolem MN.7 o  powierzchni  4102  m2 ustala się:  1) przeznaczenie: pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą?  2) zasady zagospodarowania terenu:  a) zabudowa w obowiązujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,  b) powierzchnia zabudowy ? nie większa niż 35%  c) powierzchnia biologicznie czynna ­ nie mniejsza niż 40%?  d) w przypadku lokalizacji usług dopuszcza się sytuowanie nośników reklamowych i szyldów o powierzchni do  1 m2 ?  3) warunki zabudowy w zakresie wysokości budynków mieszkalnych:  a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,  b) maksymalna wysokość budynku do 10,0 m,  c) maksymalna wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do 4,0 m?  4) warunki  zabudowy  w zakresie  układu  i formy  dachów:  nakaz  stosowania  dachów  stromych,  z kalenicami  równoległymi do ulicy?  5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i pokrycia dachów:  a) stosowanie dachów symetrycznych dwu­ lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien połaciowych,  b) kąt nachylenia od 35° do 45°,  c) pokrycie dachówką ceramiczną, dopuszczalne pokrycie materiałem dachówkopodobnym,  d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu?  6) warunki zabudowy dla budynków garażowych i gospodarczych:  a) maksymalna powierzchnia zabudowy do 45 m2 ,  b) nawiązanie  architektoniczne  obiektów  wolnostojących  w zakresie  kąta  pochylenia  dachu  i kolorystyki  elewacji do bryły budynku mieszkalnego,  c) dopuszcza się możliwość sytuowania bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną?  7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu:  a) od  zewnętrznych  granic  działki  ustala  się  ogrodzenia  jako  ażurowe,  o wysokości  do  1,5  m,  z wyłączeniem  stosowania prefabrykowanych płotów betonowych,  b) pomiędzy sąsiadującymi działkami zakazuje się budowy ogrodzenia wyższego niż 1,9 m?  8) zasady  i warunki  scalenia  i podziału  nieruchomości:  dopuszcza  się  scalenie  lub  podział  działek  budowlanych  zgodnie z rysunkiem zmiany planu, przy zastosowaniu następujących parametrów:  a) minimalna powierzchni działki 850 m2 ?  b) minimalna szerokość frontu działki od 18 m?  c) dopuszczalny kąt podziału w stosunku do działki drogowej ? 90o z tolerancją do 10o ?  9) wymogi komunikacyjne:  a) obsługa komunikacyjna z ulicy dojazdowej KDD.3,  b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca?  10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej ? zgodnie z § 12?  7. Dla  terenu  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej,  oznaczonej  symbolem MN.8 o  powierzchni  4706  m2 ustala się:  1) przeznaczenie: pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą? 

Id: LJLLP­OKPUO­LUFPK­ZEUYQ­BHJWZ. Podpisany Strona 14

2) zasady zagospodarowania terenu:  a) zabudowa w obowiązujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,  b) powierzchnia zabudowy ? nie większa niż 35%  c) powierzchnia biologicznie czynna ­ nie mniejsza niż 40%?  d) w przypadku lokalizacji usług dopuszcza się sytuowanie nośników reklamowych i szyldów o powierzchni do  1 m2 ?  3) warunki zabudowy w zakresie wysokości budynków mieszkalnych:  a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,  b) maksymalna wysokość budynku do 10,0 m,  c) maksymalna wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do 4,0 m?  4) warunki  zabudowy  w zakresie  układu  i formy  dachów:  nakaz  stosowania  dachów  stromych,  z kalenicami  równoległymi do ulicy?  5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i pokrycia dachów:  a) stosowanie dachów symetrycznych dwu­ lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien połaciowych,  b) kąt nachylenia od 35° do 45°,  c) pokrycie dachówką ceramiczną, dopuszczalne pokrycie materiałem dachówkopodobnym,  d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu?  6) warunki zabudowy dla budynków garażowych i gospodarczych:  a) maksymalna powierzchnia zabudowy do 45 m2,  b) nawiązanie  architektoniczne  obiektów  wolnostojących  w zakresie  kąta  pochylenia  dachu  i kolorystyki  elewacji do bryły budynku mieszkalnego,  c) dopuszcza się możliwość sytuowania bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną?  7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu:  a) od  zewnętrznych  granic  działki  ustala  się  ogrodzenia  jako  ażurowe,  o wysokości  do  1,5  m,  z wyłączeniem  stosowania prefabrykowanych płotów betonowych,  b) pomiędzy sąsiadującymi działkami zakazuje się budowy ogrodzenia wyższego niż 1,9 m?  8) zasady  i warunki  scalenia  i podziału  nieruchomości:  dopuszcza  się  scalenie  lub  podział  działek  budowlanych  zgodnie z rysunkiem zmiany planu, przy zastosowaniu następujących parametrów:  a) minimalna powierzchni działki 850 m2 ?  b) minimalna szerokość frontu działki od 18 m?  c) dopuszczalny kąt podziału w stosunku do działki drogowej ? 90o z tolerancją do 10o ?  9) wymogi komunikacyjne:  a) obsługa  komunikacyjna  z ulicy  dojazdowej  KDD.

3,  dopuszcza  się  dojazd  z drogi  wojewódzkiej  (poza  granicami zmiany planu) wyłącznie na zasadach prawoskrętu?  b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca?  10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej ? zgodnie z § 12  11) zasady  ochrony  dziedzictwa  kulturowego:  w obrębie  części  terenu  występuje  strefa  ?B?  ochrony  układów  przestrzennych lub ich części? obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 7 ust 3.  8. Dla  terenu  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej,  oznaczonej  symbolem MN.9 o  powierzchni  1566  m2 oraz MN.10 o powierzchni 1401 m2 ustala się:  1) przeznaczenie: pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą? 

Id: LJLLP­OKPUO­LUFPK­ZEUYQ­BHJWZ. Podpisany

Strona 15

2) zasady zagospodarowania terenu:  a) zabudowa w obowiązujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,  b) powierzchnia zabudowy ? nie większa niż 25%  c) powierzchnia biologicznie czynna ­ nie mniejsza niż 50%?  d) w przypadku lokalizacji usług dopuszcza się sytuowanie nośników reklamowych i szyldów o powierzchni do  1 m2 ?  3) warunki zabudowy w zakresie wysokości budynków mieszkalnych:  a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,  b) maksymalna wysokość budynku do 10,0 m,  c) maksymalna wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do 4,0 m?  4) warunki  zabudowy  w zakresie  układu  i formy  dachów:  nakaz  stosowania  dachów  stromych,  z kalenicami  równoległymi do ulicy?  5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i pokrycia dachów:  a) stosowanie dachów symetrycznych dwu­ lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien połaciowych,  b) kąt nachylenia od 35° do 45°,  c) pokrycie dachówką ceramiczną, dopuszczalne pokrycie materiałem dachówkopodobnym,  d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu?  6) warunki zabudowy dla budynków garażowych i gospodarczych:  a) maksymalna powierzchnia zabudowy do 45 m2 ,  b) nawiązanie  architektoniczne  obiektów  wolnostojących  w zakresie  kąta  pochylenia  dachu  i kolorystyki  elewacji do bryły budynku mieszkalnego,  c) dopuszcza się możliwość sytuowania bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną?  7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu:  a) od  zewnętrznych  granic  działki  ustala  się  ogrodzenia  jako  ażurowe,  o wysokości  do  1,5  m,  z wyłączeniem  stosowania prefabrykowanych płotów betonowych,  b) pomiędzy sąsiadującymi działkami zakazuje się budowy ogrodzenia wyższego niż 1,9 m?  8) zasady  i warunki  scalenia  i podziału  nieruchomości:  dopuszcza  się  scalenie  lub  podział  działek  budowlanych  zgodnie z rysunkiem zmiany planu, przy zastosowaniu następujących parametrów:  a) minimalna powierzchni działki 1200 m2 ?  b) minimalna szerokość frontu działki od 10 m?  c) dopuszczalny kąt podziału w stosunku do działki drogowej ? 90o z tolerancją do 10o ?  9) wymogi komunikacyjne:  a) obsługa komunikacyjna z ulicy Jarzębinowej (poza granicami planu)?  b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca?  10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej ? zgodnie z § 12?  9. Dla  terenu  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej,  oznaczonej  symbolem MN.11 o  powierzchni  3725  m2 ustala się:  1) przeznaczenie: pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą?  2) zasady zagospodarowania terenu:  a) zabudowa w obowiązujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,  b) powierzchnia zabudowy ? nie większa niż 45% 

Id: LJLLP­OKPUO­LUFPK­ZEUYQ­BHJWZ. Podpisany Strona 16

c) powierzchnia biologicznie czynna ­ nie mniejsza niż 20%?  d) w przypadku lokalizacji usług dopuszcza się sytuowanie nośników reklamowych i szyldów o powierzchni do  1 m2 ?  3) warunki zabudowy w zakresie wysokości budynków mieszkalnych:  a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,  b) maksymalna wysokość budynku do 10,0 m,  c) maksymalna wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do 4,0 m?  4) warunki  zabudowy  w zakresie  układu  i formy  dachów:  nakaz  stosowania  dachów  stromych,  z kalenicami  równoległymi do ulicy?  5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i pokrycia dachów:  a) stosowanie dachów symetrycznych dwu­ lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien połaciowych,  b) kąt nachylenia od 35° do 45°,  c) pokrycie dachówką ceramiczną, dopuszczalne pokrycie materiałem dachówkopodobnym,  d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu?  6) warunki zabudowy dla budynków garażowych i gospodarczych:  a) maksymalna powierzchnia zabudowy do 45 m2 ,  b) nawiązanie  architektoniczne  obiektów  wolnostojących  w zakresie  kąta  pochylenia  dachu  i kolorystyki  elewacji do bryły budynku mieszkalnego,  c) dopuszcza się możliwość sytuowania bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną?  7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu:  a) od  zewnętrznych  granic  działki  ustala  się  ogrodzenia  jako  ażurowe,  o wysokości  do  1,5  m,  z wyłączeniem  stosowania prefabrykowanych płotów betonowych,  b) pomiędzy sąsiadującymi działkami zakazuje się budowy ogrodzenia wyższego niż 1,9 m?  8) zasady  i warunki  scalenia  i podziału  nieruchomości:  dopuszcza  się  scalenie  lub  podział  działek  budowlanych  zgodnie z rysunkiem zmiany planu, przy zastosowaniu następujących parametrów:  a) minimalna powierzchni działki 600 m2 ?  b) minimalna szerokość frontu działki od 10 m?  c) dopuszczalny kąt podziału w stosunku do działki drogowej ? 90o z tolerancją do 10o ?  9) wymogi komunikacyjne:  a) obsługa  komunikacyjna  z ulicy  dojazdowej  KDD.

4,  dopuszcza  się  dojazd  z drogi  wojewódzkiej  (poza  granicami planu) wyłącznie na zasadach prawoskrętu?  b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca?  10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej ? zgodnie z § 12?  11) zasady  ochrony  dziedzictwa  kulturowego:  w obrębie  części  terenu  występuje  strefa  ?B?  ochrony  układów  przestrzennych lub ich części? obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 7 ust 3.  10. Dla  terenu  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej,  oznaczonej  symbolem MN.12 o  powierzchni  1199  m2 ustala się:  1) przeznaczenie: pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą?  2) zasady zagospodarowania terenu:  a) zabudowa w obowiązujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,  b) powierzchnia zabudowy ? nie większa niż 45% 

Id: LJLLP­OKPUO­LUFPK­ZEUYQ­BHJWZ. Podpisany

Strona 17

c) powierzchnia biologicznie czynna ­ nie mniejsza niż 20%?  d) w przypadku lokalizacji usług dopuszcza się sytuowanie nośników reklamowych i szyldów o powierzchni do  1 m2 ?  3) warunki zabudowy w zakresie wysokości budynków mieszkalnych:  a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,  b) maksymalna wysokość budynku do 10,0 m,  c) maksymalna wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do 4,0 m?  4) warunki  zabudowy  w zakresie  układu  i formy  dachów:  nakaz  stosowania  dachów  stromych,  z kalenicami  równoległymi do ulicy?  5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i pokrycia dachów:  a) stosowanie dachów symetrycznych dwu­ lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien połaciowych,  b) kąt nachylenia od 35° do 45°,  c) pokrycie dachówką ceramiczną, dopuszczalne pokrycie materiałem dachówkopodobnym,  d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu?  6) warunki zabudowy dla budynków garażowych i gospodarczych:  a) maksymalna powierzchnia zabudowy do 45 m2 ,  b) nawiązanie  architektoniczne  obiektów  wolnostojących  w zakresie  kąta  pochylenia  dachu  i kolorystyki  elewacji do bryły budynku mieszkalnego,  c) dopuszcza się możliwość sytuowania bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną?  7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu:  a) od  zewnętrznych  granic  działki  ustala  się  ogrodzenia  jako  ażurowe,  o wysokości  do  1,5  m,  z wyłączeniem  stosowania prefabrykowanych płotów betonowych,  b) pomiędzy sąsiadującymi działkami zakazuje się budowy ogrodzenia wyższego niż 1,9 m?  8) zasady  i warunki  scalenia  i podziału  nieruchomości:  dopuszcza  się  scalenie  lub  podział  działek  budowlanych  zgodnie z rysunkiem zmiany planu, przy zastosowaniu następujących parametrów:  a) minimalna powierzchni działki 850 m2 ?  b) minimalna szerokość frontu działki od 24 m?  c) dopuszczalny kąt podziału w stosunku do działki drogowej ? 90o z tolerancją do 10o ?  9) wymogi komunikacyjne:  a) obsługa komunikacyjna z ulicy wiejskiej (poza granicami planu)?  b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca?  10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej ? zgodnie z § 12  11) zasady  ochrony  dziedzictwa  kulturowego:  w obrębie  części  terenu  występuje  strefa  ?B?  ochrony  układów  przestrzennych lub ich części? obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 7 ust 3.  11. Dla  terenu  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej,  oznaczonego  symbolem MN.13 o  powierzchni  5396  m2 ustala się:  1) przeznaczenie: pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą i bliźniaczą?  2) zasady zagospodarowania terenu:  a) zabudowa w obowiązujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,  b) powierzchnia zabudowy ? nie większa niż 35% powierzchni działki?  c) powierzchnia biologicznie czynna ­ nie mniejsza niż 40% powierzchni działki? 

Id: LJLLP­OKPUO­LUFPK­ZEUYQ­BHJWZ. Podpisany Strona 18

d) w przypadku lokalizacji usług dopuszcza się sytuowanie nośników reklamowych i szyldów o powierzchni do  1 m2 ?  3) warunki zabudowy w zakresie wysokości budynków mieszkalnych:  a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,  b) maksymalna wysokość budynku do 10,0 m,  c) maksymalna wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do 4,0 m?  4) warunki  zabudowy  w zakresie  układu  i formy  dachów:  nakaz  stosowania  dachów  stromych,  z kalenicami  równoległymi do ulicy?  5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i pokrycia dachów:  a) stosowanie dachów symetrycznych dwu­ lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien połaciowych,  b) kąt nachylenia od 35° do 45°,  c) pokrycie dachówką ceramiczną, dopuszczalne pokrycie materiałem dachówkopodobnym,  d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu?  6) warunki zabudowy dla budynków garażowych i gospodarczych:  a) maksymalna powierzchnia zabudowy do 45 m2 ,  b) nawiązanie  architektoniczne  obiektów  wolnostojących  w zakresie  kąta  pochylenia  dachu  i kolorystyki  elewacji do bryły budynku mieszkalnego,  c) dopuszcza się możliwość sytuowania bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną?  7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu:  a) od  zewnętrznych  granic  działki  ustala  się  ogrodzenia  jako  ażurowe,  o wysokości  do  1,5  m,  z wyłączeniem  stosowania prefabrykowanych płotów betonowych,  b) pomiędzy sąsiadującymi działkami zakazuje się budowy ogrodzenia wyższego niż 1,9 m?  8) zasady  i warunki  scalenia  i podziału  nieruchomości:  dopuszcza  się  scalenie  lub  podział  działek  budowlanych  zgodnie z rysunkiem zmiany planu, przy zastosowaniu następujących parametrów:  a) minimalna powierzchni działki 500 m2 ?  b) minimalna szerokość frontu działki od 10 m?  c) dopuszczalny kąt podziału w stosunku do działki drogowej ? 90o z tolerancją do 10o ?  9) wymogi komunikacyjne:  a) obsługa komunikacyjna z drogi wojewódzkiej (poza granicami planu) wyłącznie na zasadach prawoskrętu?  b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca?  10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej ? zgodnie z § 12?  11) zasady  ochrony  dziedzictwa  kulturowego:  w obrębie  części  terenu  występuje  strefa  ?B?  ochrony  układów  przestrzennych lub ich części? obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 7 ust 3.

  12) zasady  ochrony  dziedzictwa  kulturowego:  dla  obiektu  położonego  przy  ul.  Szczecińskiej  nr  5,  7,  9,  ze  względu  na  formę  architektoniczną,  funkcję,  styl  oraz  czas  powstania  nakazuje  się  prowadzenie  działań  mających na celu przywrócenie ich pierwotnej formy poprzez:  a) utrzymanie zasadniczych cech bryły,  b) utrzymanie kompozycji i detalu elewacji,  c) nakaz  przywrócenia  rozmieszczenia,  wielkości  i podziałów  otworów  okiennych  i drzwiowych,  oraz  odtworzenie  pierwotnej  kolorystyki  otworów  okiennych  i drzwiowych,  w oparciu  o badania  architektoniczne, 

Id: LJLLP­OKPUO­LUFPK­ZEUYQ­BHJWZ. Podpisany

Strona 19

d) nakaz  nawiązania  osi  lukarn  do  osi  okien  elewacji  frontowej,  oraz  kąta  nachylenia  przekrycia  lukarny  do  kąta nachylenia dachu,  e) utrzymanie wysokości kalenicy i kąta nachylenia dachu,  f) zakaz rozbudowy budynku od strony elewacji frontowej,  g) dopuszczenie rozbudowy od strony elewacji tylnej pod warunkiem zachowania istniejącego kąta nachylenia  połaci dachowej, wysokości elewacji frontowej oraz nieprzekroczenia istniejącej wysokości budynku,  h) nakaz  stosowania  tradycyjnej  kolorystyki  tynków  nawiązującej  do  kolorystyki  innych  obiektów  zabytkowych położonych na tym samym terenie,  i) zakaz realizacji dociepleń zewnętrznych,  j) zakaz stosowania na elewacjach okładzin ceramicznych, tworzyw sztucznych i blach.  12. Dla  terenu  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej,  oznaczonej  symbolem MN.14 o  powierzchni  1631  m2 ustala się:  1) przeznaczenie: pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą?  2) zasady zagospodarowania terenu:  a) zabudowa w obowiązujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,  b) powierzchnia zabudowy ? nie większa niż 35%  c) powierzchnia biologicznie czynna ­ nie mniejsza niż 40%?  d) w przypadku lokalizacji usług dopuszcza się sytuowanie nośników reklamowych i szyldów o powierzchni do  1 m2?  3) warunki zabudowy w zakresie wysokości budynków mieszkalnych:  a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,  b) maksymalna wysokość budynku do 10,0 m,  c) maksymalna wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do 4,0 m?  4) warunki  zabudowy  w zakresie  układu  i formy  dachów:  nakaz  stosowania  dachów  stromych,  z kalenicami  równoległymi do ulicy?  5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i pokrycia dachów:  a) stosowanie dachów symetrycznych dwu­ lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien połaciowych,  b) kąt nachylenia od 35° do 45°,  c) pokrycie dachówką ceramiczną, dopuszczalne pokrycie materiałem dachówkopodobnym,  d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu?  6) warunki zabudowy dla budynków garażowych i gospodarczych:  a) maksymalna powierzchnia zabudowy do 45 m2 ,  b) nawiązanie  architektoniczne  obiektów  wolnostojących  w zakresie  kąta  pochylenia  dachu  i kolorystyki  elewacji do bryły budynku mieszkalnego,  c) dopuszcza się możliwość sytuowania bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną?  7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu:  a) od  zewnętrznych  granic  działki  ustala  się  ogrodzenia  jako  ażurowe,  o wysokości  do  1,5  m,  z wyłączeniem  stosowania prefabrykowanych płotów betonowych,  b) pomiędzy sąsiadującymi działkami zakazuje się budowy ogrodzenia wyższego niż 1,9 m?  8) zasady  i warunki  scalenia  i podziału  nieruchomości:  dopuszcza  się  scalenie  lub  podział  działek  budowlanych  zgodnie z rysunkiem zmiany planu, przy zastosowaniu następujących parametrów:  a) minimalna powierzchni działki 650 m2 ? 

Id: LJLLP­OKPUO­LUFPK­ZEUYQ­BHJWZ. Podpisany Strona 20

b) minimalna szerokość frontu działki od 10 m?  c) dopuszczalny kąt podziału w stosunku do działki drogowej ? 90o z tolerancją do 10o ?  9) wymogi komunikacyjne:  a) obsługa komunikacyjna z drogi wojewódzkiej (poza granicami planu) wyłącznie na zasadach prawoskrętu?  b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca?  10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej ? zgodnie z § 12?  11) zasady  ochrony  dziedzictwa  kulturowego:  w obrębie  części  terenu  występuje  strefa  ?B?  ochrony  układów  przestrzennych lub ich części? obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 7 ust 3.  13. Dla  terenu  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej,  oznaczonej  symbolem MN.

15 o  powierzchni  4961  m2 ustala się:  1) przeznaczenie: pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą,  2) zasady zagospodarowania terenu:  a) zabudowa w obowiązujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,  b) maksymalna powierzchnia zabudowy ? nie większa niż 25% powierzchni działki,  c) powierzchnia biologicznie czynna ­ nie mniejsza niż 50% powierzchni działki,  d) w przypadku lokalizacji usług dopuszcza się sytuowanie nośników reklamowych i szyldów o powierzchni do  1 m2 ?  3) warunki zabudowy w zakresie wysokości budynków usługowych:  a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,  b) maksymalna wysokość budynku do 10,0 m,  4) warunki zabudowy w zakresie układu i formy dachów: dachy strome, z kalenicami równoległymi do ulicy  5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i pokrycia dachów:  a) dachy symetryczne dwuspadowe,  b) kąt nachylenia od 35° do 45°,  c) pokrycie dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym,  d) kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu lub grafitu,  6) warunki zabudowy dla budynków garażowych i gospodarczych:  a) maksymalna powierzchnia zabudowy do 45 m2 ,  b) nawiązanie  architektoniczne  obiektów  wolnostojących  w zakresie  kąta  pochylenia  dachu  i kolorystyki  elewacji do bryły budynku mieszkalnego,  c) dopuszcza się możliwość sytuowania bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną?  7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu:  a) od  zewnętrznych  granic  działki  ustala  się  ogrodzeni
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3791

  uchwała nr 342/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Czerwonych Kosynierów na osiedlu Podolszyce Południe w Płocku będącego zmianą Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIX/430/2010 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 26 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Rzemieślniczej w Tomaszowie Lubelskim

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3357

  uchwała nr XV/160/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli: Nadarzyn, Stefanówka i Grabicz w Kobyłce oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki ew. nr 330 obręb 42 przy ul. Żytniej w Kobyłce

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.36

  uchwała nr VII/62/11 Rady Miasta Olsztyn z dnia 11 marca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany ?Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowej części dzielnicy Redykajny w Olsztynie?, przy ulicy Żbiczej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.40.1156

  uchwała nr XXIX/271/09 Rady Miasta Strzyżów z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Sobieskiego w Strzyżowie

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2743

  uchwała Nr XIV/146/2011 Rady Gminy Mielno z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2742

  zarządzenie Nr 10 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 25 listopada 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia granic pasa technicznego na terenie gminy Wolin.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2741

  uchwała Nr XVI/134/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie cen za usługi przewozowe środkami miejskiej komunikacji zbiorowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2740

  uchwała Nr XIII/316/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2739

  uchwała Nr XI/256/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 września 2011 r. w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.