Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2745

Tytuł:

uchwała Nr XI/141/11 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinka ?dla terenu nad jeziorem Czaplino w rejonie ulic Żuławskiej i Leśników?.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-12-05
Organ wydający:Rada Miejska w Czaplinku
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 143 pozycja: 2745
Hasła:

UCHWAŁA NR XI/141/11 RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinka ?dla terenu nad  jeziorem Czaplino w rejonie ulic Żuławskiej i Leśników?.  Na  podstawie  art.  20  ust.  1 oraz  art.  27  ustawy  z dnia  27  marca  2003  r.  o planowaniu  i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz.41, Nr 141, poz.1492, z 2005r. Nr 113, poz.  954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007r. Nr 127, poz.880, z 2008r. Nr 199,  poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010r. Nr 24, poz.124 i Nr 75, poz.474, Nr 106, poz. 675, Nr  119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz.1043 i Nr 130, poz.871, oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz.  901)  oraz  w związku  z art.  4 ust.  2 ustawy  z dnia  25  czerwca  2010r.  o zmianie  ustawy  o planowaniu  i zagospodarowaniu  przestrzennym,  ustawy  o Państwowej  Inspekcji  Sanitarnej  oraz  ustawy  o ochronie  zabytków  i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) uchwala się, co następuje:  DZIAŁ I. Przepisy wstępne  § 1. 1. Zgodnie  z uchwałą  XL/343/09  Rady  Miejskiej  w Czaplinku  z dnia  5 czerwca  2009r.  w sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  do  zmiany  w miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Czaplinka, stwierdzając zgodność ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta  Czaplinka,  przyjętego  uchwałą  Nr  XXVII/194/2001r.  Rady  Miasta  i Gminy  w Czaplinku  z dnia  28  września  2001r., zmienionego uchwałą Nr XLIII/372/09 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 18 września 2009r. w sprawie  zmiany  Studium  uwarunkowań  i kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Czaplinka,  uchwala  się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinka ?dla terenu nad jeziorem  Czaplino  w rejonie  ulic  Żuławskiej  i Leśników?, obejmujący  obszar  o powierzchni  6,75  ha,  przy  ulicy  Żuławskiej i Leśników w Czaplinku.  2. Granice planu przedstawione zostały na rysunku zmiany planu.  3. Integralnymi częściami uchwały są:  1) załącznik graficzny w skali 1:1000, zwany dalej ?rysunkiem planu?, zatytułowany ?Zmiana miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Czaplinka  ?dla  terenu  nad  jeziorem  Czaplino  w rejonie  ulic  Żuławskiej i Leśników?, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały?  2) wyrys  ze  Studium  uwarunkowań  i kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Czaplinka  dla  terenu  objętego zmianą planu, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały?  3) rozstrzygnięcie  Rady  Miejskiej  w Czaplinku  o sposobie  rozpatrzenia  uwag  do  projektu  zmiany  planu,  stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały?  4) rozstrzygnięcie  Rady  Miejskiej  w Czaplinku  o sposobie  realizacji  zapisanych  w planie  inwestycji  z zakresu  infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, stanowiące  załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.  § 2. Następujące oznaczenia graficzne, przedstawione na rysunku planu, są obowiązującymi ustaleniami planu:  1. granice i oznaczenia obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych:  a) granica stref ?A? i ?B? ochrony konserwatorskiej,  b) obiekty o walorach zabytkowych chronione ustaleniami planu,  2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania?  3) obowiązujące  i nieprzekraczalne  linie  zabudowy  (należy  je  odczytywać  jako  odległość  5,0  m  lub  jej  wielokrotność,  natomiast  w przypadku,  gdy  na  trasie  linii  występuje  przeszkoda  lub  linie  te  są  kontynuacją  elewacji  istniejących  budynków,  należy  je  odczytywać,  zgodnie  z oznaczeniami  na  rysunku  planu,  mierzone  w osiach grubości linii)?  4) akcent architektoniczny? 

Id: OLVJK­FOVHE­NWGIR­KENRE­GTNLW. Podpisany Strona 1

5) osie kompozycyjne?  6) drzewa do zachowania (ochrony)?  7) symbole i oznaczenia terenu.  § 3. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:  1) dachu płaskim ­ należy przez to rozumieć formę przekrycia budynku o kącie nachylenia od 0,5o do 15o ?  2) kalenicy  dachu ?  należy  przez  to  rozumieć  najwyższą,  najdłuższą  poziomą  krawędź  załamania  połaci  dachu  pochyłego?  3) liczbie  kondygnacji  nadziemnych ?  należy  przez  to  rozumieć  liczbę  kondygnacji  budynku,  z wyjątkiem  piwnic, suteren, antresoli oraz poddaszy nieużytkowych?  4) nieprzekraczalnej linii zabudowy ­ należy przez to rozumieć linię, poza którą nie wolno sytuować zabudowy?  dopuszcza  się  wysunięcie  poza  wyznaczone  linie  zabudowy  takich  elementów  jak  balkony,  wykusze,  zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, oraz takich elementów jak okapy, gzymsy, rury spustowe do 0,50 m?  5) obowiązującej  linii  zabudowy ­  należy  przez  to  rozumieć  linię,  bezpośrednio  przy  której  musi  być  umieszczona ściana frontowa projektowanego budynku lub co najmniej 60% jej długości, poza którą nie wolno  sytuować  zabudowy?  dopuszcza  się  wysunięcie  poza  wyznaczone  linie  zabudowy  takich  elementów  jak  balkony,  wykusze,  zadaszenia, schody  zewnętrzne do 1,5 m, oraz  takich  elementów  jak  okapy, gzymsy,  rury  spustowe do 0,50 m?  6) powierzchni  użytkowej ?  należy  przez  to  rozumieć  powierzchnię  użytkową  podstawową  zgodnie  z obowiązującymi normami?  7) sąsiednich nieruchomościach ­ należy przez to rozumieć, tereny działek mających wspólną granicę?  8) usługach  ogólnych ­  należy  przez  to  rozumieć  usługi  służące  zaspokojeniu  podstawowych,  lokalnych  i ponadlokalnych  potrzeb  mieszkańców,  w szczególności:  fryzjer,  szewc,  serwis  RTV  i AGD,  usługi  krawieckie, a także apteki, punkty pomocy medycznej, z wyłączeniem usług handlu i gastronomii?  9) wysokości budynku ? należy przez to rozumieć odległość od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu  do  budynku  lub  jego  części  pierwszej  kondygnacji  nadziemnej  budynku  do  górnej  płaszczyzny  stropu  bądź  najwyżej  położonej  krawędzi  stropodachu  nad  najwyższą  kondygnacją  użytkową,  łącznie  z grubością  izolacji  cieplnej i warstwy ją osłaniającej, albo do najwyżej położonej górnej powierzchni innego przekrycia?  10) zabudowie  mieszkaniowej  jednorodzinnej ­  należy  przez  to  rozumieć  jeden  budynek  mieszkalny  jednorodzinny  (lub  zespół  takich  budynków),  służący  zaspokajaniu  potrzeb  mieszkaniowych,  stanowiący  konstrukcyjnie  samodzielną  całość,  w którym  dopuszcza  się  wydzielenie  nie  więcej  niż  dwóch  lokali  mieszkalnych  albo  jednego  lokalu  mieszkalnego  i lokalu  użytkowego  o powierzchni  całkowitej  nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku.  DZIAŁ II. Przepisy ogólne  Rozdział 1. Przeznaczenie terenów  § 4. W planie ustala się następujące podstawowe przeznaczenie terenów:  1) tereny  zieleni  urządzonej  (zieleń  pocmentarna),  oznaczone  na  rysunku  planu  symbolem ZP.C ,  określone  w §8 i w §18 ?  2) tereny  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej,  oznaczone  na  rysunku  planu  symbolem MN ,  określone  w §14 ?  3) tereny  zabudowy  mieszkaniowej  z usługami,  oznaczone  na  rysunku  planu  symbolem MN/U ,  określone  w §15 ?  4) tereny  zabudowy  mieszkaniowej  wielorodzinnej,  oznaczone  na  rysunku  planu  symbolem MW ,  określone  w §16 ?  5) tereny  zieleni  urządzonej  (parki,  zieleńce),  oznaczone  na  rysunku  planu  symbolem ZP ,  określone,  wraz  z wydzieleniami wewnętrznymi ZP.US.1 i ZP.US.2 w §17 ? 

Id: OLVJK­FOVHE­NWGIR­KENRE­GTNLW. Podpisany Strona 2

6) tereny  dróg  publicznych,  określone  w §11 i  w §20 ,  oznaczone  na  rysunku  planu  symbolem: KDD ?  ulice  dojazdowe?  7) tereny  infrastruktury  technicznej,  określone  w §12 i  w §21 ,  oznaczone  na  rysunku  planu  symbolem: E ­  elektroenergetyka,  Rozdział 2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ogólne warunki zagospodarowania terenów oraz  ograniczenia w ich użytkowaniu  § 5. 1. Na wszystkich terenach ustala się:  1) nakaz  lokalizowania  zabudowy  zgodnie  z obowiązującymi  i nieprzekraczalnymi  liniami  zabudowy,  oznaczonymi na rysunku planu?  2) nakaz dostosowania projektowanych elementów zagospodarowania skalą, jakością i charakterem do pełnionego  przeznaczenia terenu, krajobrazu i architektury istniejącego otoczenia?  3) możliwość dostosowania kolorystyki pokrycia dachu obiektów rozbudowywanych do kolorystyki pokryć tego  obiektu istniejącej przed wejściem w życie niniejszej uchwały.

  2. Na  terenach  zabudowy  usługowej  oraz  mieszkaniowej  jednorodzinnej  dopuszcza  się  stosowanie  nośników  reklamowych i szyldów na zasadach określonych w przepisach szczegółowych niniejszego planu.  Rozdział 3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego  § 6. 1. Teren objęty zmianą planu położony jest:  1) na obszarze Natura 2000 specjalnej ochrony ptaków ?Ostoja Drawska? ­ kod: PLB320019?  2) na obszarze chronionego krajobrazu ?Pojezierze Drawskie??  3) w otulinie Drawskiego Parku Krajobrazowego?  W związku z powyższym zabrania się podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi  działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000.?  2. Ustala  się  obowiązek  zachowania  istniejącej  zieleni  przyulicznej  oraz  jej  uzupełnienia.  W przypadku  niezbędnych wycięć konieczne jest uzyskanie zgody wymaganej przepisami.  3. Ustala  się  nakaz  zachowania  wartościowych  drzew  i krzewów  oraz  wprowadzenie  nowej  roślinności  wielopiętrowej.  4. Ustala  się  obowiązek  zagospodarowania  mas  ziemnych  powstałych  w wyniku  prac  budowlanych  w granicach danej nieruchomości lub na innych obszarach wskazanych do tego celu.  5. Ustala się obowiązek oszczędnego korzystania z terenu w trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji.  6. Ustala  się  obowiązek  kształtowania  zabudowy  od  strony  doliny  Jeziora  Czaplino  w sposób  harmonijny  i tworzący jednolity charakter.  7. Ustala  się  konieczność  uzbrojenia  terenów  w sieć  infrastruktury  technicznej  w powiązaniu  z systemem  miejskim, w szczególności w wodociąg, kanalizację sanitarną i deszczową.  8. Ustala  się  zakaz  lokalizacji  inwestycji  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  przyrodnicze  i na  zdrowie ludzi.  9. Emisje  czynników  szkodliwych  i uciążliwych  nie  mogą  na  granicy  z zabudową  mieszkaniową  przekroczyć  dopuszczalnych norm.  10. Zabrania  się  realizacji  działań  powodujących  powstanie  zanieczyszczenie  gleby  albo  niekorzystne  przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu.  11. Na  wszystkich  terenach,  za  wyjątkiem  terenów  o przeznaczeniu  pod  komunikację,  ustala  się  obowiązek  stosowania  rozwiązań  niezbędnych  do  zapobiegania  powstawaniu  zanieczyszczeń,  a także  rozwiązań  zapewniających  ochronę  przed  zanieczyszczeniami  istniejącymi.  W szczególności  dotyczy  to  rozwiązań  zapewniających ochronę czystości powietrza. 

Id: OLVJK­FOVHE­NWGIR­KENRE­GTNLW. Podpisany

Strona 3

12. W  przypadku  budowy  lub  przebudowy  układu  komunikacyjnego  oraz  prowadzenia  lub  modernizowania  sieci  infrastruktury  technicznej,  ustala  się  obowiązek  stosowania  rozwiązań  zapewniających  maksymalne  ograniczenie ich oddziaływania na środowisko przyrodnicze.  13. Ustala  się  zakaz  odprowadzenia  ścieków  oraz  wód  opadowych  z powierzchni  komunikacyjnych  bezpośrednio do gruntu i jeziora.  Rozdział 4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  § 7. 1. Dla obiektów i budynków wskazanych do ochrony zgodnie z rysunkiem planu ustala się:  1) prowadzenie  działań  mających  na  celu  zachowanie  ich  historycznego  wyglądu  ze  szczególnym  uwzględnieniem historycznie ukształtowanych elementów, takich jak:  a) forma i proporcja bryły,  b) forma, nachylenie i rodzaj pokrycia dachowego,  c) rozmieszczenie, proporcje i podział otworów okiennych i drzwiowych,  d) rodzaj detalu architektonicznego?  2) współdziałanie w z właściwym organem d/s ochrony zabytków przy podejmowaniu prac budowlanych,  3) pozostałe ustalenia określono w przepisach szczegółowych dla poszczególnych terenów elementarnych.  2. W przypadku konieczności wyburzenia ze względu na zły stan techniczny (na podstawie odpowiedniej opinii  technicznej  zgodnie  z przepisami  odrębnymi),  obiektu  wskazanego  do  ochrony  planem,  ustala  się  nakaz  opracowania  inwentaryzacji  z koniecznością  przekazania  jednego  egzemplarza  do  archiwum  właściwego  organu  d/s ochrony zabytków.  3. Dla  obszaru  zmiany  planu,  wchodzącego  w zakres  strefy  ?A?  pełnej  ochrony  historycznej  struktury  przestrzennej, ustala się:  1) ochronę  obszarów  zawierających  historyczny  układ  przestrzenny  wyróżniający  się  szczególną  wartością  zasobów i stopniem zachowania historycznie ukształtowanej struktury urbanistycznej w obrębie których ścisłej  ochronie podlega:  a) historyczna kompozycja funkcjonalno­przestrzenna obszaru.

  b) historyczna zabudowa i inne elementy zagospodarowania.  2) zachowanie i konserwacja historycznego układu przestrzennego.  3) zachowanie zasadniczych proporcji wysokościowych kształtujących sylwetę zespołu.  4) zachowanie istniejącej zabudowy o walorach zabytkowych (wpisanej do rejestru lub ujętych w ewidencji) oraz  elementów zagospodarowania terenu we właściwym stanie technicznym i funkcjonalnym.  5) dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej.  6) współdziałanie  z właściwym  organem  d/s  ochrony  zabytków  przy  podejmowaniu  prac  budowlanych  oraz  innych działań inwestycyjnych w obszarze strefy.  4. Dla  obszaru  zmiany  planu,  wchodzącego  w zakres  strefy  ?B?  ochrony  układów  przestrzennych  lub  ich  części, ustala się:  1) ochronę  układów  przestrzennych  lub  ich  fragmentów,  w obrębie  których  zachowało  się  w dużym  stopniu  historycznie ukształtowanie, rozplanowanie i zabudowa w lokalnych wartościach kulturowych poprzez:  a) ochronę rozplanowania zabudowy działek i charakterystycznego usytuowania budynku mieszkalnego,  b) ochronę  formy  architektonicznej  zabudowy  (istniejącej  i uzupełniającej):  gabaryty  wysokościowe,  formy  dachów, zasadnicze proporcje i kompozycja elewacji, tradycyjnie stosowany materiał,  2) obowiązek utrzymania zasadniczych elementów układu przestrzennego określonych w pkt 1?  3) nowe  obiekty  należy  dostosować  do  historycznej  kompozycji  przestrzennej,  oraz  architektonicznych  form  zabudowy występujących w obrębie miejscowości, zgodnie z pkt 1? 

Id: OLVJK­FOVHE­NWGIR­KENRE­GTNLW. Podpisany

Strona 4

4) przy  budowie  nowych  obiektów  lub  remontach  zabudowy  dawnej,  ustala  się  nakaz  stosowania  tradycyjnych  materiałów budowlanych, przede wszystkim w pokryciach dachów i elewacjach.  5) współdziałanie  z właściwym  organem  d/s  ochrony  zabytków  przy  podejmowaniu  prac  budowlanych  oraz  innych działań inwestycyjnych w obszarze strefy.  5. Na obszarze planu nie występują strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych.  Rozdział 5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych  § 8. 1. Dla  terenów  przeznaczonych  pod  przestrzeń  publiczną,  ustala  się  nakaz  zagospodarowania  obszarów  w sposób umożliwiający bezkolizyjne korzystanie osobom niesprawnym ruchowo.  2. 8Ustalenia dotyczące terenów zieleni publicznej ZP (parki, zieleńce) określono w § 17 .  3. Ustalenia dotyczące terenów zieleni publicznej ZP.C (zieleń pocmentarna) określono w § 18 .  4. Ustalenia  dotyczące  pozostałych  terenów  przestrzeni  publicznych,  w szczególności  terenów  komunikacji,  określono w § 11 i w § 20 .  Rozdział 6. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalone na podstawie  przepisów odrębnych.  § 9. 1. Na  obszarze  objętym  planem  nie  występują  tereny  i obiekty,  które  podlegają  ochronie  na  podstawie  przepisów odrębnych, inne niż wymienione w § 6 i 7.  Rozdział 7. Ogólne zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości  § 10. 1. Dopuszcza  się  przeprowadzanie  scaleń  i podziałów  terenów  zgodnie  z ustaleniami  szczegółowymi  dotyczącymi projektowanych podziałów działek w poszczególnych kwartałach.  2. Dopuszcza się możliwość przeprowadzania korekt istniejących podziałów geodezyjnych w celu:  1) wydzielenia niezbędnego dojazdu?  2) zapewnienia  odpowiedniej  odległości  obiektów  budowlanych  od  granic  działek,  na  podstawie  przepisów  szczególnych.  Rozdział 8. Ogólne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji  § 11. 1. Przeznacza  się  pod  budowę  systemów  komunikacji  tereny  oznaczone  symbolem  K DD ,  dla  którego  ustala się:  1) obowiązek zagospodarowania urządzoną zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów?  2) obowiązek  uwzględnienia  wymagań  technicznych  wynikających  z lokalizacji  istniejących  i planowanych  urządzeń infrastruktury technicznej, wymienionych w § 12?  3) obowiązek  zaopatrzenia  w wodę  do  zewnętrznego  gaszenia  pożaru  w jednostkach  osadniczych,  obiektach  budowlanych i budynkach.  2. W zakresie docelowej obsługi komunikacyjnej ustala się:  1) podział na następujące klasy ulic: ulica dojazdowa, oznaczona na rysunku planu symbolem KDD ,  2) podział na następujące kategorie dróg: ulica dojazdowa jako droga gminna?  3.

 W zakresie zasad i wskaźników dotyczących parkowania ustala się:  1) obowiązek  zapewnienia,  w granicach  poszczególnych  terenów,  miejsc  postojowych  dla  samochodów  osobowych, w ilości minimum:  a) 2 stanowiska, w garażu lub na powierzchni terenu, na każdej z działek w budownictwie jednorodzinnym,  b) 1  stanowisko,  w garażu  lub  na  powierzchni  terenu,  na  jeden  lokal  mieszkalny  w budownictwie  wielorodzinnym, 

Id: OLVJK­FOVHE­NWGIR­KENRE­GTNLW. Podpisany

Strona 5

c) 1 stanowisko na każde 25 m2 powierzchni użytkowej obiektów handlowych i usługowych,  d) 5 stanowisk na każde 10 miejsc noclegowych,  e) 1 stanowisko na każde 35 m2 powierzchni użytkowej biur,  przy  czym  dla  każdego  z obiektów  wymagana  jest  sumaryczna  liczba  stanowisk  wynikająca  z wymienionych warunków?  2) obowiązek  zapewnienia  w granicach  poszczególnych  terenów  miejsc  przeładunku  towarów  do  obiektów  usługowych ­ poza miejscami wymaganymi w pkt.1?  4. W zakresie dróg rowerowych ustala się: dopuszczenie ruchu rowerowego w ulicach dojazdowych.  Rozdział 9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej  § 12. 1. W zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę ustala się:  1) zaopatrzenie w wodę z istniejącego grupowego systemu wodociągowego?  2) doprowadzenie  wody  na  teren  objęty  planem  z istniejącej  sieci  magistralnej  w układzie  pierścieniowym  poprzez  dalszą  rozbudowę  sieci  z wykorzystaniem  istniejących  na  terenie  objętym  planem  przewodów  wodociągowych?  3) dopuszcza się tymczasowo realizację indywidualnych ujęć wody do czasu realizacji systemu wodociągowego?  4) prowadzić  przewody  rozdzielcze  sieci  wodociągowej  w liniach  rozgraniczających  dróg  ?  poza  jezdniami,  ciągów pieszych i komunikacji rowerowej o średnicach nie mniejszych jak dn 100 mm dla sieci rozdzielczej?  5) dopuszcza  się  wymianę  odcinków  istniejącego  wodociągu,  będących  w złym  stanie  technicznym  lub  o zbyt  małych średnicach, oraz przełożenie odcinków sieci na zasadach zgodnych z przepisami odrębnymi?  6) zaopatrzenie w wodę na cele przeciwpożarowe z komunalnej sieci wodociągowej poprzez hydranty uliczne?  7) dopuszcza się budowę nowych ujęć wody lub wykorzystanie istniejących, zgodnie z przepisami szczególnymi  w sprawie  zasad  zapewnienia  zaopatrzenia  w wodę  w warunkach  specjalnych,  po  uprzednim  rozpoznaniu  hydrogeologicznym.  2. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu odprowadzenia kanalizacji ściekowej ustala się:  1) odprowadzenie  kanalizacji  ściekowej  wyłącznie  systemem  sieci  kanalizacji  sanitarnej  grawitacyjno­ ciśnieniowej do oczyszczalni ścieków poprzez rozbudowę istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej?  2) zakaz odprowadzenia kanalizacji ściekowej do indywidualnych zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych  na terenie poszczególnych nieruchomości?  3) prowadzenie przewodów zbiorczych kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczających dróg ? poza jezdniami,  ciągów pieszych, o średnicach nie mniejszych jak dn 200 mm dla spływu grawitacyjnego?  4) dopuszcza  się  prowadzenie  sieci  kanalizacji  sanitarnej  przez  tereny  przeznaczone  na  cele  publiczne  inne  niż  tereny komunikacji?  5) dopuszcza  się  pozostawienie  istniejących  rozwiązań  gospodarki  ściekowej  dla  istniejących  obiektów  budowlanych do czasu realizacji pełnej sieci kanalizacji sanitarnej.  3. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu odprowadzenia ścieków opadowych i roztopowych  ustala się:  1) odprowadzenie  ścieków  opadowych  i roztopowych  istniejącym  systemem  kanalizacji  deszczowej  grawitacyjnej?  2) dopuszcza się prowadzenie sieci kanalizacji deszczowej przez tereny przeznaczone na cele publiczne inne niż  tereny komunikacji?  3) dopuszcza  się  wymianę  odcinków  istniejącej  kanalizacji  deszczowej  będącej  w złym  stanie  technicznym  lub  o zbyt małych średnicach przez przełożenie odcinków sieci na zasadach zgodnych z przepisami odrębnymi?  4) oczyszczanie  ścieków  opadowych  i roztopowych  z terenów  komunikacyjnych,  przed  wprowadzeniem  ich  do  odbiornika, (zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi)? 

Id: OLVJK­FOVHE­NWGIR­KENRE­GTNLW. Podpisany Strona 6

5) zagospodarowanie ścieków opadowych i roztopowych na terenie własnej nieruchomości?  6) dopuszcza  się  odprowadzenie  wód  opadowych  i roztopowych  z terenów  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej  do  gruntu  w granicach  własnej  działki  budowlanej  pod  warunkiem,  że  ilość  odprowadzanych  wód nie przekroczy jego chłonności?  7) dopuszcza  się  wykorzystanie  wód  opadowych  nie  wymagających  oczyszczania  do  gromadzenia  i użycia  do  nawadniania zieleni?  8) prowadzenie sieci kanalizacji deszczowej w liniach rozgraniczających ulic?  9) dopuszcza się prowadzenie sieci kanalizacji deszczowej pod jezdniami (zgodnie z obowiązującymi przepisami  odrębnymi) o średnicach kanałów deszczowych zbiorczych nie mniejszych niż dn 300 mm.

  4. W zakresie budowy i przebudowy systemu zaopatrzenia w gaz ustala się:  1) zaopatrzenie  w gaz  z gazociągu  wysokiego  ciśnienia  poprzez  stację  redukcyjno  pomiarową  I­go  stopnia  (zlokalizowaną poza obszarem objętym planem)?  2) dopuszcza  się  wykorzystanie  gazu  przewodowego  oprócz  celów  bytowych  i grzewczych,  do  celów  technologicznych?  3) zasilanie  obszaru  objętego  zmianą  planu  poprzez  rozbudowę  istniejącego  systemu  sieci  gazowej  średniego  ciśnienia w układzie pierścieniowym?  4) prowadzenie sieci gazowych w liniach rozgraniczających dróg (poza jezdniami), ciągów pieszych, o średnicach  nie mniejszych jak dn 63?  5) dopuszcza  się  prowadzenie  sieci  gazowej  przez  tereny  przeznaczone  na  cele  publiczne  inne  niż  tereny  komunikacji?  6) dopuszcza się urządzanie parkingów nad gazociągiem na zasadach zgodnych z przepisami odrębnymi?  7) dopuszcza się stosowanie, dla celów bytowych i grzewczych gazu bezprzewodowego do czasu realizacji sieci  gazowej.  5. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów zaopatrzenia w ciepło ustala się:  1) uciepłownienie w oparciu o istniejące oraz realizację nowych lokalnych i indywidualnych źródeł ciepła?  2) zastosowanie  urządzeń  ­  źródeł  ciepła  wykorzystujących  paliwa  nie  powodujące  ponadnormatywnego  zanieczyszczenia powietrza?  3) dopuszcza się realizację systemów grzewczych wykorzystujących źródła odnawialne.  6. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:  1) zaopatrzenie w energię elektryczną z GPZ (zlokalizowanego poza obszarem objętym planem) poprzez linie SN  15 kV?  2) zagospodarowanie  terenu  oraz  gabaryty  obiektów  i urządzeń  zgodnie  z wymaganiami  technologicznymi  oraz  obowiązującymi  przepisami  odrębnymi,  dla  wydzielonych  terenów  oznaczonych  na  rysunku  planu  symbolem E ?  3) zasilanie terenów elementarnych na poziomie średnich napięć siecią kablową?  4) zasilanie obiektów budowlanych na poziomie niskich napięć siecią kablową?  5) lokalizowanie sieci elektroenergetycznych kablowych w liniach rozgraniczających ulic, poza jezdniami?  6) dopuszcza się skablowanie istniejących sieci napowietrznych?  7) dopuszcza się prowadzenie sieci elektroenergetycznych przez tereny przeznaczone na cele publiczne inne niż  tereny komunikacji?  8) lokalizowanie  instalacji  oświetlenia  ulic  we  wszystkich  nowoprojektowanych  ulicach  oraz  na  tych  ulicach  gdzie dotychczas taka instalacja nie występuje?  9) dobór wysokości słupów oświetleniowych i ich rozmieszczenia, oraz dostosowania źródła światła do kategorii  ulicy i wymaganego natężenia oświetlenia. 

Id: OLVJK­FOVHE­NWGIR­KENRE­GTNLW. Podpisany

Strona 7

7. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy sieci telekomunikacji ustala się:  1) możliwość  rozbudowy  istniejącej  telekomunikacyjnej  i teletechnicznej  kanalizacji  kablowej  i budowy  nowej,  na terenach przeznaczonych pod infrastrukturę transportową?  2) prowadzenie  sieci  telekomunikacyjnej  przez  tereny  przeznaczone  na  cele  publiczne  inne  niż  tereny  komunikacji?  3) lokalizację węzłów telekomunikacyjnych i szafek dostępowych w liniach rozgraniczających ulic.  8. W zakresie gospodarki odpadami ustala się:  1) wywóz odpadów komunalnych na składowisko odpadów?  2) gromadzenie odpadów w pojemnikach do czasowego gromadzenia odpadów z uwzględnieniem możliwości ich  segregacji?  3) wyznaczenie na działkach budowlanych miejsca lokalizacji pojemników do czasowego gromadzenia odpadów  stałych, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi?  4) dopuszcza się stosowanie zbiorczych pojemników do selektywnej  zbiórki odpadów obsługujących więcej  niż  jedną działkę budowlaną?  5) zakaz lokalizacji składowisk odpadów, wysypisk śmieci, wylewisk ścieków oraz lokalizacji ubojni.  Rozdział 10. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów  § 13. 1. Do  czasu  realizacji  ustaleń  niniejszego  planu  dopuszcza  się  utrzymanie  dotychczasowego  sposobu  użytkowania terenu.  2. W  czasie  realizacji  inwestycji  dopuszcza  się  lokalizację  obiektów  tymczasowych,  dla  potrzeb  realizacji  budowy.  DZIAŁ III. Przepisy szczegółowe  Rozdział 11. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, a także zasady i warunki  scalenia i podziału nieruchomości.

  § 14. Dla  terenu  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej  oznaczonego  symbolem MN o  powierzchni  2653  m2 ustala się:  1) przeznaczenie: pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ? wolnostojącą?  2) zasady zagospodarowania terenu:  a) zabudowa w obowiązujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,  b) powierzchnia zabudowy ? nie większa niż 25% powierzchni działki,  c) powierzchnia biologicznie czynna ­ nie mniejsza niż 50% powierzchni działki,  d) lokalizacja  budynków  garażowych  i gospodarczych  w głębi  działki  w odległości  min.  8,0  m  od  budynku  mieszkalnego,  e) w przypadku lokalizacji usług dopuszcza się sytuowanie nośników reklamowych i szyldów o powierzchni do  1 m2 ?  3) warunki zabudowy w zakresie wysokości budynków mieszkalnych:  a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,  b) maksymalna wysokość budynku do 11,0 m,  c) maksymalna wysokość poziomu gzymsu, okapu do 3,0 m?  4) warunki  zabudowy  w zakresie  układu  i formy  dachów:  nakaz  stosowania  dachów  stromych,  z kalenicami  równoległymi do ulicy?  5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i pokrycia dachów: 

Id: OLVJK­FOVHE­NWGIR­KENRE­GTNLW. Podpisany Strona 8

a) stosowanie dachów symetrycznych dwuspadowych mansardowych z dopuszczeniem lukarn,  b) kąt nachylenia od 45° do 75°,  c) pokrycie dachówką ceramiczną,  d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu?  6) warunki zabudowy dla budynków garażowych i gospodarczych:  a) maksymalna powierzchnia zabudowy do 45 m2,  b) nawiązanie  architektoniczne  obiektów  wolnostojących  w zakresie  kąta  pochylenia  dachu  i kolorystyki  elewacji do bryły budynku mieszkalnego,  c) dopuszcza się możliwość sytuowania bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną?  7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu:  a) od zewnętrznych granic działki ustala się ogrodzenia jako ażurowe, o wysokości do 1,5 m, na cokole 0,4 m,  z wyłączeniem stosowania prefabrykowanych płotów betonowych,  b) pomiędzy sąsiadującymi działkami zakazuje się budowy ogrodzenia wyższego niż 1,9 m?  8) zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości: zachowuje się istniejące podziały geodezyjne?  9) wymogi komunikacyjne:  a) obsługa komunikacyjna z ulicy dojazdowej KDD,  b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca?  10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej ? zgodnie z § 12?  11) zasady  ochrony  dziedzictwa  kulturowego:  w obrębie  całości  terenu  występuje  strefa  ?B?  ochrony  układów  przestrzennych lub ich części? obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 7 ust 4.  12) zasady  ochrony  dziedzictwa  kulturowego:  dla  obiektu  położonego  przy  ul.  Kościuszki  21,  ze  względu  na  formę architektoniczną, funkcję, styl oraz czas powstania nakazuje się prowadzenie działań mających na celu  przywrócenie ich pierwotnej formy poprzez:  a) utrzymanie zasadniczych cech bryły,  b) utrzymanie kompozycji i detalu elewacji,  c) nakaz  przywrócenia  rozmieszczenia,  wielkości  i podziałów  otworów  okiennych  i drzwiowych,  oraz  odtworzenie  pierwotnej  kolorystyki  otworów  okiennych  i drzwiowych,  w oparciu  o badania  architektoniczne,  d) nakaz  stosowania  tradycyjnej  kolorystyki  tynków  nawiązującej  do  kolorystyki  innych  obiektów  zabytkowych położonych na tym samym terenie,  e) zakaz stosowania na elewacjach okładzin ceramicznych, tworzyw sztucznych i blach,  f) utrzymanie typu pokrycia i kąta nachylenia dachu (dachówka ceramiczna),  g) dopuszczenie rozbudowy od strony elewacji tylnej, pod warunkiem zachowania istniejącego kąta nachylenia  połaci dachowych, wysokości elewacji frontowej i nieprzekroczenia istniejącej wysokości budynku.  § 15. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej z usługami, oznaczonego symbolem MN/U.1 o powierzchni 3894  m2 ustala się:  1) przeznaczenie:  pod  zabudowę  mieszkaniową  jedno­  lub  wielorodzinną  z dopuszczeniem  realizacji  usług  ogólnych, gastronomii, usług turystyki oraz usług handlu o powierzchni sprzedaży do 200 m2 ?  2) zasady zagospodarowania terenu:  a) zabudowa w obowiązujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,  b) powierzchnia zabudowy ? nie większa niż 30% powierzchni działki,  c) powierzchnia biologicznie czynna ­ nie mniejsza niż 50% powierzchni działki, 

Id: OLVJK­FOVHE­NWGIR­KENRE­GTNLW. Podpisany

Strona 9

d) lokalizacja  budynków  garażowych  i gospodarczych  w głębi  działki  w odległości  minimum  8,0  m  od  budynku mieszkalnego,  e) w przypadku lokalizacji usług dopuszcza się sytuowanie nośników reklamowych i szyldów o powierzchni do  1 m2 ?  3) warunki zabudowy w zakresie wysokości budynków mieszkalnych:  a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,  b) maksymalna wysokość budynku do 12,0 m,  c) maksymalna wysokość poziomu gzymsu, okapu do 6,0 m?  4) warunki  zabudowy  w zakresie  układu  i formy  dachów:  nakaz  stosowania  dachów  stromych,  z kalenicami  równoległymi do ulicy?  5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i pokrycia dachów:  a) stosowanie dachów symetrycznych dwuspadowych z dopuszczeniem lukarn,  b) kąt nachylenia od 35° do 45°,  c) pokrycie dachówką ceramiczną, dopuszczalne pokrycie dachówką bitumiczną i cementową,  d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu?  6) warunki zabudowy dla budynków garażowych i gospodarczych:  a) maksymalna powierzchnia zabudowy do 45 m2,  b) nawiązanie  architektoniczne  obiektów  wolnostojących  w zakresie  kąta  pochylenia  dachu  i kolorystyki  elewacji do bryły budynku mieszkalnego,  7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu:  a) od zewnętrznych granic działki ustala się ogrodzenia jako ażurowe, o wysokości do 1,5 m, na cokole 0,4 m,  z wyłączeniem stosowania prefabrykowanych płotów betonowych,  b) pomiędzy sąsiadującymi działkami zakazuje się budowy ogrodzenia wyższego niż 1,9 m,  c) zakaz  grodzenia  terenów  bezpośrednio  sąsiadujących  z linią  brzegową  jeziora,  zgodnie  z przepisami  odrębnymi?  8) zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości: zachowuje się istniejące podziały geodezyjne?  9) wymogi komunikacyjne:  a) obsługa komunikacyjna z ulicy dojazdowej KDD,  b) miejsca postojowe: zgodnie z § 11 ust. 3,  c) dopuszcza się budowę pomostu o długości do 30 m, zgodnie z przepisami odrębnymi?  10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej ? zgodnie z § 12?  11) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: w obrębie terenu występuje strefa ?A? pełnej ochrony historycznej  struktury przestrzennej? obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 7 ust 3?  12) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: dla obiektu zespołu dawnej rzeźni, położonego przy ul. Leśników  23, ze względu na formę architektoniczną, funkcję, styl oraz czas powstania nakazuje się prowadzenie działań  mających na celu przywrócenie ich pierwotnej formy poprzez:  a) utrzymanie zasadniczych cech bryły,  b) zachowanie istniejących poziomów gzymsów,  c) utrzymanie kompozycji i detalu elewacji frontowej z zakazem docieplenia,  d) nakaz  przywrócenia  rozmieszczenia,  wielkości  i podziałów  otworów  okiennych  i drzwiowych,  oraz  odtworzenie  pierwotnej  kolorystyki  otworów  okiennych  i drzwiowych,  w oparciu  o badania  architektoniczne, 

Id: OLVJK­FOVHE­NWGIR­KENRE­GTNLW. Podpisany

Strona 10

e) dopuszczenie rozbudowy od strony zaplecza pod warunkiem zachowania istniejącego kąta nachylenia połaci  dachowej, wysokości elewacji frontowej oraz nieprzekroczenia maksymalnej wysokości budynku, w strefie  co najmniej 12m od frontowej linii zabudowy,  f) zakaz  realizacji  lukarn  w dachach  budynków  położonych  w strefie  co  najmniej  12m  od  frontowej  linii  zabudowy,  g) zakaz stosowania na elewacjach okładzin ceramicznych, tworzyw sztucznych i blach.  2. Dla  terenu  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej  z usługami,  oznaczonego  symbolem MN/U.2 o  powierzchni 5439 m2 ustala się:  1) przeznaczenie:  pod  zabudowę  mieszkaniową  jednorodzinną  wolnostojącą  z dopuszczeniem  realizacji  usług  turystyki oraz gastronomii?  2) zasady zagospodarowania terenu:  a) zabudowa w obowiązujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,  b) powierzchnia zabudowy ? nie większa niż 25% powierzchni działki,  c) powierzchnia biologicznie czynna ­ nie mniejsza niż 50% powierzchni działki,  d) lokalizacja  budynków  garażowych  i gospodarczych  w głębi  działki  w odległości  minimum  8,0  m  od  budynku mieszkalnego,  e) w przypadku lokalizacji usług dopuszcza się sytuowanie nośników reklamowych i szyldów o powierzchni do  1 m2 ?  3) warunki zabudowy w zakresie wysokości budynków mieszkalnych:  a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,  b) maksymalna wysokość budynku do 12,0 m,  c) maksymalna wysokość poziomu gzymsu, okapu do 6,0 m?  4) warunki  zabudowy  w zakresie  układu  i formy  dachów:  nakaz  stosowania  dachów  stromych,  z kalenicami  równoległymi do ulicy?  5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i pokrycia dachów:  a) stosowanie dachów symetrycznych dwuspadowych z dopuszczeniem lukarn,  b) kąt nachylenia od 35° do 45°,  c) pokrycie dachówką ceramiczną, dopuszczalne pokrycie dachówką bitumiczną i cementową,  d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu?  6) warunki zabudowy dla budynków garażowych i gospodarczych:  a) maksymalna powierzchnia zabudowy do 45 m2,  b) nawiązanie  architektoniczne  obiektów  wolnostojących  w zakresie  kąta  pochylenia  dachu  i kolorystyki  elewacji do bryły budynku mieszkalnego,  c) dopuszcza się możliwość sytuowania bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną?  7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu:  a) od zewnętrznych granic działki ustala się ogrodzenia jako ażurowe, o wysokości do 1,5 m, na cokole 0,4 m,  z wyłączeniem stosowania prefabrykowanych płotów betonowych,  b) pomiędzy sąsiadującymi działkami zakazuje się budowy ogrodzenia wyższego niż 1,9 m,  c) zakaz  grodzenia  terenów  bezpośrednio  sąsiadujących  z linią  brzegową  jeziora,  zgodnie  z przepisami  odrębnymi?  8) zasady  i warunki  scalenia  i podziału  nieruchomości:  dopuszcza  się  wydzielenie  działek  budowlanych  przy  zastosowaniu następujących parametrów:  a) minimalna powierzchni działki 1500 m2 

Id: OLVJK­FOVHE­NWGIR­KENRE­GTNLW. Podpisany Strona 11

b) minimalna szerokość frontu działki do 25 m?  c) dopuszczalny kąt podziału w stosunku do działki drogowej ? 90o z tolerancją do 5o ?  9) wymogi komunikacyjne:  a) obsługa komunikacyjna z ulicy dojazdowej KDD,  b) miejsca postojowe: zgodnie z § 11 ust. 3,  c) dopuszcza się budowę pomostu o długości do 30 m, zgodnie z przepisami odrębnymi?  10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej ? zgodnie z § 12?  11) zasady  ochrony  dziedzictwa  kulturowego:  w obrębie  całości  terenu  występuje  strefa  ?B?  ochrony  układów  przestrzennych lub ich części? obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 7 ust 4.  12) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: dla obiektu położonego przy ul. Leśników 25 i obiektu położonego  przy  ul.  Leśników  27,  ze  względu  na  formę  architektoniczną,  funkcję,  styl  oraz  czas  powstania  nakazuje  się  prowadzenie działań mających na celu przywrócenie ich pierwotnej formy poprzez:  a) zakaz rozbudowy i nadbudowy (budynek przy ul. Leśników 27),  b) utrzymanie kompozycji i detalu elewacji i otworów okiennych i drzwiowych,  c) zakaz realizacji dociepleń zewnętrznych (budynek przy ul. Leśników 27),  d) nakaz  przywrócenia  rozmieszczenia,  wielkości  i podziałów  otworów  okiennych  i drzwiowych,  oraz  odtworzenie  pierwotnej  kolorystyki  otworów  okiennych  i drzwiowych,  w oparciu  o badania  architektoniczne,  e) utrzymanie detalu krenelarza (budynek przy ul. Leśników 27)  f) dopuszczalna  kolorystyka  elewacji  w zakresie  od  ciepłej  bieli,  jasnych  beży,  écru  do  jasno  piaskowego  (budynek przy ul. Leśników 27),  g) dopuszczenie realizacji lukarn na długości do 25% szerokości elewacji przy zachowaniu symetrii względem  elewacji (budynek przy ul. Leśników 25)  h) nakaz ujednolicenia typów lukarn w ramach jednej połaci dachowej pod względem wielkości, kształtu oraz  kąta i rodzaju przekrycia,  i) dopuszczenie rozbudowy od strony elewacji tylnej, pod warunkiem zachowania istniejącego kąta nachylenia  dachu, wysokości elewacji oraz nieprzekroczenia istniejącej wysokości budynku (budynek przy ul. Leśników  25),  j) zakaz stosowania na elewacjach okładzin ceramicznych, tworzyw sztucznych i blach.  § 16. 1. Dla  terenu  zabudowy  mieszkaniowej  wielorodzinnej,  oznaczonego  symbolem MW o  powierzchni  12090 m2 ustala się:  1) przeznaczenie: pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (blokową)?  2) zasady zagospodarowania terenu:  a) zabudowa w nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,  b) powierzchnia zabudowy ? nie większa niż 40% powierzchni działki,  c) powierzchnia biologicznie czynna ­ nie mniejsza niż 20% powierzchni działki,  d) lokalizacja placów zabaw i obiektów małej architektury,  3) warunki zabudowy w zakresie wysokości budynków mieszkalnych:  a) do 3 kondygnacji nadziemnych,  b) maksymalna wysokość budynku do 12,0 m,  c) maksymalna wysokość poziomu gzymsu, okapu do 12,0 m?  4) warunki zabudowy w zakresie układu i formy dachów: nakaz stosowania dachów płaskich? 

Id: OLVJK­FOVHE­NWGIR­KENRE­GTNLW. Podpisany

Strona 12

5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i pokrycia dachów:  a) kąt nachylenia od 0° do 10°,  b) pokrycie materiałem typu: blacha trapezowa, nawierzchnia bitumiczna, itp., w odcieniach czerni lub grafitu?  6) warunki zabudowy dla budynków garażowych i gospodarczych:  a) maksymalna powierzchnia zabudowy zgodnie z wyznaczonymi liniami zabudowy,  b) maksymalna wysokość do 3,5 m?  7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: nie dopuszcza się grodzenia terenu  8) zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości: zachowuje się istniejące podziały geodezyjne?  9) wymogi komunikacyjne:  a) obsługa komunikacyjna z ulic dojazdowych KDD,  b) miejsca postojowe: zgodnie z § 11 ust. 3,  10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej ? zgodnie z § 12?  11) zasady  ochrony  dziedzictwa  kulturowego:  w obrębie  całości  terenu  występuje  strefa  ?B?  ochrony  układów  przestrzennych lub ich części? obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 7 ust 4.  § 17. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem ZP , o powierzchni 22110 m2 ustala się:  1) przeznaczenie: pod tereny zieleni urządzonej (parki, zieleńce), z zachowaną naturalną roślinnością, stanowiące  otulinę przyrodniczą Jeziora Czaplino z dopuszczeniem użytkowania jako zieleń parkowa?  2) zasady zagospodarowania terenu:  a) zakaz lokalizowania zabudowy, w tym stacji transformatorowych,  b) nakaz  zachowania  istniejącej  wartościowej  zieleni  uzupełnionej  o dodatkowe  nasadzenia  o wielopiętrowej  strukturze tj.

 trawniki, krzewy i drzewa o różnorodności gatunkowej,  c) nakaz  realizacji  akcentu  architektonicznego  (pomnika)  na  zamknięciu  osi  kompozycyjnej  skweru  w ulicy  Kościuszki, zgodnie z rysunkiem zmiany planu,  d) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej,  e) dopuszcza się wytyczenie ścieżek pieszych i rowerowych z nawierzchni naturalnej i wprowadzenie obiektów  małej architektury i tablic informacyjnych związanych z ochroną przyrody,  f) dopuszcza  się  realizację  maksymalnie  do  2 placów  zabaw  o maksymalnej  powierzchni  400  m2 każdy,  zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi dojazdowej KDD,  g) dopuszcza się realizacje amfiteatru dostosowanego architekturą do nachylenia skarpy,  h) dopuszcza się realizacje pomostów dla wędkarzy zgodnie z przepisami odrębnymi,  i) ustala  się  zagwarantowanie  dostępu  dla  odpowiednich  służb  w celu  utrzymania  i konserwacji  brzegów  jeziora.  2. Dla terenów wydzieleń wewnętrznych oznaczonych symbolem ZP.US.1 i ZP.US.2 ustala się:  1) przeznaczenie:  tereny  zieleni  urządzonej  (parki,  zieleńce)?  z zachowaną  naturalną  roślinnością,  stanowiące  otulinę przyrodniczą Jeziora Czaplino z dopuszczeniem lokalizacji obiektów sportowych i placu zabaw?  2) zasady zagospodarowania terenu:  a) dopuszcza się realizację obiektów sportowych i placu zabaw, wraz z obiektami towarzyszącymi (sanitariaty,  zaplecze techniczne),  b) maksymalna powierzchnia zabudowy ? nie większa niż 15% powierzchni wydzielenia wewnętrznego,  c) maksymalna wysokość budynku do 6,0 m,  3) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i pokrycia dachów:  a) dachy symetryczne dwu­ lub wielospadowe, 

Id: OLVJK­FOVHE­NWGIR­KENRE­GTNLW. Podpisany Strona 13

b) kąt nachylenia od 30° do 40°,  c) pokrycie dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym,  d) kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu lub grafitu,  4) pozostałe parametry jak dla terenu ZP,  5) wymogi komunikacyjne:  a) obsługa komunikacyjna z ulicy KDD,  b) miejsca postojowe w liniach rozgraniczających ulicy KDD.  6) zasady  ochrony  dziedzictwa  kulturowego:  w obrębie  całości  terenów  występuje  strefa  ?B?  ochrony  układów  przestrzennych lub ich części? obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 7 ust 4.  § 18. Dla terenu oznaczonego symbolem ZP.C (zieleń pocmentarna), o powierzchni 10960 m2 ustala się:  1) przeznaczenie: pod tereny zieleni publicznej pocmentarnej ? jako miejsce pamięci?  2) zasady zagospodarowania terenu:  a) zagospodarowanie w obowiązujących liniach rozgraniczających,  b) zachowanie istniejącej wartościowej zieleni,  c) dopuszczenie realizacji ścieżki rowerowej i ścieżek pieszych,  d) zakaz lokalizowania zabudowy w tym stacji transformatorowych.  3) realizację  ścieżki  rowerowej  i ścieżek  pieszych  należy  prowadzić  pod  nadzorem  archeologa  pod  kątem  odkrywek ewentualnych pochówków?  4) zasady  ochrony  dziedzictwa  kulturowego:  w obrębie  całości  terenu  występuje  strefa  ?B?  ochrony  układów  przestrzennych lub ich części? obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 7 ust 4.  Rozdział 12. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości  § 19. Szczegółowe  zasady  i warunki  podziału  nieruchomości  określają  ustalenia  szczegółowe  dla  poszczególnych kwartałów.  Rozdział 13. Szczegółowe zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji  § 20. Dla terenu oznaczonego symbolem KDD , ustala się:  1) parametry ulicy w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu?  2) szerokość jezdni zgodnie z przepisami odrębnymi?  3) szerokości w liniach rozgraniczających dla nowoprojektowanych dróg, zgodnie z rysunkiem planu?  4) parametry  ulic,  w szczególności  szerokość  jezdni,  chodników  i pasów  zieleni  zgodnie  z przepisami  szczególnymi wg poszczególnych kategorii dróg?  5) utrzymuje się parametry ulic istniejących, a w przypadku ich przebudowy, zgodnie z pkt.4.?  6) na  odcinku  sąsiadującym  z terenem  ZP.C  i MN  ustala  się  obowiązek  poprzedzenia  lokalizacji  drogi  szczegółowymi  badaniami  geotechnicznymi  dotyczącymi  nośności  skarpy  i zabezpieczenia  przed  osuwaniem  się mas ziemnych,  7) dopuszcza  się  na  odcinku  sąsiadującym  z terenem  ZP.C  i MN  realizację  wyłącznie  ciągu  pieszego,  pieszo­ rowerowego lub pieszo­jezdnego,  8) realizację drogi należy prowadzić pod nadzorem archeologa pod kątem odkrywek ewentualnych pochówków,  9) realizację infrastruktury technicznej zgodnie z § 12. 

Id: OLVJK­FOVHE­NWGIR­KENRE­GTNLW. Podpisany

Strona 14

Rozdział 14. Szczegółowe zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury  § 21. Dla terenu oznaczonego symbolem E ustala się:  1) przeznaczenie podstawowe pod tereny elektroenergetyki?  2) zasady zagospodarowania terenu:  a) ustala się zagospodarowanie obiektami technicznymi i technologicznymi zgodnie z przeznaczeniem terenu,  b) zakazuje się lokalizacji obiektów nie związanych z przeznaczeniem terenu?  3) wymogi komunikacyjne: obsługa komunikacyjna z ulicy dojazdowej KDD.  DZIAŁ IV. Przepisy przejściowe i końcowe  § 22. Ustala się następujące stawki procentowe wzrostu wartości nieruchomości dla ustalenia przez Burmistrza  Miasta  Czaplinka  jednorazowej  opłaty  w związku  ze  zbyciem  przez  właściciela  albo  użytkownika  wieczystego  nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem planu miejscowego w wysokości:  1) dla terenów: MN, MN/U, MW 30%?  2) dla pozostałych terenów 0%.  § 23. Na  obszarze  objętym  planem  nie  występują  grunty  rolne  i leśne,  które  wymagają  uzyskania  zgody  właściwego organu na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych lub leśnych na cele nierolnicze lub nieleśne.  § 24. W  granicach  objętych  ustaleniami  planu  traci  moc  plan  miejscowy  zagospodarowania  przestrzennego  miasta Czaplinek uchwalony uchwałą Nr XVI/106/96 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 15 czerwca 1996 r. (Dz.  Urz.  Woj.  Koszalińskiego  z 1996  r.  Nr  38,  poz.  111  oraz  Dz.  Urz.  Woj.  Zachodniopomorskiego  z 2007  r.  Nr  50  poz. 738, z 2008 r. Nr 75 poz. 1636, z 2009 r. Nr 24 poz. 878, 879, 880, Nr 81 poz. 2149, Nr 82 poz. 2165).  § 25. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czaplinka.  § 26. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Miasta Czaplinka.  § 27. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  30  dni  od  dnia  jej  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa Zachodniopomorskiego.   

Przewodniczący Rady  Bogdan Kalina

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/141/11 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 27 października 2011 r. Zalacznik1.jpg Cz Żuławska Leśników zał1 do XI 141 11 format840x1188 publikacja  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/141/11 Rady Miejskiej w Czaplinku

Id: OLVJK­FOVHE­NWGIR­KENRE­GTNLW. Podpisany Strona 15

z dnia 27 października 2011 r. Zalacznik2.pdf Cz Żuławska Leśników zał2 do XI 141 11 formatA3 

Id: OLVJK­FOVHE­NWGIR­KENRE­GTNLW. Podpisany

Strona 16

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/141/11 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 27 października 2011 r. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Czaplinku o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinka ?dla terenu nad jeziorem Czaplino w rejonie ulic  Żuławskiej i Leśników?  Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  z 2003r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz.41, Nr 141, poz.1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087,  z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007r. Nr 127, poz.880, z 2008r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz.  1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010r. Nr 24, poz.124, Nr 75, poz.474, Nr 106, poz.675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz.  996, Nr 155, poz.1043 i Nr 130, poz.871 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901) oraz w związku z art.  4 ust.  2 ustawy  z dnia  25  czerwca  2010r.  o zmianie  ustawy  o planowaniu  i zagospodarowaniu  przestrzennym,  ustawy  o Państwowej  Inspekcji  Sanitarnej  oraz  ustawy  o ochronie  zabytków  i opiece  nad  zabytkami  (Dz.  U.  Nr  130, poz. 871),  Rada Miejska w Czaplinku nie podjęła rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do  przedmiotowego  projektu  zmiany  planu  wraz  z prognozą  oddziaływania  na  środowisko,  gdyż  na  etapie  wyłożenia ww. projektu zmiany planu do publicznego wglądu nie wpłynęła żadna uwaga. 

Id: OLVJK­FOVHE­NWGIR­KENRE­GTNLW. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/141/11 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 27 października 2011 r. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,  które należą do zadań własnych gminy, oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach  publicznych.

  Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  z 2003r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz.41, Nr 141, poz.1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087,  z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007r. Nr 127, poz.880, z 2008r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz.  1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010r. Nr 24, poz.124, Nr 75, poz.474, Nr 106, poz.675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz.  996, Nr 155, poz.1043 i Nr 130, poz.871 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901) oraz w związku z art.  4 ust.  2 ustawy  z dnia  25  czerwca  2010r.  o zmianie  ustawy  o planowaniu  i zagospodarowaniu  przestrzennym,  ustawy  o Państwowej  Inspekcji  Sanitarnej  oraz  ustawy  o ochronie  zabytków  i opiece  nad  zabytkami  (Dz.  U.  Nr  130, poz. 871), Rada Miejska w Czaplinku rozstrzyga, co następuje:  § 1. Na obszarze objętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinka ?dla  terenu  nad  jeziorem  Czaplino  w rejonie  ulic  Żuławskiej  i Leśników?,  przewiduje  się  następujące  inwestycje  z zakresu infrastruktury technicznej i drogowej służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców:  1) budowy, modernizacji i przebudowy dróg publicznych,  2) budowy, rozbudowy i modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę,  3) budowy, rozbudowy i modernizacji systemu odprowadzenia ścieków sanitarnych,  4) budowy, rozbudowy i modernizacji systemu odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych,  5) budowy i przebudowy systemu zaopatrzenia w gaz,  6) modernizacji, rozbudowy i budowy systemów zaopatrzenia w ciepło,  7) modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w energię elektryczną,  8) modernizacji, rozbudowy i budowy sieci telekomunikacji,  9) gospodarki odpadami?  § 2. 1. Sposób  realizacji,  zapisanych  w §1  niniejszego  załącznika,  inwestycji  z zakresu  infrastruktury  technicznej, które należą do zadań własnych gminy, to:  1) realizacja inwestycji wymienionych w §1, pkt. 1 zostanie przeprowadzona w oparciu o obowiązujące przepisy  ustawy o drogach publicznych oraz ustawy prawo zamówień publicznych?  2) realizacja  inwestycji  wymienionych  w §1,  pkt  2­9,  zostanie  przeprowadzona  w oparciu  o obowiązujące  przepisy w tym m.in. ustawy prawo budowlane, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o samorządzie  gminnym, ustawy o gospodarce komunalnej i prawie ochrony środowiska, ustawy prawo energetyczne, ustawy  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.  2. Sposób  realizacji  inwestycji  może  ulegać  modyfikacji  wraz  z dokonującym  się  postępem  techniczno­ technologicznym,  zgodnie  z zasadą  stosowania  najlepszej  dostępnej  techniki,  o ile  nie  nastąpi  naruszenie  ustaleń  zmiany planu.  3. Realizacja  sieci  infrastruktury  technicznej  powinna  wyprzedzać  budowę  dróg  publicznych  oraz  ich  ewentualną modernizację.  § 3. Nie określa się harmonogramu realizacji wymienionych w niniejszym załączniku inwestycji.  § 4. Zgodnie  z przepisami  o finansach  publicznych  zasady  finansowania,  inwestycji  z zakresu  infrastruktury  technicznej zapisane w §1, które należą do zadań własnych gminy, mogą pochodzić z:  1) z budżetu gminy, zgodnie z uchwałą budżetową? 

Id: OLVJK­FOVHE­NWGIR­KENRE­GTNLW. Podpisany Strona 1

2) z dotacji unijnych?  3) z kredytów i pożyczek?  4) z obligacji komunalnych?  5) z udziału inwestorów zewnętrznych, na podstawie odrębnych umów i porozumień. 

Id: OLVJK­FOVHE­NWGIR­KENRE­GTNLW. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.82.1465

  uchwała nr XLII/409/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Starogardzkiej i Podgórnej w Czersku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3089

  uchwała nr 317/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia w rejonie ulic: Struga, Malczewskiego, Chrobrego oraz Potoku Północnego ?Centrum Północ? przyjętego Uchwałą Nr 895/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 16 października 2006 r. ( z późn. zm.), będącego zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia w rejonie ulic: Struga, Malczewskiego, Chrobrego oraz Potoku Północnego ?Centrum Północ? przyjętego Uchwałą Nr 261/2000 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 marca 2000 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.12.323

  uchwała nr LXXX/1210/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Hetmańskiej, R. Dmowskiego, J. Krauthofera ? Krotowskiego i projektowanej Nowej Opolskiej w Poznaniu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.372.6736

  uchwała nr XX/258/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Biskupińskiej i L. Tołstoja w Poznaniu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.372.6735

  uchwała nr XX/257/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Świętego Wawrzyńca i Polskiej w Poznaniu.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2744

  uchwała Nr XI/140/11 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinka ?dla terenu przy ulicy Polnej i Tartacznej?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2743

  uchwała Nr XIV/146/2011 Rady Gminy Mielno z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2742

  zarządzenie Nr 10 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 25 listopada 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia granic pasa technicznego na terenie gminy Wolin.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2741

  uchwała Nr XVI/134/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie cen za usługi przewozowe środkami miejskiej komunikacji zbiorowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2740

  uchwała Nr XIII/316/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.