Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2746

Tytuł:

uchwała Nr XI/142/11 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinka ?dla terenu przy ulicy Jeziornej?.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-12-05
Organ wydający:Rada Miejska w Czaplinku
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 143 pozycja: 2746
Hasła:

UCHWAŁA NR XI/142/11 RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinka ?dla terenu przy  ulicy Jeziornej?.  Na  podstawie  art.  20  ust.  1 oraz  art.  27  ustawy  z dnia  27  marca  2003  r.  o planowaniu  i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz.41, Nr 141, poz.1492, z 2005r. Nr 113, poz.  954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007r. Nr 127, poz.880, z 2008r. Nr 199,  poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010r. Nr 24, poz.124 i Nr 75, poz.474, Nr 106, poz. 675, Nr  119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz.1043 i Nr 130, poz.871, oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz.  901)  oraz  w związku  z art.  4 ust.  2 ustawy  z dnia  25  czerwca  2010r.  o zmianie  ustawy  o planowaniu  i zagospodarowaniu  przestrzennym,  ustawy  o Państwowej  Inspekcji  Sanitarnej  oraz  ustawy  o ochronie  zabytków  i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) uchwala się, co następuje:  DZIAŁ I. Przepisy wstępne  § 1. 1. Zgodnie z uchwałą XXXII/287/2008 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  do  zmiany  w miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Czaplinka  dla  obszaru  działek  o następujących  numerach  441/2,  442,  436,  465/3,  464,  465/1,  465/2,  437,  413/2,  413/1,  374,  414,  415,  373/2,  373/1,  324,  375/4,  375/3,  375/2,  375/1,  376/1  obręb  03  Czaplinek,  stwierdzając  zgodność  ze  Studium  uwarunkowań  i kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Czaplinka,  przyjętego  uchwałą Nr XXVII/194/2001r. Rady Miasta i Gminy w Czaplinku z dnia 28 września 2001r., zmienionego uchwałą  Nr XLIII/372/09 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 18 września 2009r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań  i kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Czaplinka,  uchwala  się zmianę  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Czaplinka  dla  terenu  przy  ulicy  Jeziornej, obejmujący  obszar  o powierzchni 1,68 ha, przy ulicy Jeziornej w Czaplinku.  2. Granice planu przedstawione zostały na rysunku zmiany planu.  3. Integralnymi częściami uchwały są:  1) załącznik graficzny w skali 1:1000, zwany dalej ?rysunkiem planu?, zatytułowany ?Zmiana miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinka dla terenu przy ulicy Jeziornej w Czaplinku?, stanowiący  załącznik nr 1 do niniejszej uchwały?  2) wyrys  ze  Studium  uwarunkowań  i kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Czaplinka  dla  terenu  objętego zmianą planu, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały?  3) rozstrzygnięcie  Rady  Miejskiej  w Czaplinku  o sposobie  rozpatrzenia  uwag  do  projektu  zmiany  planu,  stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały?  4) rozstrzygnięcie  Rady  Miejskiej  w Czaplinku  o sposobie  realizacji  zapisanych  w planie  inwestycji  z zakresu  infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, stanowiące  załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.  § 2. Następujące oznaczenia graficzne, przedstawione na rysunku planu, są obowiązującymi ustaleniami planu:  1) granice i oznaczenia obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych:  a) granica strefy ?A? ochrony konserwatorskiej,  b) obiekty o walorach zabytkowych chronione ustaleniami planu,  2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania?  3) obowiązujące  i nieprzekraczalne  linie  zabudowy  (należy  je  odczytywać  jako  odległość  5,0  m  lub  jej  wielokrotność,  natomiast  w przypadku,  gdy  na  trasie  linii  występuje  przeszkoda  lub  linie  te  są  kontynuacją  elewacji  istniejących  budynków,  należy  je  odczytywać,  zgodnie  z oznaczeniami  na  rysunku  planu,  mierzone  w osiach grubości linii)? 

4) drzewa do zachowania (ochrony)?  5) symbole i oznaczenia terenu.  § 3. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:  1) dachu płaskim ­ należy przez to rozumieć formę przekrycia budynku o kącie nachylenia od 0,5o do 15o ?  2) kalenicy  dachu ?  należy  przez  to  rozumieć  najwyższą,  najdłuższą  poziomą  krawędź  załamania  połaci  dachu  pochyłego?  3) liczbie  kondygnacji  nadziemnych ?  należy  przez  to  rozumieć  liczbę  kondygnacji  budynku,  z wyjątkiem  piwnic, suteren, antresoli oraz poddaszy nieużytkowych?  4) nieprzekraczalnej linii zabudowy ­ należy przez to rozumieć linię, poza którą nie wolno sytuować zabudowy?  dopuszcza  się  wysunięcie  poza  wyznaczone  linie  zabudowy  takich  elementów  jak  balkony,  wykusze,  zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, oraz takich elementów jak okapy, gzymsy, rury spustowe do 0,50 m?  5) obowiązującej  linii  zabudowy ­  należy  przez  to  rozumieć  linię,  bezpośrednio  przy  której  musi  być  umieszczona ściana frontowa projektowanego budynku lub co najmniej 60% jej długości, poza którą nie wolno  sytuować  zabudowy?  dopuszcza  się  wysunięcie  poza  wyznaczone  linie  zabudowy  takich  elementów  jak  balkony,  wykusze,  zadaszenia, schody  zewnętrzne do 1,5 m, oraz  takich  elementów  jak  okapy, gzymsy,  rury  spustowe do 0,50 m?  6) powierzchni  użytkowej ?  należy  przez  to  rozumieć  powierzchnię  użytkową  podstawową  zgodnie  z obowiązującymi normami?  7) sąsiednich nieruchomościach ­ należy przez to rozumieć, tereny działek mających wspólną granicę?  8) usługach  ogólnych ­  należy  przez  to  rozumieć  usługi  służące  zaspokojeniu  podstawowych,  lokalnych  i ponadlokalnych  potrzeb  mieszkańców,  w szczególności:  fryzjer,  szewc,  serwis  RTV  i AGD,  usługi  krawieckie, a także apteki, punkty pomocy medycznej, z wyłączeniem usług handlu i gastronomii?  9) wysokości budynku ? należy przez to rozumieć odległość od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu  do  budynku  lub  jego  części  pierwszej  kondygnacji  nadziemnej  budynku  do  górnej  płaszczyzny  stropu  bądź  najwyżej  położonej  krawędzi  stropodachu  nad  najwyższą  kondygnacją  użytkową,  łącznie  z grubością  izolacji  cieplnej i warstwy ją osłaniającej, albo do najwyżej położonej górnej powierzchni innego przekrycia.  DZIAŁ II. Przepisy ogólne  Rozdział 1. Przeznaczenie terenów  § 4. W planie ustala się następujące podstawowe przeznaczenie terenów:  1) tereny  zieleni  urządzonej  (parki,  zieleńce),  oznaczone  na  rysunku  planu  symbolem ZP ,  określone  w §8 i  w §17 ?  2) tereny  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej  z usługami,  oznaczone  na  rysunku  planu  symbolem MN/U ,  określone w §14 ?  3) tereny  zabudowy  mieszkaniowej  wielorodzinnej,  oznaczone  na  rysunku  planu  symbolem MW ,  określone  w §15 ?  4) tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolem U określone w §16 ?  5) tereny  dróg  publicznych,  określone  w §11 i  w §19 ,  oznaczone  na  rysunku  planu  symbolem KDD ?  ulice  dojazdowe, KDW ? drogi wewnętrzne?  6) tereny ciągów pieszych określone w §11 i w §19 , oznaczone na rysunku planu symbolem KX ? ciągi piesze?  7) tereny obsługi komunikacji oznaczone na rysunku planu symbolem KS , określone w §11 i w §19  Rozdział 2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ogólne warunki zagospodarowania terenów oraz  ograniczenia w ich użytkowaniu  § 5. 1. Na wszystkich terenach ustala się: 

1) nakaz  lokalizowania  zabudowy  zgodnie  z obowiązującymi  i nieprzekraczalnymi  liniami  zabudowy,  oznaczonymi na rysunku planu?  2) nakaz dostosowania projektowanych elementów zagospodarowania skalą, jakością i charakterem do pełnionego  przeznaczenia terenu, krajobrazu i architektury istniejącego otoczenia?  3) możliwość dostosowania kolorystyki pokrycia dachu obiektów rozbudowywanych do kolorystyki pokryć tego  obiektu istniejącej przed wejściem w życie niniejszej uchwały.  2. Na  terenach  zabudowy  usługowej  oraz  mieszkaniowej  jednorodzinnej  dopuszcza  się  stosowanie  nośników  reklamowych i szyldów na zasadach określonych w przepisach szczegółowych niniejszego planu.  Rozdział 3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego  § 6. 1. Teren objęty zmianą planu położony jest:  1) na obszarze Natura 2000 specjalnej ochrony ptaków ?Ostoja Drawska? ­ kod: PLB320019?  2) w sąsiedztwie obszaru Natura 2000 specjalnej ochrony siedlisk ?Jeziora Czaplineckie? ? kod.

 PLH320039?  3) na obszarze chronionego krajobrazu ?Pojezierze Drawskie??  4) w otulinie Drawskiego Parku Krajobrazowego?  5) sąsiaduje bezpośrednio z projektowanym zespołem przyrodniczo­krajobrazowym ?Jezioro Drawsko? (ZPK4).  W związku z powyższym zabrania się podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi  działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000.?  2. Ustala  się  obowiązek  zachowania  istniejącej  zieleni  przyulicznej  oraz  jej  uzupełnienia.  W przypadku  niezbędnych wycięć konieczne jest uzyskanie zgody wymaganej przepisami.  3. Ustala  się  nakaz  zachowania  wartościowych  drzew  i krzewów  oraz  wprowadzenie  nowej  roślinności  wielopiętrowej.  4. Ustala  się  obowiązek  zagospodarowania  mas  ziemnych  powstałych  w wyniku  prac  budowlanych  w granicach danej nieruchomości lub na innych obszarach wskazanych do tego celu.  5. Ustala się obowiązek oszczędnego korzystania z terenu w trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji.  6. Ustala  się  obowiązek  kształtowania  zabudowy  od  strony  doliny  Jeziora  Drawsko  w sposób  harmonijny  i tworzący jednolity charakter.  7. Ustala  się  konieczność  uzbrojenia  terenów  w sieć  infrastruktury  technicznej  w powiązaniu  z systemem  miejskim, w szczególności w wodociąg, kanalizację sanitarną i deszczową.  8. Ustala  się  zakaz  lokalizacji  inwestycji  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  przyrodnicze  i na  zdrowie ludzi.  9. Emisje  czynników  szkodliwych  i uciążliwych  nie  mogą  na  granicy  z zabudową  mieszkaniową  przekroczyć  dopuszczalnych norm.  10. Zabrania  się  realizacji  działań  powodujących  powstanie  zanieczyszczenie  gleby  albo  niekorzystne  przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu.  11. Na  wszystkich  terenach,  za  wyjątkiem  terenów  o przeznaczeniu  pod  komunikację,  ustala  się  obowiązek  stosowania  rozwiązań  niezbędnych  do  zapobiegania  powstawaniu  zanieczyszczeń,  a także  rozwiązań  zapewniających  ochronę  przed  zanieczyszczeniami  istniejącymi.  W szczególności  dotyczy  to  rozwiązań  zapewniających ochronę czystości powietrza.  12. W  przypadku  budowy  lub  przebudowy  układu  komunikacyjnego  oraz  prowadzenia  lub  modernizowania  sieci  infrastruktury  technicznej,  ustala  się  obowiązek  stosowania  rozwiązań  zapewniających  maksymalne  ograniczenie ich oddziaływania na środowisko przyrodnicze.  13. Ustala  się  zakaz  odprowadzenia  ścieków  oraz  wód  opadowych  z powierzchni  komunikacyjnych  bezpośrednio do gruntu i jeziora. 

Rozdział 4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  § 7. 1. Dla obiektów i budynków wskazanych do ochrony zgodnie z rysunkiem planu ustala się:  1) prowadzenie  działań  mających  na  celu  zachowanie  ich  historycznego  wyglądu  ze  szczególnym  uwzględnieniem historycznie ukształtowanych elementów, takich jak:  a) forma i proporcja bryły,  b) forma, nachylenie i rodzaj pokrycia dachowego,  c) rozmieszczenie, proporcje i podział otworów okiennych i drzwiowych,  d) rodzaj detalu architektonicznego?  2) współdziałanie z właściwym organem d/s ochrony zabytków przy podejmowaniu prac budowlanych,  3) pozostałe ustalenia określono w przepisach szczegółowych dla poszczególnych terenów elementarnych.  2. W przypadku konieczności wyburzenia ze względu na zły stan techniczny (na podstawie odpowiedniej opinii  technicznej  zgodnie  z przepisami  odrębnymi)  obiektu  wskazanego  do  ochrony  planem,  ustala  się  nakaz  opracowania  inwentaryzacji  z koniecznością  przekazania  jednego  egzemplarza  do  archiwum  właściwego  organu  d/s ochrony zabytków.  3. Dla obszaru zmiany planu, wchodzącego w całości w zakres strefy ?A? pełnej ochrony historycznej struktury  przestrzennej, ustala się:  1) ochronę  obszarów  zawierających  historyczny  układ  przestrzenny  wyróżniający  się  szczególną  wartością  zasobów i stopniem zachowania historycznie ukształtowanej struktury urbanistycznej w obrębie których ścisłej  ochronie podlega:  a) historyczna kompozycja funkcjonalno­przestrzenna obszaru.  b) historyczna zabudowa i inne elementy zagospodarowania.  2) zachowanie i konserwacja historycznego układu przestrzennego.  3) zachowanie istniejącej zabudowy o walorach zabytkowych (wpisanej do rejestru lub ujętych w ewidencji) oraz  elementów zagospodarowania terenu we właściwym stanie technicznym i funkcjonalnym.

  4) dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej.  5) współdziałanie  z właściwym organem d/s ochrony zabytków w zakresie wszelkich zamierzeń inwestycyjnych  mających  wpływ  na  wygląd  obiektów,  urządzeń  oraz  obszarów  chronionych  ustaleniami  planu  w obszarze  strefy.  4. Dla  obszaru  zmiany  planu,  wchodzącego  w całości  w zakres  strefy  ochrony  archeologicznej  W.III  (ograniczonej  ochrony  konserwatorskiej  stanowisk  archeologicznych)  dla  obszaru  Starego  Miasta  wpisanego  do  rejestru zabytków pod nr 428, ustala się:  1) obowiązek  współdziałania  w zakresie  zamierzeń  inwestycyjnych  i innych  związanych  z pracami  ziemnymi  z odpowiednim organem ds. ochrony zabytków?  2) obowiązek przeprowadzenia archeologicznych badań ratunkowych na terenie objętym realizacją prac ziemnych  na zasadach określonych przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków.  Rozdział 5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych  § 8. 1. Dla  terenów  przeznaczonych  pod  przestrzeń  publiczną,  ustala  się  nakaz  zagospodarowania  obszarów  w sposób umożliwiający bezkolizyjne korzystanie osobom niesprawnym ruchowo.  2. Ustalenia dotyczące terenów zieleni publicznej ZP określono w §17 .  3. Ustalenia  dotyczące  pozostałych  terenów  przestrzeni  publicznych,  w szczególności  terenów  komunikacji,  określono w §11 i w §19 . 

Rozdział 6. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalone na podstawie  przepisów odrębnych.  § 9. 1. Na  obszarze  objętym  planem  nie  występują  tereny  i obiekty,  które  podlegają  ochronie  na  podstawie  przepisów odrębnych, inne niż wymienione w § 6 i 7.  Rozdział 7. Ogólne zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości  § 10. 1. Dopuszcza  się  przeprowadzanie  scaleń  i podziałów  terenów  zgodnie  z ustaleniami  szczegółowymi  dotyczącymi projektowanych podziałów działek w poszczególnych kwartałach.  2. Dopuszcza się możliwość przeprowadzania korekt istniejących podziałów geodezyjnych w celu:  1) wydzielenia niezbędnego dojazdu?  2) zapewnienia  odpowiedniej  odległości  obiektów  budowlanych  od  granic  działek,  na  podstawie  przepisów  szczególnych.  3. Dopuszcza się wydzielenie działek na polepszenie warunków działek przylegających.  Rozdział 8. Ogólne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji  § 11. 1. Przeznacza  się  pod  budowę  systemów  komunikacji  teren  oznaczony  symbolem: KDD dla  którego  ustala się:  1) obowiązek zagospodarowania urządzoną zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów?  2) obowiązek  uwzględnienia  wymagań  technicznych  wynikających  z lokalizacji  istniejących  i planowanych  urządzeń infrastruktury technicznej, wymienionych w § 12?  3) obowiązek  zaopatrzenia  w wodę  do  zewnętrznego  gaszenia  pożaru  w jednostkach  osadniczych,  obiektach  budowlanych i budynkach.  2. W zakresie docelowej obsługi komunikacyjnej ustala się:  1) podział na następujące klasy ulic:  a) ulica dojazdowa, oznaczona na rysunku planu symbolem KDD ,  b) ulica wewnętrzna, oznaczona na rysunku planu symbolem KDW,  2) podział na następujące kategorie dróg:  a) ulica dojazdowa jako droga gminna,  b) ulica wewnętrzna jako droga gminna,  3. W zakresie zasad i wskaźników dotyczących parkowania ustala się:  1) obowiązek  zapewnienia,  w granicach  poszczególnych  terenów,  miejsc  postojowych  dla  samochodów  osobowych, w ilości minimum:  a) 2 stanowiska, w garażu lub na powierzchni terenu, na każdej z działek w budownictwie jednorodzinnym,  b) 1  stanowisko,  w garażu  lub  na  powierzchni  terenu,  na  jeden  lokal  mieszkalny  w budownictwie  wielorodzinnym,  c) 1 stanowisko na każde 25 m2 powierzchni użytkowej obiektów handlowych i usługowych,  d) 3 stanowiska na każde 10 miejsc w obiektach świadczących usługi gastronomiczne,  e) 5 stanowisk na każde 10 miejsc noclegowych,  f) 1 stanowisko na każde 35 m2 powierzchni użytkowej biur,  przy  czym  dla  każdego  z obiektów  wymagana  jest  sumaryczna  liczba  stanowisk  wynikająca  z wymienionych warunków? 

2) obowiązek  zapewnienia  w granicach  poszczególnych  terenów  miejsc  przeładunku  towarów  do  obiektów  usługowych ­ poza miejscami wymaganymi w pkt.1?  4.

 W zakresie terenów  obsługi  komunikacji KS.2 i KS.2 ustala  się realizację  parkingów,  zgodnie  z rysunkiem  planu?  5. W  zakresie  ciągu  pieszo­jezdnego KX ustala  się  realizację  przestrzeni  publicznej  służącej  komunikacji  pieszej i rowerowej, zgodnie z rysunkiem planu, z dopuszczeniem możliwości dojazdu do przylegających posesji?  6. W zakresie dróg rowerowych ustala się: dopuszczenie ruchu rowerowego w ulicach dojazdowych.  7. Obszar objęty zmianą planu sąsiaduje bezpośrednio z terenami drogi krajowej nr 20 i drogi wojewódzkiej nr  163, w związku powyższym na terenach bezpośrednio sąsiadujących należy:  1) ilość  zjazdów  oraz  odstępy  pomiędzy  skrzyżowaniami  realizować  zgodne  z rozporządzeniem  Ministra  Transportu  i Gospodarki  Morskiej  z dnia  2 marca  1999r.  w sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)?  2) w  przypadku  ewentualnych  przejść  infrastruktury  technicznej  pod  drogami  realizować  metodą  przecisku  lub  przewiertu, bez uszkodzenia nawierzchni jezdni.  Rozdział 9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej  § 12. 1. W zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę ustala się:  1) zaopatrzenie w wodę z istniejącego grupowego systemu wodociągowego?  2) doprowadzenie  wody  na  teren  objęty  planem  z istniejącej  sieci  magistralnej  w układzie  pierścieniowym  poprzez  dalszą  rozbudowę  sieci  z wykorzystaniem  istniejących  na  terenie  objętym  planem  przewodów  wodociągowych?  3) dopuszcza się tymczasowo realizację indywidualnych ujęć wody do czasu realizacji systemu wodociągowego?  4) prowadzić  przewody  rozdzielcze  sieci  wodociągowej  w liniach  rozgraniczających  dróg  ?  poza  jezdniami,  ciągów pieszych i komunikacji rowerowej o średnicach nie mniejszych jak dn 100 mm dla sieci rozdzielczej?  5) dopuszcza  się  wymianę  odcinków  istniejącego  wodociągu,  będących  w złym  stanie  technicznym  lub  o zbyt  małych średnicach, oraz przełożenie odcinków sieci na zasadach zgodnych z przepisami odrębnymi?  6) zaopatrzenie w wodę na cele przeciwpożarowe z komunalnej sieci wodociągowej poprzez hydranty uliczne?  7) dopuszcza się budowę nowych ujęć wody lub wykorzystanie istniejących, zgodnie z przepisami szczególnymi  w sprawie  zasad  zapewnienia  zaopatrzenia  w wodę  w warunkach  specjalnych,  po  uprzednim  rozpoznaniu  hydrogeologicznym.  2. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu odprowadzenia kanalizacji ściekowej ustala się:  1) nakaz  odprowadzenia  kanalizacji  ściekowej  wyłącznie  systemem  sieci  kanalizacji  sanitarnej  grawitacyjno­ ciśnieniowej do oczyszczalni ścieków poprzez rozbudowę istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej?  2) odprowadzenie  kanalizacji  ściekowej  wyłącznie  systemem  sieci  kanalizacji  sanitarnej  grawitacyjno­ ciśnieniowej do oczyszczalni ścieków poprzez rozbudowę istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej?  3) zakaz odprowadzenia kanalizacji ściekowej do indywidualnych zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych  na terenie poszczególnych nieruchomości?  4) prowadzenie przewodów zbiorczych kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczających dróg ? poza jezdniami,  ciągów pieszych, o średnicach nie mniejszych jak dn 200 mm dla spływu grawitacyjnego?  5) dopuszcza  się  prowadzenie  sieci  kanalizacji  sanitarnej  przez  tereny  przeznaczone  na  cele  publiczne  inne  niż  tereny komunikacji?  6) dopuszcza  się  pozostawienie  istniejących  rozwiązań  gospodarki  ściekowej  dla  istniejących  obiektów  budowlanych do czasu realizacji pełnej sieci kanalizacji sanitarnej.  3. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu odprowadzenia ścieków opadowych i roztopowych  ustala się: 

1) odprowadzenie  ścieków  opadowych  i roztopowych  istniejącym  systemem  kanalizacji  deszczowej  grawitacyjnej?  2) dopuszcza się prowadzenie sieci kanalizacji deszczowej przez tereny przeznaczone na cele publiczne inne niż  tereny komunikacji?  3) oczyszczanie  ścieków  opadowych  i roztopowych  z terenów  komunikacyjnych,  przed  wprowadzeniem  ich  do  odbiornika, (zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi)?  4) zagospodarowanie ścieków opadowych i roztopowych na terenie własnej nieruchomości?  5) dopuszcza  się  odprowadzenie  wód  opadowych  i roztopowych  z terenów  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej  do  gruntu  w granicach  własnej  działki  budowlanej  pod  warunkiem,  że  ilość  odprowadzanych  wód nie przekroczy jego chłonności?  6) dopuszcza  się  wykorzystanie  wód  opadowych  nie  wymagających  oczyszczania  do  gromadzenia  i użycia  do  nawadniania zieleni?  7) prowadzenie sieci kanalizacji deszczowej w liniach rozgraniczających ulic?  8) dopuszcza się prowadzenie sieci kanalizacji deszczowej pod jezdniami (zgodnie z obowiązującymi przepisami  odrębnymi) o średnicach kanałów deszczowych zbiorczych nie mniejszych niż dn 300 mm.

  4. W zakresie budowy i przebudowy systemu zaopatrzenia w gaz ustala się:  1) zaopatrzenie  w gaz  z gazociągu  wysokiego  ciśnienia  poprzez  stację  redukcyjno  pomiarową  I­go  stopnia  (zlokalizowaną poza obszarem objętym planem)?  2) dopuszcza  się  wykorzystanie  gazu  przewodowego  oprócz  celów  bytowych  i grzewczych,  do  celów  technologicznych?  3) zasilanie  obszaru  objętego  zmianą  planu  poprzez  rozbudowę  istniejącego  systemu  sieci  gazowej  średniego  ciśnienia w układzie pierścieniowym?  4) prowadzenie sieci gazowych w liniach rozgraniczających dróg (poza jezdniami), ciągów pieszych, o średnicach  nie mniejszych jak dn 63?  5) dopuszcza  się  prowadzenie  sieci  gazowej  przez  tereny  przeznaczone  na  cele  publiczne  inne  niż  tereny  komunikacji?  6) dopuszcza się urządzanie parkingów nad gazociągiem na zasadach zgodnych z przepisami odrębnymi?  7) dopuszcza się stosowanie, dla celów bytowych i grzewczych gazu bezprzewodowego do czasu realizacji sieci  gazowej.  5. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów zaopatrzenia w ciepło ustala się:  1) uciepłownienie w oparciu o istniejące oraz realizację nowych lokalnych i indywidualnych źródeł ciepła?  2) zastosowanie  urządzeń  ­  źródeł  ciepła  wykorzystujących  paliwa  nie  powodujące  ponadnormatywnego  zanieczyszczenia powietrza?  3) dopuszcza się realizację systemów grzewczych wykorzystujących źródła odnawialne.  6. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:  1) zaopatrzenie w energię elektryczną z GPZ (zlokalizowanego poza obszarem objętym planem) poprzez linie SN  15 kV?  2) zasilanie terenów elementarnych na poziomie średnich napięć siecią kablową?  3) zasilanie obiektów budowlanych na poziomie niskich napięć siecią kablową?  4) lokalizowanie sieci elektroenergetycznych kablowych w liniach rozgraniczających ulic, poza jezdniami?  5) dopuszcza się skablowanie istniejących sieci napowietrznych?  6) dopuszcza się prowadzenie sieci elektroenergetycznych przez tereny przeznaczone na cele publiczne inne niż  tereny komunikacji? 

7) lokalizowanie  instalacji  oświetlenia  ulic  we  wszystkich  nowoprojektowanych  ulicach  oraz  na  tych  ulicach  gdzie dotychczas taka instalacja nie występuje?  8) dobór wysokości słupów oświetleniowych i ich rozmieszczenia, oraz dostosowania źródła światła do kategorii  ulicy i wymaganego natężenia oświetlenia.  7. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy sieci telekomunikacji ustala się:  1) możliwość  rozbudowy  istniejącej  telekomunikacyjnej  i teletechnicznej  kanalizacji  kablowej  i budowy  nowej,  na terenach przeznaczonych pod infrastrukturę transportową?  2) prowadzenie  sieci  telekomunikacyjnej  przez  tereny  przeznaczone  na  cele  publiczne  inne  niż  tereny  komunikacji?  3) lokalizację węzłów telekomunikacyjnych i szafek dostępowych w liniach rozgraniczających ulic.  8. W zakresie gospodarki odpadami ustala się:  1) wywóz odpadów komunalnych na składowisko odpadów?  2) gromadzenie odpadów w pojemnikach do czasowego gromadzenia odpadów z uwzględnieniem możliwości ich  segregacji?  3) wyznaczenie na działkach budowlanych miejsca lokalizacji pojemników do czasowego gromadzenia odpadów  stałych, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi?  4) dopuszcza się stosowanie zbiorczych pojemników do selektywnej  zbiórki odpadów obsługujących więcej  niż  jedną działkę budowlaną?  5) zakaz lokalizacji składowisk odpadów, wysypisk śmieci, wylewisk ścieków oraz lokalizacji ubojni.  Rozdział 10. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów  § 13. 1. Do  czasu  realizacji  ustaleń  niniejszego  planu  dopuszcza  się  utrzymanie  dotychczasowego  sposobu  użytkowania terenu.  2. W  czasie  realizacji  inwestycji  dopuszcza  się  lokalizację  obiektów  tymczasowych,  dla  potrzeb  realizacji  budowy.  DZIAŁ III. Przepisy szczegółowe  Rozdział 11. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, a także zasady  § 14. Dla  terenu  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej  z usługami,  oznaczonego  symbolem MN/U o  powierzchni 529 m2 ustala się:  1) przeznaczenie:  pod  zabudowę  mieszkaniową  jednorodzinną  ?  szeregową  z dopuszczeniem  realizacji  usług  ogólnych, gastronomii oraz usług handlu o powierzchni sprzedaży do 200 m2 w parterach budynków?  2) zasady zagospodarowania terenu:  a) zabudowa w obowiązujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,  b) powierzchnia zabudowy ? nie większa niż 75% powierzchni działki,  c) powierzchnia biologicznie czynna ­ nie mniejsza niż 5% powierzchni działki,  d) w przypadku lokalizacji usług dopuszcza się sytuowanie nośników reklamowych i szyldów o powierzchni do  2 m2 ?  3) warunki zabudowy w zakresie wysokości budynków mieszkalnych:  a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,  b) maksymalna  wysokość  budynku  do  9,5  m,  pod  warunkiem  dostosowania  wysokości  do  budynku  sąsiedniego,  c) maksymalna wysokość poziomu gzymsu, okapu do 4,0 m? 

4) warunki  zabudowy  w zakresie  układu  i formy  dachów:  nakaz  stosowania  dachów  stromych,  z kalenicami  równoległymi do ulicy?  5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i pokrycia dachów:  a) stosowanie dachów symetrycznych dwu­ lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien połaciowych,  b) kąt nachylenia od 35° do 45°,  c) pokrycie dachówką ceramiczną, dopuszczalne pokrycie materiałem dachówkopodobnym,  d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu?  6) warunki zabudowy dla budynków garażowych i gospodarczych:  a) maksymalna powierzchnia zabudowy do 45 m2 ,  b) nawiązanie  architektoniczne  obiektów  wolnostojących  w zakresie  kąta  pochylenia  dachu  i kolorystyki  elewacji do bryły budynku mieszkalnego,  c) dopuszcza się możliwość sytuowania bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną?  7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu:  a) od zewnętrznych granic działki ustala się ogrodzenia jako ażurowe, o wysokości do 1,5 m, na cokole 0,4 m,  z wyłączeniem stosowania prefabrykowanych płotów betonowych,  b) pomiędzy sąsiadującymi działkami zakazuje się budowy ogrodzenia wyższego niż 1,9 m?  8) zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości: zachowuje się istniejące podziały geodezyjne?  9) wymogi komunikacyjne:  a) obsługa komunikacyjna z ulicy KDW,  b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca?  10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej ? zgodnie z § 12?  11) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: w obrębie terenu występuje strefa ?A? pełnej ochrony historycznej  struktury  przestrzennej  oraz  strefa  W.

III  ograniczonej  ochrony  konserwatorskiej  stanowisk  archeologicznych?  obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 7 ust 3 i 4?  12) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: dla obiektu położonego przy ul. Zbożowej 1, ze względu na formę  architektoniczną,  funkcję,  styl  oraz  czas  powstania  nakazuje  się  prowadzenie  działań  mających  na  celu  przywrócenie ich pierwotnej formy poprzez:  a) zakaz rozbudowy i nadbudowy,  b) nakaz  przywrócenia  rozmieszczenia,  wielkości  i podziałów  otworów  okiennych  i drzwiowych,  oraz  odtworzenie pierwotnej kolorystyki otworów okiennych, w oparciu o badania architektoniczne,  c) nakaz  stosowania  tradycyjnej  kolorystyki  tynków  nawiązującej  do  kolorystyki  innych  obiektów  zabytkowych położonych na tym samym terenie,  d) zakaz stosowania na elewacjach okładzin ceramicznych, tworzyw sztucznych i blach,  e) utrzymanie typu pokrycia dachu (dachówka ceramiczna).  § 15. 1. Dla  terenu  zabudowy  mieszkaniowej  wielorodzinnej,  oznaczonego  symbolem MW.1 o  powierzchni  1279 m2 ustala się:  1) przeznaczenie:  pod  zabudowę  mieszkaniową  wielorodzinną  ?  pierzejową  z dopuszczeniem  realizacji  usług  ogólnych oraz usług handlu o powierzchni sprzedaży do 100 m2 w parterach budynków?  2) zasady zagospodarowania terenu:  a) zabudowa w obowiązujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,  b) powierzchnia zabudowy ? nie większa niż 60% powierzchni działki,  c) powierzchnia biologicznie czynna ­ nie mniejsza niż 15% powierzchni działki, 

d) w przypadku lokalizacji usług dopuszcza się sytuowanie nośników reklamowych i szyldów o powierzchni do  1 m2 ?  3) warunki zabudowy w zakresie wysokości budynków mieszkalnych:  a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,  b) maksymalna wysokość budynku do 14,0 m,  c) maksymalna wysokość poziomu gzymsu, okapu do 9,0 m?  4) warunki  zabudowy  w zakresie  układu  i formy  dachów:  nakaz  stosowania  dachów  stromych,  z kalenicami  równoległymi do ulicy?  5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i pokrycia dachów:  a) stosowanie dachów symetrycznych dwu­ lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien połaciowych,  b) kąt nachylenia od 40° do 45°,  c) pokrycie dachówką ceramiczną, dopuszczalne pokrycie materiałem dachówkopodobnym,  d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu?  6) warunki zabudowy dla budynków garażowych i gospodarczych:  a) maksymalna powierzchnia zabudowy do 45 m2 ,  b) nawiązanie  architektoniczne  obiektów  wolnostojących  w zakresie  kąta  pochylenia  dachu  i kolorystyki  elewacji do bryły budynku mieszkalnego,  c) dopuszcza się możliwość sytuowania bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną?  7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu:  a) od zewnętrznych granic działki ustala się ogrodzenia jako ażurowe, o wysokości do 1,5 m, na cokole 0,4 m,  z wyłączeniem stosowania prefabrykowanych płotów betonowych,  b) pomiędzy sąsiadującymi działkami zakazuje się budowy ogrodzenia wyższego niż 1,9 m?  8) zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości: zachowuje się istniejące podziały geodezyjne, przy czym  dopuszcza  się  wydzielenia  wewnętrzne  w celu  wyodrębnienia  własności  poszczególnych  obiektów  budowlanych?  9) wymogi komunikacyjne:  a) obsługa komunikacyjna z ulic KDW i KX,  b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca,  10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej ? zgodnie z § 12?  11) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: w obrębie terenu występuje strefa ?A? pełnej ochrony historycznej  struktury  przestrzennej  oraz  strefa  W.III  ograniczonej  ochrony  konserwatorskiej  stanowisk  archeologicznych?  obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 7 ust 3 i 4?  12) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: dla obiektu położonego przy ul. Zbożowej 17 i 19, ze względu na  formę architektoniczną, funkcję, styl oraz czas powstania nakazuje się prowadzenie działań mających na celu  przywrócenie ich pierwotnej formy poprzez:  a) utrzymanie  wysokości  budynku,  wysokości  elewacji  i kąta  nachylenia  połaci  dachowej  oraz  istniejących  poziomów gzymsów,  b) utrzymanie ceglanej elewacji (dla budynku przy ulicy Zbożowej 17),  c) utrzymanie kompozycji i detalu elewacji,  d) utrzymanie podziałów stolarki okiennej z dopuszczeniem adaptacji otworów okiennych w parterach na cele  handlowe  pod  warunkiem  zachowania  osi  otworów  okiennych  względem  wyżej  położonych  kondygnacji,  oraz odtworzenie pierwotnej kolorystyki otworów okiennych, w oparciu o badania architektoniczne,  e) zakaz realizacji okien połaciowych od strony frontowej, 

f) zakaz realizacji lukarn (dla budynku przy ulicy Zbożowej 17),  g) dopuszczenie rozbudowy od strony elewacji tylnej pod warunkiem zachowania istniejącego kąta nachylenia  połaci dachowej, wysokości elewacji frontowej oraz nieprzekroczenia istniejącej wysokości budynku,  h) nakaz  stosowania  tradycyjnej  kolorystyki  tynków  nawiązującej  do  kolorystyki  innych  obiektów  zabytkowych położonych na tym samym terenie,  i) zakaz stosowania na elewacjach okładzin ceramicznych, tworzyw sztucznych i blach.

  2. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonego symbolem MW.2 o powierzchni 3773 m2  ustala się:  1) przeznaczenie:  pod  zabudowę  mieszkaniową  wielorodzinną  z dopuszczeniem  realizacji  usług  ogólnych,  gastronomi,  biurowo­administracyjnych,  usług  zdrowia  (przychodnia,  apteka),  usług  turystyki  oraz  usług  handlu o powierzchni sprzedaży do 400 m2 w parterach budynków?  2) zasady zagospodarowania terenu:  a) zabudowa w obowiązujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,  b) powierzchnia zabudowy ? nie większa niż 50% powierzchni działki,  c) powierzchnia biologicznie czynna ­ nie mniejsza niż 20% powierzchni działki,  d) w przypadku lokalizacji usług dopuszcza się sytuowanie nośników reklamowych i szyldów o powierzchni do  5 m2 ?  3) warunki zabudowy w zakresie wysokości budynków mieszkalnych:  a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,  b) maksymalna wysokość budynku do 14,0 m,  c) maksymalna wysokość poziomu gzymsu, okapu do 8,0 m?  4) warunki  zabudowy  w zakresie  układu  i formy  dachów:  nakaz  stosowania  dachów  stromych,  z kalenicami  równoległymi do ulicy?  5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i pokrycia dachów:  a) stosowanie dachów symetrycznych dwuspadowych z dopuszczeniem lukarn i okien połaciowych,  b) kąt nachylenia od 35° do 45°,  c) pokrycie dachówką ceramiczną, dopuszczalne pokrycie materiałem dachówkopodobnym,  d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu?  6) warunki zabudowy dla budynków garażowych i gospodarczych:  a) maksymalna powierzchnia zabudowy do 45 m2,  b) nawiązanie  architektoniczne  obiektów  wolnostojących  w zakresie  kąta  pochylenia  dachu  i kolorystyki  elewacji do bryły budynku mieszkalnego,  c) dopuszcza się możliwość sytuowania bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną?  7) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu:  a) od zewnętrznych granic działki ustala się ogrodzenia jako ażurowe, o wysokości do 1,5 m, na cokole 0,4 m,  z wyłączeniem stosowania prefabrykowanych płotów betonowych,  b) pomiędzy sąsiadującymi działkami zakazuje się budowy ogrodzenia wyższego niż 1,9 m?  8) zasady  i warunki  scalenia  i podziału  nieruchomości:  dopuszcza  się  wydzielenie  działek  budowlanych  przy  zastosowaniu następujących parametrów:  a) minimalna powierzchni działki 650 m2  b) minimalna  szerokość  frontu  działki  (dotyczy  frontów  od  obu  przylegających  ulic)  do  22  m,  w przypadku  zabudowy pierzejowej dopuszcza się minimalną szerokość frontu do 15 m? 

c) dopuszczalny kąt podziału w stosunku do działki drogowej ? 90o z tolerancją do 5o od ulicy Złocienieckiej  i 20o od ulicy Jeziornej?  9) wymogi komunikacyjne:  a) obsługa komunikacyjna z ulicy Jeziornej, dopuszcza się dojście z ulicy Złocienieckiej,  b) miejsca postojowe zgodnie z § 11 ust. 3?  c) warunki w zakresie infrastruktury technicznej ? zgodnie z § 12.  10) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: w obrębie terenu występuje strefa ?A? pełnej ochrony historycznej  struktury  przestrzennej  oraz  strefa  W.III  ograniczonej  ochrony  konserwatorskiej  stanowisk  archeologicznych?  obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 7 ust 3 i 4?  § 16. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem U.1 o powierzchni 1551 m2 ustala się:  1) przeznaczenie:  pod  usługi  handlu  o powierzchni  sprzedaży  do  1551  m2  łącznie  (targowisko  miejskie),  gastronomię, usługi ogólne?  2) zasady zagospodarowania terenu:  a) zabudowa w nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,  b) maksymalna powierzchnia zabudowy ? nie większa niż 60% powierzchni działki,  c) powierzchnia biologicznie czynna ? dopuszcza się 0% powierzchni działki,  d) zakaz lokalizowania hurtowni i składów,  e) zakaz lokalizacji wolnostojących budynków pomocniczych, gospodarczych i garażowych,  f) dopuszcza się sytuowanie nośników reklamowych i szyldów o powierzchni do 8 m2 ?  2) warunki zabudowy w zakresie wysokości budynków usługowych:  a) do 1 kondygnacji naziemnej, bez podpiwniczenia,  b) maksymalna wysokość budynku do 5,0 m?  3) warunki  zabudowy  w zakresie  układu  i formy  dachów:  nakaz  stosowania  dachów  stromych  z kalenicą  prostopadłą do ulicy KDW?  4) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i pokrycia dachów:  a) dachy symetryczne dwu­ lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci dachowych od 25° do 45°,  b) pokrycie dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym,  c) kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu lub grafitu?  5) Pozostałe warunki zabudowy:  a) ustala się obowiązek uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych,  b) ogrodzenia o wysokości do 1,5 m z wyłączeniem stosowania prefabrykowanych płotów betonowych?  6) zasady  i warunki  scalenia  i podziału  nieruchomości:  zachowuje  się  istniejące  podziały  geodezyjne  z dopuszczeniem wydzieleń wewnętrznych o powierzchni nie mniejszej niż 20 m2 ?  7) wymogi komunikacyjne:  a) obsługa komunikacyjna z ulicy dojazdowej KDW,  b) miejsca postojowe należy realizować na terenie KDW oraz KS.

1 i KS.2.  8) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: w obrębie terenu występuje strefa ?A? pełnej ochrony historycznej  struktury  przestrzennej  oraz  strefa  W.III  ograniczonej  ochrony  konserwatorskiej  stanowisk  archeologicznych?  obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 7 ust 3 i 4?  2. Dla terenu oznaczonego symbolem U.2 o powierzchni 658m2 ustala się:  1) przeznaczenie:  pod  usługi  ogólne,  handel  o powierzchni  sprzedaży  do  400  m2 ,  gastronomię,  biurowo­ administracyjne, dworzec komunikacji publicznej, parking? 

2) zasady zagospodarowania terenu:  a) zabudowa w obowiązujących liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,  b) maksymalna powierzchnia zabudowy ? nie większa niż 60% powierzchni działki,  c) powierzchnia biologicznie czynna ­ nie mniejsza niż 5% powierzchni działki,  d) zakaz lokalizowania hurtowni i składów,  e) zakaz lokalizacji wolnostojących budynków pomocniczych, gospodarczych i garażowych,  f) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych,  g) dopuszcza się sytuowanie nośników reklamowych i szyldów o powierzchni do 5 m2 ?  3) warunki zabudowy w zakresie wysokości budynków usługowych:  a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,  b) maksymalna wysokość budynku do 10,0 m?  4) warunki zabudowy w zakresie układu i formy dachów:  a) dachy strome, z kalenicami równoległymi do ulicy,  b) dopuszcza się stosowanie dachów płaskich lub kombinacji dachów płaskich lub stromych?  5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i pokrycia dachów:  a) dachy symetryczne dwu­ lub wielospadowe z dopuszczeniem lukarn i okien połaciowych,  ­ kąt nachylenia od 25° do 45°,  ­ pokrycie dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym,  ­ kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu lub grafitu,  b) w przypadku dachów płaskich ustala się:  ­ kąt nachylenia od 0° do 10°,  ­ pokrycie  materiałem  typu:  blacha  trapezowa,  nawierzchnia  bitumiczna,  itp.,  w odcieniach  czerni  lub  grafitu?  6) Pozostałe warunki zabudowy:  a) ustala się obowiązek uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych,  b) ogrodzenia o wysokości do 1,5 m z wyłączeniem stosowania prefabrykowanych płotów betonowych?  7) zasady  i warunki  scalenia  i podziału  nieruchomości:  zabrania  się  wtórnego  podziału  terenu  na  działki  budowlane?  8) wymogi komunikacyjne:  a) obsługa komunikacyjna z ulicy KDD.2,  b) miejsca postojowe zgodnie z § 11 ust. 3.  9) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: w obrębie terenu występuje strefa ?A? pełnej ochrony historycznej  struktury  przestrzennej  oraz  strefa  W.III  ograniczonej  ochrony  konserwatorskiej  stanowisk  archeologicznych?  obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 7 ust 3 i 4?  3. Dla terenu oznaczonego symbolem U.3 o powierzchni 240 m2 ustala się:  1) przeznaczenie:  pod  usługi  ogólne,  handel  o powierzchni  sprzedaży  do  150  m2,  gastronomię,  usługi  biurowo­ administracyjne, z dopuszczeniem mieszkania na górnej kondygnacji budynku?  2) zasady zagospodarowania terenu:  a) zabudowa w obowiązujących liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,  b) maksymalna powierzchnia zabudowy ? nie większa niż 90% powierzchni działki, 

c) powierzchnia biologicznie czynna ­ 0% powierzchni działki,  d) zakaz lokalizowania hurtowni,  e) dopuszcza się sytuowanie nośników reklamowych i szyldów o powierzchni do 4 m2?  3) warunki zabudowy w zakresie wysokości budynków usługowych:  a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,  b) maksymalna wysokość budynku do 10,0 m?  4) warunki zabudowy w zakresie układu i formy dachów: dachy strome, z kalenicami równoległymi do ulicy?  5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i pokrycia dachów:  a) dachy symetryczne dwuspadowe,  b) kąt nachylenia od 25° do 35°,  c) pokrycie dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym,  d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu?  6) Pozostałe warunki zabudowy: ustala się obowiązek uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych?  7) zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości: zachowuje się istniejące podziały geodezyjne?  8) wymogi komunikacyjne:  a) obsługa  komunikacyjna  z ulicy  dojazdowej  KDD.2  oraz  dojście  z ulicy  Złocienieckiej  (poza  granicami  planu)  b) miejsca postojowe ? minimum 2 miejsca?  9) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: w obrębie terenu występuje strefa ?A? pełnej ochrony historycznej  struktury  przestrzennej  oraz  strefa  W.

III  ograniczonej  ochrony  konserwatorskiej  stanowisk  archeologicznych?  obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 7 ust 3 i 4?  10) zasady  ochrony  dziedzictwa  kulturowego:  dla  obiektu  położonego  przy  ul.  Złocienieckiej,  ze  względu  na  formę architektoniczną, funkcję, styl oraz czas powstania nakazuje się prowadzenie działań mających na celu  przywrócenie jego pierwotnej formy poprzez:  a) zakaz rozbudowy,  b) utrzymanie wysokości budynku, wysokości elewacji,  c) utrzymanie ceglanej elewacji,  d) utrzymanie kompozycji i detalu elewacji,  e) dopuszcza się realizację witryn sklepowych przy zachowaniu osi dotychczasowych otworów okiennych oraz  odtworzenie pierwotnej kolorystyki otworów okiennych, w oparciu o badania architektoniczne,  f) zakaz stosowania na elewacjach okładzin ceramicznych, tworzyw sztucznych i blach.  4. Dla terenu oznaczonego symbolem U.4 o powierzchni 345 m2 ustala się:  1) przeznaczenie:  pod  usługi  ogólne,  handel  o powierzchni  sprzedaży  do  300  m2,  gastronomię,  usługi  biurowo­ administracyjne, z dopuszczeniem mieszkań na górnej kondygnacji budynku?  2) zasady zagospodarowania terenu:  a) zabudowa w obowiązujących liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,  b) maksymalna powierzchnia zabudowy ? nie większa niż 100% powierzchni działki,  c) powierzchnia biologicznie czynna ­ 0% powierzchni działki,  d) zakaz lokalizowania hurtowni,  e) dopuszcza się sytuowanie nośników reklamowych i szyldów o powierzchni do 4 m2 ?  3) warunki zabudowy w zakresie wysokości budynków usługowych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,  b) maksymalna wysokość budynku do 10,0 m?  4) warunki zabudowy w zakresie układu i formy dachów: dachy strome, z kalenicami równoległymi do ulicy?  5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i pokrycia dachów:  a) dachy symetryczne dwuspadowe,  b) kąt nachylenia od 25° do 35°,  c) pokrycie dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym,  d) kolorystyka: odcienie czerwieni lub brązu?  6) Pozostałe warunki zabudowy: ustala się obowiązek uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych?  7) zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości: zachowuje się istniejące podziały geodezyjne?  8) wymogi komunikacyjne:  a) obsługa  komunikacyjna  z ulicy  dojazdowej  KDD.2  oraz  dojście  z ulicy  Złocienieckiej  (poza  granicami  planu),  b) miejsca postojowe należy realizować na terenie KDD.2 i terenach sąsiednich.  9) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: w obrębie terenu występuje strefa ?A? pełnej ochrony historycznej  struktury  przestrzennej  oraz  strefa  W.III  ograniczonej  ochrony  konserwatorskiej  stanowisk  archeologicznych?  obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 7 ust 3 i 4?  10) zasady  ochrony  dziedzictwa  kulturowego:  dla  obiektu  położonego  przy  ul.  Złocienieckiej,  ze  względu  na  formę architektoniczną, funkcję, styl oraz czas powstania nakazuje się prowadzenie działań mających na celu  przywrócenie jego pierwotnej formy poprzez:  a) zakaz rozbudowy,  b) utrzymanie wysokości budynku, wysokości elewacji,  c) utrzymanie ceglanej elewacji,  d) utrzymanie kompozycji i detalu elewacji,  e) dopuszcza się realizację witryn sklepowych przy zachowaniu osi dotychczasowych otworów okiennych oraz  odtworzenie pierwotnej kolorystyki otworów okiennych, w oparciu o badania architektoniczne,  f) zakaz stosowania na elewacjach okładzin ceramicznych, tworzyw sztucznych i blach.  5. Dla terenu oznaczonego symbolem U.5 o powierzchni 1018 m2 ustala się:  1) przeznaczenie: pod usługi ogólne, handel o powierzchni sprzedaży do 400 m2 , gastronomię, wystawiennictwo,  usługi kultury, biurowo­administracyjne?  2) zasady zagospodarowania terenu:  a) zabudowa w obowiązujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,  b) maksymalna powierzchnia zabudowy ? nie większa niż 50% powierzchni działki,  c) powierzchnia biologicznie czynna ­ nie mniejsza niż 20% powierzchni działki,  d) zakaz lokalizowania hurtowni i składów,  e) zakaz lokalizacji wolnostojących budynków pomocniczych,  f) dopuszcza się sytuowanie nośników reklamowych i szyldów o powierzchni do 4 m2 ?  3) warunki zabudowy w zakresie wysokości budynków usługowych:  a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,  b) maksymalna wysokość budynku do 12,0 m, 

4) warunki  zabudowy  w zakresie  układu  i formy  dachów:  dachy  strome,  z kalenicami  równoległymi  do  ulicy  Złocienieckiej (poza granicami zmiany planu),  5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i pokrycia dachów:  a) dachy symetryczne dwuspadowe,  b) kąt nachylenia od 25° do 45°,  c) pokrycie dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym,  d) kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu lub grafitu,  6) Pozostałe warunki zabudowy:  a) w podpiwniczeniu budynków dopuszcza się lokalizowanie stanowisk postojowych i miejsc garażowych,  b) ustala się obowiązek uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych,  c) ogrodzenia o wysokości do 1,5 m z wyłączeniem stosowania prefabrykowanych płotów betonowych?  7) zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości: zachowuje się istniejące podziały geodezyjne?  8) wymogi komunikacyjne:  a) obsługa komunikacyjna z ulicy Jeziornej (poza granicami zmiany planu),  b) miejsca postojowe zgodnie z § 11 ust.

 3?  9) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: w obrębie terenu występuje strefa ?A? pełnej ochrony historycznej  struktury  przestrzennej  oraz  strefa  W.III  ograniczonej  ochrony  konserwatorskiej  stanowisk  archeologicznych?  obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 7 ust 3 i 4?  § 17. 1. Dla terenu oznaczonego symbolami ZP.1 , o powierzchni 2459 m2 ustala się:  1) przeznaczenie: pod tereny zieleni publicznej urządzonej z elementami wypoczynkowo­sportowymi (m.in. plac  zabaw dla dzieci)?  2) zasady zagospodarowania terenu:  a) zagospodarowanie w obowiązujących liniach rozgraniczających,  b) zachowanie  istniejącej  wartościowej  zieleni  uzupełnionej  o dodatkowe  nasadzenia  o wielopiętrowej  strukturze tj. trawniki, krzewy i drzewa o różnorodności gatunkowej,  c) obowiązek wprowadzenia obiektów małej architektury, tj. ławek, koszy na śmieci itp.,  d) zakaz lokalizowania zabudowy w tym stacji transformatorowych?l  3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: w obrębie terenu występuje strefa ?A? pełnej ochrony historycznej  struktury  przestrzennej  oraz  strefa  W.III  ograniczonej  ochrony  konserwatorskiej  stanowisk  archeologicznych?  obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 7 ust 3 i 4?  2. Dla  terenu  oznaczonego  symbolami ZP.2 ,  o powierzchni  515  m2 oraz ZP.3 ,  o powierzchni  212  m2 ustala  się:  1) przeznaczenie: pod tereny zieleni publicznej urządzonej?  2) zasady zagospodarowania terenu:  a) zagospodarowanie w obowiązujących liniach rozgraniczających,  b) zachowanie  istniejącej  wartościowej  zieleni  uzupełnionej  o dodatkowe  nasadzenia  o wielopiętrowej  strukturze tj. trawniki, krzewy i drzewa o różnorodności gatunkowej,  c) obowiązek wprowadzenia obiektów małej architektury, tj. ławek, koszy na śmieci itp.,  d) zakaz lokalizowania zabudowy w tym stacji transformatorowych.  3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: w obrębie terenu występuje strefa ?A? pełnej ochrony historycznej  struktury  przestrzennej  oraz  strefa  W.III  ograniczonej  ochrony  konserwatorskiej  stanowisk  archeologicznych?  obowiązują warunki ochrony zgodnie z § 7 ust 3 i 4. 

Rozdział 12. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości  § 18. Szczegółowe  zasady  i warunki  podziału  nieruchomości  określają  ustalenia  szczegółowe  dla  poszczególnych kwartałów.  Rozdział 13. Szczegółowe zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji  § 19. 1. W zakresie drogi dojazdowej oznaczonej symbolem KDD ustala się:  1) 9parametry ulicy w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu?  2) szerokość jezdni zgodnie z przepisami odrębnymi?  3) szerokości w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu?  4) parametry  ulicy,  w szczególności  szerokość  jezdni,  chodników  i pasów  zieleni  zgodnie  z przepisami  szczególnymi wg poszczególnych kategorii dróg?  5) utrzymuje się istniejące parametry ulicy, a w przypadku jej przebudowy, zgodnie z pkt.4.?  6) realizację infrastruktury technicznej zgodnie z § 12 .  2. W zakresie drogi wewnętrznej KDW ustala się:  1) parametry ulicy w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu?  2) szerokość jezdni zgodnie z przepisami odrębnymi?  3) szerokości w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu?  4) parametry  ulicy,  w szczególności  szerokość  jezdni,  chodników  i pasów  zieleni  zgodnie  z przepisami  szczególnymi wg poszczególnych kategorii dróg?  5) utrzymuje się istniejące parametry ulicy, a w przypadku jej przebudowy, zgodnie z pkt.4.?  6) realizację infrastruktury technicznej zgodnie z § 12 .  3. W zakresie ciągu pieszo­jezdnego KX ustala się:  1) parametry w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu?  2) szerokości w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu?  3) realizację infrastruktury technicznej zgodnie z § 12 .  4. W zakresie terenów obsługi komunikacji KS.1 o powierzchni 523 m2 i KS.2 o powierzchni 409 m2 ustala się  realizację  parkingów  bez  prawa  zabudowy  kubaturowej,  z dostępem  komunikacyjnym  wyłącznie  od  strony  drogi  wewnętrznej KDW .  DZIAŁ IV. Przepisy przejściowe i końcowe  § 20. Ustala się następujące stawki procentowe wzrostu wartości nieruchomości dla ustalenia przez Burmistrza  Miasta  Czaplinka  jednorazowej  opłaty  w związku  ze  zbyciem  przez  właściciela  albo  użytkownika  wieczystego  nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem planu miejscowego w wysokości:  1) dla terenów: MN/U, MW, U 30%?  2) dla pozostałych terenów 0%.

  § 21. Na  obszarze  objętym  planem  nie  występują  grunty  rolne  i leśne,  które  wymagają  uzyskania  zgody  właściwego organu na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych lub leśnych na cele nierolnicze lub nieleśne.  § 22. W  granicach  objętych  ustaleniami  planu  traci  moc  plan  miejscowy  zagospodarowania  przestrzennego  miasta Czaplinek uchwalony uchwałą Nr XVI/106/96 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 15 czerwca 1996 r. (Dz.  Urz.  Woj.  Koszalińskiego  z 1996  r.  Nr  38,  poz.  111  oraz  Dz.  Urz.  Woj.  Zachodniopomorskiego  z 2007  r.  Nr  50  poz. 738, z 2008 r. Nr 75 poz. 1636, z 2009 r. Nr 24 poz. 878, 879, 880, Nr 81 poz. 2149, Nr 82 poz. 2165).  § 23. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czaplinka. 

§ 24. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Miasta Czaplinka.  § 25. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  30  dni  od  dnia  jej  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa Zachodniopomorskiego.   

Przewodniczący Rady  Bogdan Kalina

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/142/11 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 27 października 2011 r. Zalacznik1.jpg Cz Jeziorna zał1 do XI 142 11 format297x420 publikacja  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/142/11 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 27 października 2011 r. Zalacznik2.pdf Cz Jeziorna zał2 do XI 142 11 formatA3 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/142/11 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 27 października 2011 r. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Czaplinku o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinka ?dla terenu przy ulicy Jeziornej?.  Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  z 2003r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz.41, Nr 141, poz.1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087,  z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007r. Nr 127, poz.880, z 2008r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz.  1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010r. Nr 24, poz.124, Nr 75, poz.474, Nr 106, poz.675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz.  996, Nr 155, poz.1043 i Nr 130, poz.871 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901) oraz w związku z art.  4 ust.  2 ustawy  z dnia  25  czerwca  2010r.  o zmianie  ustawy  o planowaniu  i zagospodarowaniu  przestrzennym,  ustawy  o Państwowej  Inspekcji  Sanitarnej  oraz  ustawy  o ochronie  zabytków  i opiece  nad  zabytkami  (Dz.  U.  Nr  130, poz. 871),  Rada Miejska w Czaplinku nie podjęła rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do  przedmiotowego  projektu  zmiany  planu  wraz  z prognozą  oddziaływania  na  środowisko,  gdyż  na  etapie  wyłożenia  ww.  projektu  zmiany  planu  do  publicznego  wglądu  wpłynęła  jedna  uwaga,  która  została  w całości  uwzględniona.  Wykaz  wniesionych  uwag  stanowi  integralną  część  dokumentacji  formalno  prawnej  prac  planistycznych. 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/142/11 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 27 października 2011 r. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,  które należą do zadań własnych gminy, oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach  publicznych.  Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  z 2003r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz.41, Nr 141, poz.1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087,  z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007r. Nr 127, poz.880, z 2008r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz.  1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010r. Nr 24, poz.124, Nr 75, poz.474, Nr 106, poz.675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz.  996, Nr 155, poz.1043 i Nr 130, poz.871 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901) oraz w związku z art.  4 ust.  2 ustawy  z dnia  25  czerwca  2010r.  o zmianie  ustawy  o planowaniu  i zagospodarowaniu  przestrzennym,  ustawy  o Państwowej  Inspekcji  Sanitarnej  oraz  ustawy  o ochronie  zabytków  i opiece  nad  zabytkami  (Dz.  U.  Nr  130, poz. 871), Rada Miejska w Czaplinku rozstrzyga, co następuje:  § 1. Na obszarze objętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinka ?dla  terenu przy ulicy Jeziornej? przewiduje się następujące inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej i drogowej  służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców:  1) budowy, modernizacji i przebudowy dróg publicznych,  2) budowy, rozbudowy i modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę,  3) budowy, rozbudowy i modernizacji systemu odprowadzenia ścieków sanitarnych,  4) budowy, rozbudowy i modernizacji systemu odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych,  5) budowy i przebudowy systemu zaopatrzenia w gaz,  6) modernizacji, rozbudowy i budowy systemów zaopatrzenia w ciepło,  7) modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w energię elektryczną,  8) modernizacji, rozbudowy i budowy sieci telekomunikacji,  9) gospodarki odpadami?  § 2.

 1. Sposób  realizacji,  zapisanych  w §1  niniejszego  załącznika,  inwestycji  z zakresu  infrastruktury  technicznej, które należą do zadań własnych gminy, to:  1) realizacja inwestycji wymienionych w §1, pkt. 1 zostanie przeprowadzona w oparciu o obowiązujące przepisy  ustawy o drogach publicznych oraz ustawy prawo zamówień publicznych?  2) realizacja  inwestycji  wymienionych  w §1,  pkt  2­9,  zostanie  przeprowadzona  w oparciu  o obowiązujące  przepisy w tym m.in. ustawy prawo budowlane, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o samorządzie  gminnym, ustawy o gospodarce komunalnej i prawie ochrony środowiska, ustawy prawo energetyczne, ustawy  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.  2. Sposób  realizacji  inwestycji  może  ulegać  modyfikacji  wraz  z dokonującym  się  postępem  techniczno­ technologicznym,  zgodnie  z zasadą  stosowania  najlepszej  dostępnej  techniki,  o ile  nie  nastąpi  naruszenie  ustaleń  zmiany planu.  3. Realizacja  sieci  infrastruktury  technicznej  powinna  wyprzedzać  budowę  dróg  publicznych  oraz  ich  ewentualną modernizację.  § 3. Nie określa się harmonogramu realizacji wymienionych w niniejszym załączniku inwestycji.  § 4. Zgodnie  z przepisami  o finansach  publicznych  zasady  finansowania,  inwestycji  z zakresu  infrastruktury  technicznej zapisane w §1, które należą do zadań własnych gminy, mogą pochodzić z:  1) z budżetu gminy, zgodnie z uchwałą budżetową? 

2) z dotacji unijnych?  3) z kredytów i pożyczek?  4) z obligacji komunalnych?  5) z udziału inwestorów zewnętrznych, na podstawie odrębnych umów i porozumień. 
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3791

  uchwała nr 342/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Czerwonych Kosynierów na osiedlu Podolszyce Południe w Płocku będącego zmianą Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIX/430/2010 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 26 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Rzemieślniczej w Tomaszowie Lubelskim

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3357

  uchwała nr XV/160/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli: Nadarzyn, Stefanówka i Grabicz w Kobyłce oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki ew. nr 330 obręb 42 przy ul. Żytniej w Kobyłce

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.36

  uchwała nr VII/62/11 Rady Miasta Olsztyn z dnia 11 marca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany ?Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowej części dzielnicy Redykajny w Olsztynie?, przy ulicy Żbiczej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.40.1155

  uchwała nr XXIX/270/09 Rady Miasta Strzyżów z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Grunwaldzkiej w Strzyżowie

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2745

  uchwała Nr XI/141/11 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinka ?dla terenu nad jeziorem Czaplino w rejonie ulic Żuławskiej i Leśników?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2744

  uchwała Nr XI/140/11 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinka ?dla terenu przy ulicy Polnej i Tartacznej?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2743

  uchwała Nr XIV/146/2011 Rady Gminy Mielno z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2742

  zarządzenie Nr 10 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 25 listopada 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia granic pasa technicznego na terenie gminy Wolin.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2741

  uchwała Nr XVI/134/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie cen za usługi przewozowe środkami miejskiej komunikacji zbiorowej.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.