Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2747

Tytuł:

uchwała Nr XII/127/11 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rurzyca.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-12-05
Organ wydający:Rada Miejska w Goleniowie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 143 pozycja: 2747
Hasła:nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych

UCHWAŁA NR XII/127/11 RADY MIEJSKIEJ W GOLENIOWIE z dnia 28 września 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rurzyca.  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr  153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr  102,  poz.  1055,  z 2005  r.  Nr  172,  poz.  1441  i Nr  175,  poz.  1457,  z 2006r.  Nr  17,  poz.  128  i Nr  181,  poz.  1337,  z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458,  z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106,  poz. 675, z 2011 r., Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21 poz. 113) Rada Miejska w Goleniowie uchwala, co  następuje:  § 1. Nadaje się nazwę ulicy we wsi Rurzyca:  ­  Poziomkowa  ulicy  oznaczonej  w ewidencji  gruntów  numerami  działek  40/4,  41/2  i 170/4  w obrębie  geodezyjnym Dobroszyn.  § 2. Usytuowanie ulicy przedstawiono na mapie poglądowej stanowiącej załącznik do uchwały.  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Goleniów.  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Zachodniopomorskiego.   

Przewodniczący Rady  Czesław Majdak

Załącznik do Uchwały Nr XII/127/11 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 28 września 2011 r. Zalacznik1.jpg

Id: ODZET­DYDGY­XINLE­TKQJO­UOUMH. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VI/75/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie ujednolicenia nazw ulic i placów na terenie Miasta i Gminy Krapkowice

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIII/288/2010 Rady Gminy Kurów z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kurowie.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.310

  uchwała nr 991/LIII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, będącej odgałęzieniem ulicy Młodzieżowej w Rudzie Śląskiej ? Kochłowicach

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLII/396/09 Rady Miasta Puławy z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Puławy.

 • DZ. URZ. 2011.40.939

  uchwała nr IV/48/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Budowa ogrodzenia od ulicy

  Jeśli mam ogrodzenie swojej działki budowlanej od ulicy, a przed tym ogrodzeniem (ale od strony swojej działki, a więc na moim terenie) chcę postawić dodatkowe ogrodzenie (...)

 • Potwierdzenie nadania i pokwitowanie pocztowe

  Zdarza się, że pracownik firmy prowadzącej księgi rachunkowe lub sam właściciel dokona sporadycznego nadania przesyłki pocztowej. Ma potwierdzenie tylko w postaci samego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2746

  uchwała Nr XI/142/11 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinka ?dla terenu przy ulicy Jeziornej?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2745

  uchwała Nr XI/141/11 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinka ?dla terenu nad jeziorem Czaplino w rejonie ulic Żuławskiej i Leśników?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2744

  uchwała Nr XI/140/11 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinka ?dla terenu przy ulicy Polnej i Tartacznej?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2743

  uchwała Nr XIV/146/2011 Rady Gminy Mielno z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2742

  zarządzenie Nr 10 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 25 listopada 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia granic pasa technicznego na terenie gminy Wolin.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.