Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2749

Tytuł:

uchwała Nr XIII/134/11 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-12-05
Organ wydający:Rada Miejska w Goleniowie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 143 pozycja: 2749
Hasła:

UCHWAŁA NR XIII/134/11 RADY MIEJSKIEJ W GOLENIOWIE z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania  wieczystego w prawo własności oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat.  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.  U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591, z 2002 r. nr 23 poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271 i nr  214, poz. 1806, z 2003 r. nr 80, poz. 717 i nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055 i nr 116, poz. 1203, z 2005  r. nr 172, poz. 1441 i nr 175, poz. 1457, z 2006 r. nr 17, poz. 128 i nr 181, poz. 1337, z 2007 r. nr 48, poz. 327, nr  138, poz. 974 i nr 173, poz. 1218, z 2008 r. nr 180, poz. 1111 i nr 223, poz. 1458, z 2009 r. nr 52, poz. 420, nr 157  poz. 1241, z 2010 r. nr 28, poz. 142 i 146, nr 40, poz. 230 i nr 106, poz. 675 , z 2011 r. nr 21, poz. 113, nr 117, poz.  679  i nr  134,  poz.  777)  w związku  z art.  4 ust.  7 pkt.  2,  ust.  11  i ust.  11a  ustawy  z dnia  29  lipca  2005  r.  o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. z 2005 r. nr 175, poz.  1459,  z 2007  r.  nr  191,  poz.  1371,  z 2009  r.  nr  206,  poz.  1590,  z 2010  r.  nr  21,  poz.  109,  z 2011  r.  nr  187,  poz.  1110), Rada Miejska w Goleniowie uchwala, co następuje:  § 1. 1. Bonifikaty  od  opłat  za  przekształcenie  prawa  użytkowania  wieczystego  w prawo  własności  nieruchomości, udziela się na indywidualne wnioski osób ubiegających się o przekształcenie:  1) nieruchomości gruntowych, zabudowanych na cele mieszkaniowe?  2) nieruchomości rolnych.  2. Przepis  ust.  1 stosuje  się  odpowiednio  do  niezabudowanych  działek  gruntu,  które  zostały  zbyte  na  poprawienie warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe.  § 2. Przy jednorazowym sposobie uiszczenia opłaty, bonifikaty o których mowa w § 1, ustala się w wysokości  80 %.  § 3. Przy ratalnym sposobie uiszczenia opłaty, bonifikaty o których mowa w § 1, ustala się w wysokości 65 %.  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Goleniów.  § 5. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Goleniowie Nr XXXVIII/484/10 z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie  określenia  warunków  udzielania  bonifikat  od  opłat  za  przekształcenie  prawa  użytkowania  wieczystego  w prawo  własności oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat.  § 6. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  od  dnia  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Zachodniopomorskiego.   

Przewodniczący Rady  Czesław Majdak

Id: YNJTO­EJSUI­ZWKJO­UWUAQ­OXKLK. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1482

  uchwała nr XIV/92/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4556

  zarządzenie nr 241 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 maja 2012r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat

 • DZ. URZ. 2011.175.4128

  uchwała nr XV/87/11 Rady Gminy Wicko z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1066

  uchwała nr XIX/228/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

 • DZ. URZ. 2012.2127

  uchwała nr XVI/137/12 Rady Gminy Subkowy z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność gminy Subkowy.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2748

  uchwała Nr XIII/130/11 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie nr 5 miasta Goleniów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2747

  uchwała Nr XII/127/11 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rurzyca.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2746

  uchwała Nr XI/142/11 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinka ?dla terenu przy ulicy Jeziornej?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2745

  uchwała Nr XI/141/11 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinka ?dla terenu nad jeziorem Czaplino w rejonie ulic Żuławskiej i Leśników?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2744

  uchwała Nr XI/140/11 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinka ?dla terenu przy ulicy Polnej i Tartacznej?.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.