Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2750

Tytuł:

uchwała Nr XIII/135/11 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębie geodezyjnym Mosty, dotyczącego części kopalni kruszywa naturalnego "Mosty".

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-12-05
Organ wydający:Rada Miejska w Goleniowie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 143 pozycja: 2750
Hasła:

UCHWAŁA NR XIII/135/11 RADY MIEJSKIEJ W GOLENIOWIE z dnia 26 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębie geodezyjnym  Mosty, dotyczącego części kopalni kruszywa naturalnego "Mosty".  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz.  1591,  z 2002  r.  Nr  23,  poz.220,  Nr  62,  poz.558,  Nr  113,  poz.  984,  Nr  153,  poz.1271  i Nr  214,  poz.  1806,  z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,  poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,  poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157,  poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz.  113,  Nr  117,  poz.  679  i Nr  134,  poz.  777)  oraz  art.  20  ust.  1 ustawy  z dnia  27  marca  2003  r.  o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r.  Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz  z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz.1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474,  Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043 i Nr 130, poz. 871 oraz z 2011 r. Nr 32,  poz. 159 i Nr 153, poz. 901), Rada Miejska w Goleniowie uchwala, co następuje:  § 1. 1. Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/575/10 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 8 września 2010 r. w sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Goleniów  obejmującego  teren  eksploatacji  kruszywa  w obrębie  Mosty,  po  stwierdzeniu  zgodności  z ustaleniami  Studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów, przyjętym Uchwałą Nr LII/462/02  Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 24. czerwca 2002 r., zmienionym Uchwałą Nr XLIII/520/06 z dnia 31. maja  2006  r.,  Uchwałą  Nr  XIX/227/08  z dnia  25.  czerwca  2008  r.  oraz  Uchwałą  Nr  XXXI/404/09  z dnia  30.  czerwca  2009 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębie geodezyjnym  Mosty, zwany dalej ?planem?.  2. Plan obejmuje teren działki nr 158/2, o łącznej powierzchni 9,755 ha, którego granice oznaczono na rysunku  w skali 1:1000, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  3. Integralnymi częściami planu miejscowego są następujące załączniki do uchwały:  1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1?  2) wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów, stanowiący  załącznik nr 2?  3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik nr 3?  4) rozstrzygnięcie  w sprawie  zasad  realizacji  zadań  z zakresu  infrastruktury  technicznej,  które  należą  do  zadań  własnych gminy oraz zasad ich finansowania, stanowiące załącznik nr 4?  4. Przedmiotem  planu  jest  obszar  górniczy  ?  teren  eksploatacji  złoża  kruszywa  naturalnego,  położony  w obrębie Mosty.  Rozdział 1. Zasady konstrukcji planu  § 2. 1. Obszar objęty planem podzielony został na tereny elementarne, określone liniami rozgraniczającymi, dla  których ustala się przeznaczenie, zasady zagospodarowania, zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej,  warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego? 

Id: ZDAEC­VAWSO­CUTXF­MZISR­AFLQJ. Podpisany

Strona 1

1) wydzielony  teren  elementarny  oznaczono  na  rysunku  planu  ­  załączniku  graficznym  oraz  w tekście  planu  identyfikatorem literowym, oznaczającym funkcje terenu?  2) ustalenia planu formułowane są na dwóch poziomach ­ ogólnym i szczegółowym? ustalenia ogólne obowiązują  na  całym  obszarze  objętym  planem,  ustalenia  szczegółowe  obowiązują  na  obszarze  właściwego  terenu  elementarnego?  2. W obrębie terenu elementarnego występują szczególne ograniczenia i wymogi z tytułu:  1) ochrony  środowiska  przyrodniczego  ­  występowania  obszarów  przyrodniczych  podlegających  ochronie?  wynikające z tego tytułu rygory ustalono w § 6 niniejszej uchwały?  2) objęcia  ochroną  dóbr  kultury  ­  obszarów  chronionych?  wynikające  z tego  tytułu  rygory  ustalono  w §  7 niniejszej uchwały, a obszar podlegający ochronie oznaczono na rysunku planu?  3. Pełny tekst ustaleń dla określonego obszaru zawiera ustalenia ogólne i szczegółowe.  4. Ustala się następujące zasady konstrukcji załącznika graficznego ? rysunku planu:  1) rysunek planu sporządzono w skali 1:1000?  2) każde ustalenie przedstawione na rysunku znajduje odpowiednie odwzorowanie w ustaleniu tekstowym?  3) wszystkie symbole graficzne użyte na rysunku planu zostały objaśnione w legendzie?  4) linie rozgraniczające terenów elementarnych określone na rysunku planu wyznaczają osie tych linii.  § 3. Użyte w ustaleniach określenia oznaczają:  1) obszar  górniczy  ­  przestrzeń,  w granicach  której  przedsiębiorca  jest  uprawniony  do  wydobywania  kopaliny  objętej koncesją?  2) filar ochronny ­ część obszaru górniczego, w którym zabronione są roboty górnicze ­ produkcja wydobywcza?  3) przepisy szczególne i odrębne ­ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.  Rozdział 2. Ustalenia ogólne  § 4. 1. Ustala  się  przeznaczenie  terenów  elementarnych,  wyznaczonych  liniami  rozgraniczającymi  i oznaczonych następującymi symbolami, zgodnie z rysunkiem planu:  1) teren eksploatacji kruszywa ­ teren produkcji wydobywczej ? PE  2) teren filaru ochronnego, o szerokościach oznaczonych na rysunku planu ? FO.  2. Eksploatacja złoża na podstawie projektu zagospodarowania złoża, sporządzanego zgodnie z wymaganiami  określonymi w przepisach odrębnych.  § 5. Zasady podziału terenu.  Ustala się zakaz dokonywania podziału, w tym wydzielania działek wynikającego z potrzeb zagospodarowania  tymczasowego.  § 6. Ustala się zasady ochrony środowiska.  1. W  granicach  planu  wyznaczono  filar  ochronny,  oznaczony  symbolem  FO,  chroniący  tereny  działek  sąsiednich?  po  zakończeniu  eksploatacji  złoża  obowiązuje  odbudowa  filara  ochronnego  od  granicy  lasu  do  szerokości min. 32,0 m.  2. Eksploatację złoża należy prowadzić w sposób ograniczający niekorzystne zmiany panujących na sąsiednich  terenach stosunków gruntowo­wodnych.  3. Podczas  eksploatacji  złoża  oraz  rekultywacji  terenu  nie  należy  dopuszczać  do  niszczenia  lub  uszkadzania  powierzchni  ziemi  przez  zbieranie  odpadów  i odprowadzanie  ścieków,  należy  zabezpieczyć  powstałe  wyrobisko  przed niekontrolowanym użytkowaniem, w tym zaśmieceniami i wylewaniem nieczystości.  4. Zakazuje  się  lokalizacji  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  wymienionych  w przepisach szczególnych, innych niż określone w planie. 

Id: ZDAEC­VAWSO­CUTXF­MZISR­AFLQJ. Podpisany

Strona 2

5. Teren  objęty  planem  położony  w graniach  Głównego  Zbiornika  Wód  Podziemnych  123  ?  zbiornik  międzymorenowy  Stargard­Goleniów  i jego  obszaru  ochronnego.  Teren  ten  położony  jest  w strefie  B  zagrożenia  wód  podziemnych  wydzielonej  w granicach  obszaru  ochronnego  tego  zbiornika,  w której  inwestycje  nie  mogą  wpływać na środowisko, a ich ujemne oddziaływanie powinno być zminimalizowane oraz uwzględniać wpływ na  jakość wód podziemnych.  § 7. Na  terenie  objętym  strefą  ?W  III?  ograniczonej  ochrony  konserwatorskiej  stanowisk  archeologicznych  obowiązuje:  1) współdziałanie  w zakresie  zamierzeń  inwestycyjnych  i innych  związanych  z pracami  ziemnymi  z właściwym  organem ds. ochrony zabytków, w tym powiadamianie o zamiarze podjęcia prac ziemnych?  2) przeprowadzenie  archeologicznych  badań  ratunkowych  na  terenie  objętym  realizacją  prac  ziemnych,  na  zasadach określonych przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków.

  § 8. Ustala się zasady obsługi komunikacyjnej:  Obsługę komunikacyjną ustala się poprzez wykorzystanie istniejącej drogi wojewódzkiej nr 113 klasy głównej,  działka o nr ewidencyjnym 161, leżącej poza granicami planu oraz wewnętrzne drogi gruntowe, przy zachowaniu  warunków:  1) nawierzchnie wjazdu i wyjazdu na terenie objętym planem ? utwardzona?  2) ładunek kruszywa na pojazdach nie może przekraczać dopuszczalnych nacisków osi pojazdu na drogi?  3) ustala się obowiązek zabezpieczenia niezbędnych miejsc postojowych w granicach własności działki, w ilości  niezbędnej dla wypełnienia funkcji podstawowej.  § 9. Ustala się zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:  Nie  ustala  się  uzbrojenia  terenu  w zakresie  zaopatrzenia  w wodę,  zaopatrzenia  w energię  elektryczną,  zaopatrzenie w gaz oraz odprowadzania ścieków.  Rozdział 3. Ustalenia szczegółowe  § 10. 1. Dla terenów elementarnych, określonych na rysunku planu, obowiązują następujące ustalenia:  1) teren produkcji wydobywczej, oznaczony na rysunku planu symbolem PE, o powierzchni 7,461 ha?  2) teren  filaru  ochronnego,  oznaczony  na  rysunku  planu  symbolem  FO,  z zakazem  produkcji  wydobywczej,  o powierzchni 2,294 ha.  2. Na terenie objętym planem nie przewiduje się wyznaczenia obszaru dla obsługi technicznej? pomieszczenia  socjalne i sanitarne na terenie istniejącej kopalni poza obszarem opracowania  3. Eksploatację złoża kruszywa naturalnego z terenu PE ustala się przy zachowaniu przepisów Polskich Norm  i ustaleń uchwały.  4. Eksploatację  należy  prowadzić  przy  zachowaniu  warunków  bezpieczeństwa,  ze  szczególnym  uwzględnieniem zboczy wyrobiska, które należy formować przy uwzględnieniu kąta stoku naturalnego.  5. Do złagodzenia kątów nachylenia zboczy wyrobiska dopuszcza się wykorzystywanie gruntów przywożonych  z poza obszaru eksploatacji.  6. Dopuszcza się etapowanie eksploatacji złoża.  7. Ustala  się,  że  zdejmowany  sukcesywnie  nadkład  należy  magazynować  na  tymczasowych  zwałowiskach,  zlokalizowanych  na  terenie  PE  lub  wykorzystywać  do  bieżącej  rekultywacji  kopalni  kruszywa  naturalnego  ?Mosty?.  8. Zgromadzony  nadkład  podlega  odzyskowi,  z zagospodarowaniem  całości  do  rekultywacji  terenu  poeksploatacyjnego.  § 11. 1. Ustala  się  prowadzenie  sukcesywnej  rekultywacji,  zgodnie  z zakresem  ustalonym  w dokumentacji  rekultywacji, przy zachowaniu następujących warunków:  1) wykorzystanie  do  rekultywacji,  nadkładu  magazynowanego  na  terenie  PE,  przy  zachowaniu  bezpieczeństwa  zboczy i uwzględnieniu kąta stoku naturalnego? 

Id: ZDAEC­VAWSO­CUTXF­MZISR­AFLQJ. Podpisany Strona 3

2) dopuszcza  się  wykorzystanie  do  celów  rekultywacji  gruntów  przywożonych  z poza  obszaru  eksploatacji,  pod  warunkiem  zachowania  ich  naturalnego  układu  litologicznego  oraz  spełnienia  wymogów  obowiązujących  w tym zakresie przepisów?  3) ustala  się  sukcesywne  przywracanie  do  właściwego  stanu  innych  elementów  środowiska  przyrodniczego,  nie  wymienionych w niniejszej uchwale.  2. Ustala  się  wodno­leśny  kierunek  rekultywacji,  z koniecznością  odbudowy  filara  ochronnego  do  szerokości  min. 32,0 m od granicy lasu.  Rozdział 4. Przepisy końcowe  § 12. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.  § 13. Na obszarze objętym niniejszą uchwałą zmienia się przeznaczenie na cele nierolnicze 9,755 ha gruntów  rolnych kl. R IVb.  § 14. Do czasu realizacji ustaleń niniejszego planu dopuszcza się dotychczasowe zagospodarowanie terenu.  § 15. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Goleniów.  § 16. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  30  dni  od  dnia  ogłoszenia  jej  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa Zachodniopomorskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Goleniów.   

Przewodniczący Rady  Czesław Majdak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/135/11 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 26 października 2011 r. Zalacznik1.jpg

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/135/11 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 26 października 2011 r. Zalacznik2.jpg

Id: ZDAEC­VAWSO­CUTXF­MZISR­AFLQJ. Podpisany

Strona 4

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/135/11 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 26 października 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu zagospodarowania  przestrzennego gminy Goleniów w obrębie geodezyjnym Mosty, dotyczącego części kopalni kruszywa  naturalnego ?Mosty?.  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr  80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r.  Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237  i Nr 220, poz.1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149,  poz. 996, Nr 155, poz. 1043 i Nr 130, poz. 871 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 153, poz. 901) Rada Miejska  w Goleniowie rozstrzyga, co następuje:  W  związku  z brakiem  uwag  do  projektu  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Goleniów  w obrębie  geodezyjnym  Mosty,  dotyczącego  części  kopalni  kruszywa  naturalnego  ?Mosty?,  wyłożonego  do  publicznego  wglądu  wraz  z prognozą  oddziaływania  na  środowisko  w strategicznej  ocenie  oddziaływania na środowisko, nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia. 

Id: ZDAEC­VAWSO­CUTXF­MZISR­AFLQJ. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/135/11 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 26 października 2011 r. Rozstrzygnięcie w sprawie zasad realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do  zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr  80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r.  Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237  i Nr 220, poz.1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149,  poz. 996, Nr 155, poz. 1043 i Nr 130, poz. 871 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 153, poz. 901), art. 7 ust. 1, pkt  2 i  3 ustawy  z 8  marca  1990  r.  o samorządzie  gminnym  (Dz.  U.  z 2001  r.  Nr  142,  poz.  1591,  z 2002  r.  Nr  23,  poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr  162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,  z 2006  r. Nr 17, poz. 128 i Nr  181, poz.  1337, z 2007  r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.  974 i Nr  173, poz.  1218,  z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.  142, Nr 28 poz. 146 , Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134,  poz.  777)  oraz  ustawy  z dnia  27  sierpnia  2009  r.  o finansach  publicznych  (Dz.  U.  z 2009  r.,  Nr  157,  poz.  1240  z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726)  określa się sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy  oraz zasad ich finansowania.  Z  ustaleń  zawartych  w miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Goleniów  dotyczącym  części  kopalni  kruszywa  naturalnego  ?Mosty?  oraz  z przeprowadzonej  analizy  wynika,  iż  jego  przyjęcie,  związane  z brakiem  zadań  z zakresu  infrastruktury  technicznej  należących  do  zadań  własnych  gminy,  nie  pociąga  za  sobą  wydatków  z budżetu  gminy.  Wszelkie  inwestycje  i nakłady  wynikające  z realizacji  zapisów  przedmiotowej  uchwały,  a więc  i inwestycji  w zakresie infrastruktury technicznej są wynikiem realizacji zamierzeń Inwestora i będą w całości finansowane  z Jego środków. 

Id: ZDAEC­VAWSO­CUTXF­MZISR­AFLQJ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.19.783

  uchwała nr XXVI/347/09 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębie geodezyjnym Podańsko.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.166.5205

  uchwała nr XIII/76/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Świerże Górne, obrębie geodezyjnym Wilczkowice Górne i obrębie geodezyjnym Michałówka.

 • DZ. URZ. 2010.19.350

  uchwała nr XLV/97/2009 Rady Gminy Kosakowo z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie: nadania nazwy dla ulicy położonej w obrębie geodezyjnym MOSTY na terenie Gminy Kosakowo

 • DZ. URZ. 2010.52.907

  uchwała nr XXXV/242/09 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa naturalnego GLIŚNO

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3022

  uchwała nr XVIII/163/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym miasta Kozienice i obrębie geodezyjnym PSK Kozienice ? zwanego ?Kozienice Północ?

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2749

  uchwała Nr XIII/134/11 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2748

  uchwała Nr XIII/130/11 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie nr 5 miasta Goleniów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2747

  uchwała Nr XII/127/11 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rurzyca.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2746

  uchwała Nr XI/142/11 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinka ?dla terenu przy ulicy Jeziornej?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2745

  uchwała Nr XI/141/11 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinka ?dla terenu nad jeziorem Czaplino w rejonie ulic Żuławskiej i Leśników?.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.