Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2751

Tytuł:

uchwała Nr XIII/137/11 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 26 października 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/68/11 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 18 maja 2011 r. zmieniającą rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 2/2001 z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne obszarów położonych w Nadleśnictwie Kliniska.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-12-05
Organ wydający:Rada Miejska w Goleniowie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 143 pozycja: 2751
Hasła:ochrona przyrody

UCHWAŁA NR XIII/137/11   RADY MIEJSKIEJ W GOLENIOWIE z dnia 26 października 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/68/11 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 18 maja 2011 r. zmieniającą  rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 2/2001 z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie uznania  za użytki ekologiczne obszarów położonych w Nadleśnictwie Kliniska.  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142,  poz.  1591,  z 2002  r.  Nr  23,  poz.  220,  Nr  62,  poz.558,  Nr  113,  poz.  984,  Nr  153,  poz.  1271,  Nr  214,  poz.  1806,  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806,  z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.  327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420,  Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr  117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) w związku z art. 44 ust. 1 i 2 i art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie  przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220,, Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664, z 2010r. Nr 76, poz. 489, Nr  119, poz. 804, z 2011r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549) Rada Miejska w Goleniowie uchwala, co następuje:  § 1. W uchwale Nr VIII/68/11 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 18 maja 2011r. § 1 otrzymuje następujące  brzmienie:  ?§  1.  Ustanawia  się  za  użytki  ekologiczne  tereny  o łącznej  powierzchni  217.5000  ha  położone  w gminie  Goleniów  i Stargard  Szczeciński,  w skład  których  wchodzą  obszary  oznaczone  w planie  urządzenia  lasu  Nadleśnictwa Kliniska wg stanu na dzień 01 stycznia 2008r., wykaz których stanowi tabela będąca załącznikiem nr  1 do rozporządzenia. Lokalizacja użytków wskazana jest w załącznikach graficznych nr 2, 3 i 4?.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Goleniów.  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Zachodniopomorskiego.   

Przewodniczący Rady  Czesław Majdak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/137/11   Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 26 października 2011 r. Zalacznik1.pdf

Id: XQBOD­CYYWX­WILOV­APPKZ­YMUOZ. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/137/11   Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 26 października 2011 r. Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/137/11   Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 26 października 2011 r. Zalacznik3.jpg

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/137/11   Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 26 października 2011 r. Zalacznik4.jpg

Id: XQBOD­CYYWX­WILOV­APPKZ­YMUOZ. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.102.1864

  uchwała Nr VIII/68/11 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 18 maja 2011 r. zmieniająca rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 2/2001 z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne obszarów położonych w Nadleśnictwie Kliniska.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.12.188

  uchwała Nr III/20/10 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.50.1266

  obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 lipca 2009r. w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego wydanych na podstawie przepisów zmienianych ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie.

 • DZ. URZ. 2010.63.1042

  uchwała nr XIV/85/08 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 1 lutego 2008r. w sprawie uznania gruntów za użytki ekologiczne w granicach administracyjnych Gminy Czarna Dąbrówka.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIV/259/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie uznania dwóch obiektów położonych na terenie Gminy Kłodawa jako użytki ekologiczne

porady prawne online

Porady prawne

 • Rekultywacja terenów pogórniczych

  Przedsiębiorca zakupił teren pod eksploatację kruszywa. Działka, na której planował inwestycję jest położona w granicach administracyjnych miasta, a w ewidencji gruntów (...)

 • Wydzielenie części działki

  Posiadam działkę budowlaną 0,5 ha. Czy mogę przepisać notarialnie na własność wyznaczoną część działki (15 arów) bratu lub przekazać tą część w darowiźnie (...)

 • Działki rolne w granicach miasta - przekształcenie

  Posiadam działkę rolną. Znajduje się ona w mieście. Słyszałem, że wszystkie działki w obrębie granic miast stają się budowlanymi z mocy prawa? Czy tak jest?

 • Koncesja na instalowanie systemów alarmowych

  Zakładam firmę instalującą systemy alarmowe. Jakich koncesji i zezwoleń będę potrzebował? Gdzie zwrócić się o wydanie tych dokumentów?

 • Podział nieruchomości rolnej

  Jaka jest procedura podziału nieruchomości rolnej na mniejsze działki? Jaka ustawa reguluje tą kwestię? Czy gmina może nie wyrazić zgody na podział?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2750

  uchwała Nr XIII/135/11 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębie geodezyjnym Mosty, dotyczącego części kopalni kruszywa naturalnego "Mosty".

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2749

  uchwała Nr XIII/134/11 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2748

  uchwała Nr XIII/130/11 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie nr 5 miasta Goleniów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2747

  uchwała Nr XII/127/11 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rurzyca.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2746

  uchwała Nr XI/142/11 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinka ?dla terenu przy ulicy Jeziornej?.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.