Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2752

Tytuł:

uchwała Nr XVI/120/2011 Rady Miasta Świnoujście z dnia 27 października 2011 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej terenowi w Świnoujściu.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-12-05
Organ wydający:Rada Miasta Świnoujście
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 143 pozycja: 2752
Hasła:nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych

UCHWAŁA NR XVI/120/2011 RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 27 października 2011 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej terenowi w Świnoujściu.  Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.  1591? z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.  Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568? z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759? z 2005 r.  Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457? z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337? z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr  138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218? z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458? z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr  157, poz. 1241? z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675? z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr  117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:  § 1. Terenowi, oznaczonemu w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 703 w obrębie 0006 miasta  Świnoujście,  stanowiąca  własność  Gminy  Miasto  Świnoujście,  nadaje  się  nazwę  urzędową Skwer  im.  dh.  Olgi  i Andrzeja Małkowskich (oznaczonemu na załączonej mapie kolorem żółtym).  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  § 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej.  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Zachodniopomorskiego.   

Przewodniczący Rady Miasta  Paweł Sujka

Załącznik do Uchwały Nr XVI/120/2011 Rady Miasta Świnoujście z dnia 27 października 2011 r. Zalacznik1.JPG 120 zal skwer Malkowskich 

Id: JEPLS­IWLNW­NORZO­BQMQH­OQBTV. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie Świnoujski  zespół  100­lecia  Harcerstwa  Polskiego  wystąpił  z wnioskiem  nadania  nazwy  Skwer  im.  dh.  Olgi  i Andrzeja  Małkowskich,  działce  oznaczonej  w ewidencji  gruntów  i budynków  numerem  703  w obrębie  nr  0006  miasta  Świnoujście.  Działka  nr  703  nie  leży  w pasie  drogowym  żadnej  z przyległych  dróg  publicznych,  nadanie  nazwy  terenowi  możliwe  jest  więc  tylko  na  podstawie  art.  18  ust.  1 ustawy  o samorządzie  gminnym.  Wniosek  o nadanie nazwy Skwer im. dh. Olgi i Andrzeja Małkowskich w załączeniu. 

Id: JEPLS­IWLNW­NORZO­BQMQH­OQBTV. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.2.11

  uchwała nr III/7/10 Rady Gminy Tokarnia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie nadania nazwy urzędowej placowi gminnemu w Tokarni

 • DZ. URZ. 2010.144.2813

  uchwała nr LI /433 / 2010 Rady Miasta Ustka z dnia 29 września 2010r. w sprawie nadania nazwy "Skwer im. Aliny Skibniewskiej" terenowi przy ul. Czerwonych Kosynierów w Ustce.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.153.2490

  uchwała nr 49/VII/2011 Rady Gminy Czerwonak z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie: nadania nazwy terenowi przestrzeni publicznej położonemu na osiedlu Leśnym pomiędzy blokami 14, a 16 w miejscowości Koziegłowy

 • DZ. URZ. 2011.377.3327

  uchwała nr VII/47/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy urzędowej rondu w Wójtowej

 • DZ. URZ. 2010.80.1446

  uchwała nr XXXVIII/455/2010 Rady Miasta Sopotu z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie w sprawie nadania nazwy ?Skwer Arkadiusza Rybickiego? terenowi przy ul. Tadeusza Kościuszki w Sopocie.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Potwierdzenie nadania i pokwitowanie pocztowe

  Zdarza się, że pracownik firmy prowadzącej księgi rachunkowe lub sam właściciel dokona sporadycznego nadania przesyłki pocztowej. Ma potwierdzenie tylko w postaci samego (...)

 • Umorzenie postępowania a zwrot opłaty skarbowej

  Organ umorzył postępowanie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy z powodu braku (jego zdaniem) precyzyjnego określenia pewnych parametrów. Wnosząc wniosek uiściłem (...)

 • Zmiana nazwy sp.z o.o.

  Firma zagraniczna posiada 100% udziałów w spółce z o.o. działającej na terytorium RP. Czy zmiana nazwy (w tym przypadku jedynie rozszerzenie nazwy) wspólnika zagranicznego (...)

 • Zmiana nazwy spółki jawnej

  Składamy wniosek do sądu o zmianę nazwy spólki jawnej. Od którego momentu można używać nowej nazwy - czy do daty zgłoszenia w sądzie, czy od daty decyzji sądu. (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2751

  uchwała Nr XIII/137/11 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 26 października 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/68/11 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 18 maja 2011 r. zmieniającą rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 2/2001 z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne obszarów położonych w Nadleśnictwie Kliniska.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2750

  uchwała Nr XIII/135/11 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębie geodezyjnym Mosty, dotyczącego części kopalni kruszywa naturalnego "Mosty".

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2749

  uchwała Nr XIII/134/11 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2748

  uchwała Nr XIII/130/11 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie nr 5 miasta Goleniów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2747

  uchwała Nr XII/127/11 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rurzyca.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.