Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.144.2756

Tytuł:

uchwała Nr X/54/11 Rady Gminy Bielice z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału oraz w zwiazku z budową urządzeń infrastruktury technicznej.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-12-07
Organ wydający:Rada Gminy Bielice
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 144 pozycja: 2756
Hasła:opłata adiacencka

UCHWAŁA NR X/54/11 RADY GMINY BIELICE z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału oraz w zwiazku z budową urządzeń infrastruktury technicznej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 98a ust. 1, art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz U z 2010, Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje: § 1. . Ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikającego z podziału danej nieruchomości w wysokości 30% różnicy wartości nieruchomości, jaką miała przed podziałem i wartością, jaką nieruchomość ma po podziale. § 2. Ustala się wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową infrastruktury technicznej w wysokości 30% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice. § 4. . Traci moc Uchwała Rady Gminy Bielice Nr XXIX/241/01 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia opłat adiacenckich. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczacy Rady Gminy Andrzej Kołobycz

Id: VKKMF-XJFFK-VANEN-UYHOA-CBSOW. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIV/101/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanej z budową urządzeń infrastruktury technicznej oraz wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVIII/313/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanej z budową urządzeń infrastruktury technicznej oraz wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału

 • DZ. URZ. 2010.130.2488

  uchwała nr IV/31/10 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej , naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości oraz w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1910

  uchwała Nr LIX/498/10 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LII/248/2009 Rada Miejska w Żarowie z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie:ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych na terenie Gminy Żarów w wyniku ich podziału oraz w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2755

  informacja Starosty Stargardzkiego z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostek ewidencyjnych powiatu stargardzkiego: Miasto Chociwel, Gmina Chociwel, Gmina Dolice, Miasto Ińsko, Gmina Ińsko, Gmina Kobylanka, Gmina Marianowo, Gmina Stara Dąbrowa, Miasto Stargard Szczeciński, Gmina Stargard Szczeciński, Miasto Suchań, Gmina Suchań

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2754

  wyrok Nr II SA/Sz 296/11 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 7 września 2011 r. stwierdzający nieważność § 15 ust. 9 obejmującego teren ele-mentarny oznaczony symbolem 11MN,Utp oraz § 16 uchwały Nr LXIII/437/10 Rady Gminy Rewal z dnia 29 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal w części miejscowości Niechorze - strona północna

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2753

  uchwała Nr XVIII/165/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kołczewo-Wartowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2752

  uchwała Nr XVI/120/2011 Rady Miasta Świnoujście z dnia 27 października 2011 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej terenowi w Świnoujściu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2751

  uchwała Nr XIII/137/11 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 26 października 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/68/11 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 18 maja 2011 r. zmieniającą rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 2/2001 z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne obszarów położonych w Nadleśnictwie Kliniska.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.