Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.145.2807

Tytuł:

uchwała Nr XIV/89/11 Rady Gminy Kobylanka z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-12-07
Organ wydający:Rada Gminy Kobylanka
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 145 pozycja: 2807
Hasła:podatek od środków transportowych

UCHWAŁA NR XIV/89/11 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113) i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) uchwala się, co następuje: § 1. 1. Określa się następujące roczne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy Kobylanka: 1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej: a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 700,00 zł. b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.000,00 zł. c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.200,00 zł. 2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna całkowita (w tonach) nie mniej niż 1 2 osie 12 13 14 15 3 osie 12 17 19 21 23 25 4 osie i więcej 12 25 27 29 31 25 27 29 31 1 550,00 1 600,00 1 650,00 1 750,00 1 850,00 1 600,00 1 650,00 1 800,00 2 580,00 2 580,00 17 19 21 23 25 1 100,00 1 150,00 1 200,00 1 250,00 1 300,00 1 350,00 1 300,00 1 350,00 1 400,00 1 450,00 1 680,00 1 680,00 13 14 15 950,00 1 000,00 1 050,00 1 100,00 1 050,00 1 200,00 1 250,00 1 350,00 mniej niż 2 masa Stawka podatku (w złotych) oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem zawieszeniem uznanym za równoważne 3 pneumatycznym lub inne systemy zawieszenia osi jezdnych 4

Id: MADNU-BDCVJ-ZRETS-ZFXBM-SOUBZ. Podpisany

Strona 1

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton: 1.300,00 zł. 4) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna pojazdów:ciągnik siodłowy +przyczepa (w tonach) nie mniej niż 1 2 osie 12 18 25 31 3 osie i więcej 12 40 40 1 650,00 1 850,00 1 850,00 2 680,00 18 25 31 1 200,00 1 350,00 1 500,00 1 650,00 1 200,00 1 350,00 1 500,00 2 050,00 masa całkowita zespołu +naczepa,ciągnik balastowy Stawka podatku (w złotych) oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem inne systemy pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za zawieszenia osi równoważne jezdnych 3 4

mniej niż 2

5) od przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 1.000,00 zł. 6) od przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: Stawka podatku (w złotych) naczepa/przyczepa+pojazd silnikowy (w tonach) nie mniej niż 1 1 oś 12 18 25 2 osie 12 28 33 38 3 osie i więcej 12 38 38 1 250,00 1 300,00 1 300,00 1 450,00 28 33 38 450,00 710,00 950,00 1 250,00 550,00 950,00 1 400,00 1 800,00 18 25 350,00 400,00 450,00 450,00 500,00 600,00 mniej niż 2 oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem inne systemy pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za zawieszenia osi równoważne jezdnych 3 4

7) autobusu, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc do siedzenia: a) mniejszej niż 30 miejsc 1.650,00 zł. b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 2.050,00 zł.

Id: MADNU-BDCVJ-ZRETS-ZFXBM-SOUBZ. Podpisany Strona 2

§ 2. Traci moc uchwała Nr L/339/10 Rady Gminy Kobylanka z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2010 r., Nr 121, poz. 2284). § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Irena Rybarczyk

1) Niniejsza

ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie ? z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej ? dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ? wydanie specjalne.

Id: MADNU-BDCVJ-ZRETS-ZFXBM-SOUBZ. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.2864

  uchwała nr XI/53/11 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2163

  uchwała nr XLV/489/09 z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Boguchwała.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.124.2455

  uchwała nr XLIII/298/2010 Rady Gminy Dydnia z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2193

  uchwała nr XXXI/217/2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.120.2362

  uchwała nr XXXVIII/274/10 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Naczepa a amortyzacja

  Zakupiłem do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usług transportowych, naczepę. Od razu nie chcę jej rejestrować w wydziale komunikacji. Czy taki środek trwały (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości

  Podatnik złożył wniosek o wpisanie do uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych następującego zapisu: \"od gruntów związanych z działalnością gospodarczą (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.145.2806

  uchwała Nr XIII/71/2011 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.145.2805

  uchwała Nr XIII/94/2011 Rady Gminy Darłowo z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.145.2804

  uchwała Nr XIII/88/2011 Rady Gminy Darłowo z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz poboru podatku w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.145.2803

  uchwała Nr XI/54/2011 Rady Gminy Brojce z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.145.2802

  uchwała Nr XI/53/2011 Rady Gminy Brojce z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.