Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.145.2845

Tytuł:

uchwała Nr VIII/80/11 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie podatku od środkow transportowych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-12-07
Organ wydający:Rada Miejska w Suchaniu
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 145 pozycja: 2845
Hasła:podatek od środków transportowych

UCHWAŁA NR VIII/80/11 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie podatku od środkow transportowych  Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) ( tekst jednolity: Dz.U.  z 2010. Nr 95 poz.613, Nr 96, poz.620. Nr 225, poz.1461, Nr 226, poz.1475, z 2011r. Dz.U. Nr 102, poz.584, Nr  112, poz.654 i Nr 171, poz.1016) Rada Miejska uchwala, co następuje:  § 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych w wysokości:  1) od  samochodów  ciężarowych,  o których  mowa  w art.8  pkt  1 ustawy  o podatkach  i opłatach  lokalnych,  o dopuszczalnej masie całkowitej:  a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie ­ 460 zł  b) powyżej 5,50 tony do 9 ton włącznie ­ 590 zł  c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton ­ 950 zł  2) od  samochodów  ciężarowych,  o których  mowa  w art.  8 pkt  2 ustawy  o podatkach  i opłatach  lokalnych,  o dopuszczalnej  masie  całkowitej  równej  lub  wyższej  niż  12  ton  w zależności  od  liczby  osi,  dopuszczalnej  masy  całkowitej  pojazdu  i rodzaju  zawieszenia  według  stawek  zgodnie  z załącznikiem  Nr  1 do  niniejszej  uchwały  3) od  ciągników  siodłowych  i balastowych,  o których  mowa  w art.8  pkt  3 ustawy  o podatkach  i opłatach  lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton ­ 850 zł  4) od  ciągników  siodłowych  i balastowych,  o których  mowa  w art.8  pkt.4  ustawy  o podatkach  i opłatach  lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od  liczby  osi,  dopuszczalnej  masy  całkowitej  pojazdu  i rodzaju  zawieszenia  zgodnie  z załącznikiem  Nr  2 do  niniejszej uchwały  5) od  przyczep  i naczep,  o których  mowa  w art.8  pkt  5 ustawy  o podatkach  i opłatach  lokalnych,  które  łącznie  z pojazdem  silnikowym  posiadają  dopuszczalną  masę  całkowitą  od  7 ton  i poniżej  12  ton,  z wyjątkiem  związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego ? 252 zł  6) od  przyczep  i naczep,  o których  mowa  w art.8  pkt  6 ustawy  o podatkach  i opłatach  lokalnych,  z wyjątkiem  związanych  wyłącznie  z działalnością  rolniczą  prowadzoną  przez  podatnika  podatku  rolnego,  które  łącznie  z pojazdem  silnikowym  posiadają  dopuszczalną  masę  całkowitą  równą  lub  wyższą  niż  12  ton  zgodnie  z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały  7) od  autobusów,  o których  mowa  w art.8  pkt  7 ustawy  o podatkach  i opłatach  lokalnych,  o liczbie  miejsc  do  siedzenia:  a) mniejszej niż 30 miejsc ­ 870 zł  b) równej lub wyższej niż 30 miejsc ­ 1630 zł  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchania.  § 3. Traci  moc  uchwała  Nr  XXIV/208/09  Rady  Miejskiej  w Suchaniu  z dnia  18  listopada  2009r.  w sprawie  podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 91, poz.2571)  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie od 01 stycznia 2012r. 

1) Niniejsza 

ustawa  dokonuje  w zakresie  swojej  regulacji  wdrożenia  następujących  dyrektyw  Wspólnot  Europejskich:  1)  dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu  kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE  z dnia  17  czerwca  1999  r.  w sprawie  pobierania  opłat  za  użytkowanie  niektórych  typów  infrastruktury  przez  pojazdy  ciężarowe  (Dz.  Urz.  WE  L  187  z 20.07.1999).Dane  dotyczące  ogłoszenia  aktów  prawa  Unii  Europejskiej,  zamieszczone 

Strona 1

Id: EUWYL­EZCEY­AAJVS­IAWTI­ORDJO. Podpisany

w niniejszej  ustawie  ?  z dniem  uzyskania  przez  Rzeczpospolitą  Polską  członkostwa  w Unii  Europejskiej  ?  dotyczą  ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ? wydanie specjalne? tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9,  poz. 84 ze zm.). 

Id: EUWYL­EZCEY­AAJVS­IAWTI­ORDJO. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/80/11 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 24 listopada 2011 r. Stawki podatku od środka transportowego   

Dopuszczalna masa całkowita(w tonach)  Nie mniej niż  Mniej niż  Stawka podatku (w złotych)  Oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub  zawieszeniem uznawanym za równoważne  Liczba osi  2 osie  800  950  1000  1100  3 osie  1050  1100  1150  1200  1300  1350  4 osie i więcej  1250  1300  1350  1770  1770  Inne systemy  zawieszania 

12  13  14  15  12  17  19  21  23  25  12  25  27  29  31 

13  14  15 

1000  1150  1200  1350  1250  1300  1350  1400  1710  1710  1500  1600  1800  2700  2700 

17  19  21  23  25 

25  27  29  31 

Id: EUWYL­EZCEY­AAJVS­IAWTI­ORDJO. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/80/11 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 24 listopada 2011 r. Stawki podatku od środka transportowego   

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik  Stawka podatku (w złotych)  siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)  Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem  Nie mniej niż  Mniej niż  pneumatycznym lub zawieszeniem  uznawanym za równoważne  Liczba osi  2 osie  12  18  900  18  25  950  25  31  1000  31  1520  3 osie i więcej  12  40  1370  40  1850  Inne systemy  zawieszania osi  jezdnych 

1200  1250  1300  2100  1850  2750 

Id: EUWYL­EZCEY­AAJVS­IAWTI­ORDJO. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/80/11 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 24 listopada 2011 r. Stawki podatku od środka transportowego   

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:  naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)  Nie mniej niż  Mniej niż  Stawki podatku (w złotych)  Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem  pneumatycznym lub zawieszeniem  uznawanym za równoważne  Liczba osi  1 oś  200  280  400  2 osie  300  700  950  1280  3 osie i więcej  760  1020  Inne systemy  zawieszania osi  jezdnych 

12  18  25  12  28  33  38  12  38 

18  25 

350  420  620  400  940  1420  1820  1040  1400 

28  33  38 

38 

Id: EUWYL­EZCEY­AAJVS­IAWTI­ORDJO. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.280.3

  uchwała nr XXXI/262/10 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środkow transportowych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr II/7/2010 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLV/373/2010 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 05 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środkow transportowych.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/76/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środkow transportowych obowiązujących na terenie Gminy Siedlisko.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.2849

  uchwała nr XV/106/11 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.380.3

  uchwała nr XXXII/325/2009 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz dodatkowych zwolnień z tego podatku

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Naczepa a amortyzacja

  Zakupiłem do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usług transportowych, naczepę. Od razu nie chcę jej rejestrować w wydziale komunikacji. Czy taki środek trwały (...)

 • Kolportaż ulotek reklamowych

  Prowadzę firmę - kolportaż ulotek reklamowych, głównie hipermarketów (ryczałt, VAT). Ponieważ to są ulotki reklamowe, a nie gazety - stosuję ryczałt 8,5%, a nie (...)

 • Licencja na wykonywanie transportu drogowego

  Czy do prowadzenia zarobkowych usług transportowych dla osób pojazdem do 9 osób oraz ogólnych usług transportowych (towarów) w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej (...)

 • Umowy o świadczenie usług transportowych

  Jaki jest okres przedawnienia roszczeń z umów o świadczenie usług transportowych? Proszę o wskazanie podstawy prawnej?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.145.2844

  uchwała Nr VIII/79/11 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.145.2843

  uchwała Nr VIII/78/11 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów naliczenia podatku rolnego na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.145.2842

  uchwała Nr XII/72/2011 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stewek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.145.2841

  uchwała Nr XII/71/2011 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta doi celów wymiaru podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.145.2840

  uchwała Nr XII/70/2011 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.