Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.146.2877

Tytuł:

uchwała Nr XIII/119/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2012.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-12-07
Organ wydający:Rada Miejska w Gryfinie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 146 pozycja: 2877
Hasła:podatek rolny

UCHWAŁA NR XIII/119/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze  Gminy Gryfino na rok 2012.  Na podstawie  art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada  1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 roku Nr 136  poz. 969,: Dz.U. z 2005 roku Nr 143 poz. 1199? Dz.U. z 2006 roku : Nr 191 poz. 1412, Nr 245 poz. 1775, Nr 249  poz.  1825,  Dz.U.  z 2007  roku:  Nr  109  poz.  747?  Dz.U.  z 2008  roku:  Nr  116  poz.  730,  Nr  237  poz.  1655?  Dz.U.  z 2009  roku  Nr  56  poz.  458,  Dz.U.  z 2010  roku  Nr  96  poz.  620,  Nr  226  poz.  1475)  oraz  Komunikatu  Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego  z dnia  19  października  2011roku  w sprawie  średniej  ceny  skupu  żyta  za  okres  pierwszych trzech kwartałów 2011 roku (M.P.Nr 95 poz.969) uchwala się, co następuje:  § 1. Ustala  się  średnią  cenę  skupu  żyta  przyjmowaną  jako  podstawę  obliczenia  podatku  rolnego  na  obszarze  Gminy Gryfino w kwocie 45 zł za 1 dt.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.  § 3. Traci  moc  Uchwała  Nr  LVI/621/10  Rady  Miejskiej  w Gryfinie  z dnia  21  października  2010  roku  w sprawie  obniżenia  średniej  ceny  skupu  żyta,  stanowiącej  podstawę  obliczenia  podatku  rolnego  na  obszarze  Gminy Gryfino na rok 2011.  § 4. Uchwała  wchodzi  w życie  14  dni  po  ogłoszeniu  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku   

PRZEWODNICZĄCY RADY  Mieczysław Sawaryn

Id: BTLTM­CIUHU­RWMDN­XXTXY­MRELB. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.16.406

  uchwała nr IV/15/2010 Rady Gminy Malbork z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego w 2011 roku na obszarze Gminy Malbork

 • DZ. URZ. 2011.162.3403

  uchwała nr XI/101/2011 Rady Gminy Malbork z dnia 28 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego w 2012 roku na obszarze Gminy Malbork

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/69/2011 Rady Gminy Czernikowo z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2012 r.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/58/2011 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Jordanów Śląski w 2012 roku

 • DZ. URZ. 2011.519.5232

  uchwała nr XV/90/11 Rady Gminy Łużna z dnia 31 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2012 roku

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek rolny

  Podatnik jest właścicielem użytków rolnych o łącznej pow. 0,7784 ha. Część gruntów (0,6650 ha) wydzierżawia rolnikowi od 1995 r. na podstawie umowy dzierżawy, (...)

 • Opodatkowanie materiału szkółkarskiego z uprawy

  W obecnym czasie rozliczam sie w Polsce na zasadzie ograniczonego obowiązku podatkowego (najem mieszkania). Chciałabym założyć prywatną plantację choinek. Czy od dochodu (...)

 • Wody stojące a jeziora

  Wydzierżawiłem od AZWRSP 4,5 ha użytków rolnych w skład których wchodzą łąki oraz 0.05 ha naturalnego (20x25m) jeziorka znajdującego się na łące, lecz oznaczonego (...)

 • Substrat zachowku

  Czym jest substrat zachowku?

 • Substrat zachowku i sposób jego obliczania

  Czym jest substrat zachowku?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.146.2876

  uchwała Nr XIII/118/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.146.2875

  uchwała Nr XIII/117/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.146.2874

  uchwała Nr XIV/84/11 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.146.2873

  uchwała Nr XIV/82/11 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 23 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.146.2872

  uchwała Nr XIV/81/11 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości i zasad poboru podatku od środków transportowych na 2012 rok.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.