Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.146.2886

Tytuł:

uchwała Nr XIII/302/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-12-07
Organ wydający:Rada Miasta Szczecin
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 146 pozycja: 2886
Hasła:

UCHWAŁA NR XIII/302/11 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 21 listopada 2011 r. zmieniająca  uchwałę  w sprawie  ustalenia  opłat za usuwanie i przechowywanie  pojazdów usuniętych  z dróg  na  parkingach  strzeżonych  oraz  kosztów  powstałych  w wyniku  wydania  dyspozycji  usunięcia,  a następnie  odstąpienia od usunięcia pojazdu  Na podstawie art. 12 pkt. 11 i art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz.  U.  z 2001  r.  Nr  142,  poz.  1592,  z 2002  r.  Nr  23,  poz.  220,  Nr  62,  poz.  558,  Nr  113,  poz. 984,  Nr  153,  poz. 1271,  Nr  200,  poz.  1688,  Nr  214,  poz.  1806,  z 2003  r.  Nr  162,  poz.  1568,  z 2004  r.  Nr  102,  poz.  1055,  z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157,  poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113)  art. 50 a i 130 a ust. 6 i 6c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. ? Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108,  poz.  908,  Nr  25,  poz.  202,  Nr  90,  poz.  756,  Nr  90,  poz.  757  Nr  109,  poz.  925,  Nr  175,  poz.  1462,  Nr  179,  poz. 1468, Nr 180, poz. 1494, Nr 180, poz. 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708, Nr 104, poz. 711,  Nr 190,  poz.  1400,  Nr  191,  poz.  1410,  Nr  235,  poz. 1701  i z  2007  r.  Nr  52,  poz.  343,  Nr  57,  poz.  381,  Nr  99,  poz. 661,  Nr  123,  poz.  845,  Nr  176,  poz. 1238,  z 2008  r.  Nr  37,  poz.  214,  Nr  100,  poz.  649,  Nr  163,  poz.  1015,  Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411, Nr 220, poz. 1426, Nr 223, poz. 1461, Nr 233 poz. 1462, Nr 234, poz. 1573,  Nr 234, poz. 1574, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97,  poz. 802, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122,  poz.  827,  Nr  151,  poz.  1013,  Nr  152,  poz.  1018,  Nr  182,  poz.  1228,  Nr  219,  poz.  1443,  Nr  225,  poz.  1466,  i z 2011 r. Nr 30, poz. 151 i z 2011 r. Nr 92, poz. 530, Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz. 622) oraz art. 7 ust. 1 pkt 14  ustawy  z dnia  8 marca  1990  r  o samorządzie  gminnym  (Dz.  U.  z 2001  r.  Nr  142,  poz.  1591,  z 2002  r  Nr  23,  poz. 220,  Nr  62  poz.  558,  Nr  113,  poz.  984,  Nr  153,  poz.  1271,  Nr 214,  poz.  1806,  z 2003  .  Nr  80,  poz.  717,  Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006r.  Nr  17,  poz.  128,  Nr  181  poz.  1337,  z 2007  r.  Nr  48,  poz.  327,  Nr  138,  poz.  974,  Nr  173,  poz.  1218,  z 2008 r.  Nr  180,  poz.  1111,  Nr  223,  poz. 1458,  z 2009  r.  Nr  52,  poz.  420,  Nr  157,  poz.  1241,  z 2010  r.  Nr  28,  poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134,  poz. 777)? Rada Miasta uchwala, co następuje:  § 1. W uchwale Nr XII/275/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 października 2011r. w sprawie: ustalenia opłat  za  usuwanie  i przechowywanie  pojazdów  usuniętych  z dróg  na  parkingach  strzeżonych  oraz  kosztów  powstałych  w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu, wprowadza się następujące  zmiany:  1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały  2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały  § 2. Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.  § 3. Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Zachodniopomorskiego  i wchodzi  w życie z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2012 r.   

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin  Jan Stopyra

Id: MWQAL­BRNSQ­YUHVP­VSKYQ­RNFTH. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/302/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2011 r. Zalacznik1.pdf Opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu 

Id: MWQAL­BRNSQ­YUHVP­VSKYQ­RNFTH. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/302/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2011 r. Zalacznik2.pdf Koszty powstałe w wyniku wydania dyspozycji usunięcia i ustania przyczyn usunięcia pojazdu 

Id: MWQAL­BRNSQ­YUHVP­VSKYQ­RNFTH. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.232.3740

  uchwała nr XV/170/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 • DZ. URZ. 2012.120

  uchwała nr XIX/86/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu

 • DZ. URZ. 2011.279.3218

  uchwała nr XII/79/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1102

  uchwała nr XV/116/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2011.179.2091

  uchwała nr VIII/58/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.146.2885

  uchwała Nr XIII/163/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.146.2884

  uchwała Nr XIII/162/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.146.2883

  uchwała Nr XIII/161/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Kołobrzeg

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.146.2882

  uchwała Nr XIII/160/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Kołobrzeg

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.146.2881

  uchwała Nr XVIII/115/11 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.