Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.146.2888

Tytuł:

decyzja Nr OSZ-4210-48(9)/2011/220/XI/JC Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Barlinku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-12-07
Organ wydający:Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 146 pozycja: 2888
Hasła:Decyzje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI NR OSZ-4210-48(9)/2011/220/XI/JC DECYZJA

Szczecin, dnia 28 listopada 2011 r.

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 oraz art. 45 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. ? Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, ze zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26 września 2011 r., w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Barlinku zwanego w dalszej części decyzji ?Przedsiebiorstwem energetycznym?, posiadającego: 1) numer w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS): 0000133574, 2) numer identyfikacji podatkowej (NIP): 597-00-10-800, postanawiam 1) zatwierdzić taryfę dla ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo energetyczne, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, 2) ustalić okres obowiązywania taryfy dla ciepła na okres do dnia 31 grudnia 2012 r. UZASADNIENIE Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa energetycznego, posiadającego koncesje udzielone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwanego dalej ?Prezesem URE?) z dnia 26 października 1998 r. na wytwarzanie ciepła Nr WCC/348/220/U/1/98/AS (ze zm.), na przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/355/220/U/1/98/AS (ze zm.) oraz na obrót ciepłem Nr OCC/100/220/U/1/98/AS (ze zm.) w dniu 27 września 2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo energetyczne. W trakcie postępowania administracyjnego Przedsiębiorstwo energetyczne było wzywane przez Prezesa URE do uzupełnienia wniosku, złożenia wyjaśnień i dokonania poprawek pismami z dnia 12 października 2011 r. oraz 14 listopada 2011 r. Odpowiedzi Przedsiębiorstwa energetycznego oraz dodatkowe wyjaśnienia wpłynęły do Oddziału Terenowego URE w dniach 28 października 2011 r. i 17 listopada 2011 r. Przedsiębiorstwo energetyczne zostało poinformowane o zakończeniu postępowania administarcyjnego oraz o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym. Przedsiębiorstwo energetyczne pismem z dnia 21 listopada 2011 r. poinformowało, że nie skorzysta ze swojego uprawnienia, ponadto w dniu 25 listopada 2011 r. złożyło materiały uzupełniające wniosek. Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy ? Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła oraz obrotu ciepłem ustalają taryfy dla ciepła, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE. W toku postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo energetyczne opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ust. 1-5 ustawy ? Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu

Id: XXHBK-MHHUR-TTDCL-VRUOA-EXEFE. Podpisany Strona 1

zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), zwanego w dalszej części decyzji ?rozporządzeniem taryfowym?. Ceny i stawki opłat skalkulowane zostały przez Przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy. Ocena tych kosztów została dokonana, zgodnie z § 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego, na podstawie porównania uzasadnionych jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy z uzasadnionymi jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych w roku kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy. Okres obowiązywania taryfy został ustalony, do dnia 31 grudnia 2012 r., co umożliwi obowiązywanie taryfy przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz weryfikację kosztów stanowiących podstawę ustalenia cen i stawek opłat po upływie terminu ich stosowania. W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w sentencji. POUCZENIE 1. Od niniejszej decyzji przysługuje Przedsiębiorstwu energetycznemu odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie ? Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ? za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne, w związku z art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). 2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji ? w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Północno - Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Szczecinie, ul. Żubrów 3, 71-617 Szczecin. 3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy ? Prawo energetyczne, taryfy zostanie skierowana do ogłoszenia na koszt Przedsiębiorstwa energetycznego w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy ? Prawo energetyczne, zmiana taryfy może zacząć obowiązywać nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Dyrektor Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Anna Bródka

Uiszczono opłatę skarbową, w wysokości 10 złotych, w dniu 23 września 2011 r., na rachunek Urzędu Dzielnicy Wola ? Miasta Stołecznego Warszawy nr 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045. Główny specjalista Jerzy Catewicz Otrzymują: 1. Przedsiębiorstwo Energetki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 7, 74-320 Barlinek; 2. Pan Marcin Zydorowicz, Wojewoda Zachodniopomorski

Id: XXHBK-MHHUR-TTDCL-VRUOA-EXEFE. Podpisany Strona 2

ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin; 3. a/a

Załącznik do Decyzji Nr OSZ-4210-48(9)/2011/220/XI/JC Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 listopada 2011 r. Zalacznik1.doc XI Taryfa dla ciepła PEC Barlinek

Id: XXHBK-MHHUR-TTDCL-VRUOA-EXEFE. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.69.1357

  decyzja nr OKR-4210-12(10)/2010/175/IX/JP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.130.2657

  decyzja nr OKR-4210-59(8)/2010/404/IX/RF Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Ustrzykach Dolnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.85.1936

  decyzja nr OKR-4210-64(12)/2009/180/VII/TK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.142.2954

  decyzja nr OKR-4210- 48(12)/2010/180/VIII/JP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.115.1784

  decyzja nr OKR-4210-30(9)/2011/175/X/WS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.146.2887

  uchwała Nr XIII/317/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.146.2886

  uchwała Nr XIII/302/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.146.2885

  uchwała Nr XIII/163/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.146.2884

  uchwała Nr XIII/162/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.146.2883

  uchwała Nr XIII/161/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Kołobrzeg

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.