Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.147.2889

Tytuł:

uchwała Nr XI/81/2011 Rady Gminy Banie z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-12-08
Organ wydający:Rada Gminy Banie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 147 pozycja: 2889
Hasła:podatek od nieruchomości

UCHWAŁA NR XI/81/2011 RADY GMINY BANIE z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.  Na  podstawie  art.  18  ust.  2 pkt  8 i  art.  40  ust.  1 ustawy  z dnia  8 marca  1990  r.  o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,  poz.  984,  Nr  153,  poz.  1271  i Nr  214,  poz.  1806,  z 2003  r.  Nr  80,  poz.  717  i Nr  162,  poz.  1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr  175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,  poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.  420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz  z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12  stycznia  1991  r.  o podatkach  i opłatach  lokalnych  (Dz.  U.  z 2010  r.  Nr  95,  poz.  613,  Nr  96,  poz.  620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr  171, poz. 1016) uchwala się, co następuje:  § 1. Określa  się  następujące  stawki  podatku  od  nieruchomości  obowiązujące  na  terenie  gminy  Banie:  1) od gruntów:  a) związanych  z prowadzeniem  działalności  gospodarczej  bez  względu  na  sposób  zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków ? 0,84 zł od 1 m2 powierzchni,  b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych ­ 4,33 zł od  1 ha powierzchni,  c) od  pozostałych,  w tym  zajętych  na  prowadzenie  odpłatnej  statutowej  działalności  pożytku  publicznego przez organizacje pożytku publicznego ­ 0,43 zł od 1 m2 powierzchni?  2) od budynków lub ich części:  a) mieszkalnych ­ 0,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,  b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub  ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ? 18,24 zł od 1m2 powierzchni  użytkowej,  c) zajętych  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  w zakresie  obrotu  kwalifikowanym  materiałem siewnym ? 10,24 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,  d) związanych  z prowadzeniem  działalności  gospodarczej  w zakresie  udzielania  świadczeń  zdrowotnych,  zajętych  przez  podmioty  udzielające  tych  świadczeń  ­ 4,45  zł od  1 m2 powierzchni użytkowej, 

Id: TKLVS­BHYHV­KRVVF­VJSLD­FGUFA. Podpisany

Strona 1

e) pozostałych,  w tym  zajętych  na  prowadzenie  odpłatnej  statutowej  działalności  pożytku  publicznego  przez  organizacje  pożytku  publicznego  ­ 4,79  zł od  1 m2 powierzchni  użytkowej?  3) od  budowli  ­ 2  % ich  wartości  określonej  na  podstawie  art.  4 ust.  1 pkt  3 i  ust.  3­7  ustawy  o podatkach i opłatach lokalnych.  § 2. 1. Zwalnia  się  z podatku  od  nieruchomości  budynki  lub  ich  części  stanowiące  własność  (współwłasność)  gminy  wykorzystywane  na  potrzeby  działalności  kulturalnej  w formie  świetlic,  klubów,  domów  kultury  i bibliotek,  o których  mowa  w art.  4 ust.  1 ustawy  z dnia  25  października  1991  r.  o organizowaniu  i prowadzeniu  działalności  kulturalnej  (t.j.:  Dz.  U.  z 2001  r.  Nr  13,  poz.  123, z późń. zm.) wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami.  2. Zwolnienia,  o których  mowa  w ust.  1,  nie  obejmują  budynków  i gruntów  związanych  z prowadzeniem działalności gospodarczej.  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.  § 4. Traci  moc  uchwała  Nr  XXXVI/355/10  Rady  Gminy  Banie  z dnia  5 listopada  2010  r.  w sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  nieruchomości  na  2011  rok  (Dz.  Urz.  Woj.  Zachodniopomorskiego Nr 125, poz. 2380).  § 5. Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa 

Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.    PRZEWODNICZĄCA RADY  Danuta Zawadzka­Zając

Id: TKLVS­BHYHV­KRVVF­VJSLD­FGUFA. Podpisany

Strona 2

Uzasadnienie W oparciu o art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst  jednolity:  Dz.  U.  z 2010  r.  Nr  95,  poz.  613,  z późń.  zm.)  Rada  Gminy,  określa  wysokość  stawek  podatku  od  nieruchomości  z tym,  że  stawki  nie  mogą  przekroczyć  wysokości  górnych  granic  stawek  kwotowych  w podatkach  i opłatach  lokalnych  ogłoszonych  przez  Ministra  Finansów,  obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek  kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2012 r. (M. P. Nr 95, poz. 961). 

Id: TKLVS­BHYHV­KRVVF­VJSLD­FGUFA. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.3490

  uchwała nr IX/98/2011 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.189.3018

  uchwała nr XV/152/11 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.196.3372

  uchwała nr X.70.2011 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.219.6655

  uchwała nr XIV/83/11 Rady Gminy Somianka z dnia 31 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.3129

  uchwała nr XVI/116/2011 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.146.2888

  decyzja Nr OSZ-4210-48(9)/2011/220/XI/JC Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Barlinku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.146.2887

  uchwała Nr XIII/317/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.146.2886

  uchwała Nr XIII/302/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.146.2885

  uchwała Nr XIII/163/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.146.2884

  uchwała Nr XIII/162/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie opłaty targowej

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.