Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.147.2891

Tytuł:

uchwała Nr X/55/11 Rady Gminy Bielice z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-12-08
Organ wydający:Rada Gminy Bielice
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 147 pozycja: 2891
Hasła:podatek od środków transportowych

UCHWAŁA NR NR X/55/11 RADY GMINY BIELICE z dnia 17 listopada 2011 r. określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2012 rok Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 , art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 ; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 111 i Nr 223, poz. 1458 ; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 217, poz. 1281) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje: § 1. Określa się wysokość stawek rocznych podatku od środków transportowych zgodnie z załącznikami od nr 1 ? 7 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice. § 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczacy Rady Gminy Andrzej Kołobycz

Załącznik do Uchwały Nr Nr X/55/11 Rady Gminy Bielice z dnia 17 listopada 2011 r. Zalacznik1,2,3,4,5,6,7.doc Załączniki od1 do 7 do uchwały

Id: YJZDM-NJZQM-YVGIE-FOHNG-AUBRZ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3359

  uchwała nr X/63/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na obszarze Gminy Sypniewo na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.2849

  uchwała nr XV/106/11 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.371.3

  uchwała nr XXVIII/179/09 Rady Gminy Zduny z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.2864

  uchwała nr XI/53/11 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.120.2362

  uchwała nr XXXVIII/274/10 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Naczepa a amortyzacja

  Zakupiłem do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usług transportowych, naczepę. Od razu nie chcę jej rejestrować w wydziale komunikacji. Czy taki środek trwały (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę

  Mamy pracownika, któremu potrącamy zajęcie komornicze. Jaką kwotę minimalnego wynagrodzenia wolną od potrąceń zastosować - czy z grudnia 2011 tj. 1386,00, czy stycznia (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.147.2890

  uchwała Nr X/53/11 Rady Gminy Bielice z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bielice

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.147.2889

  uchwała Nr XI/81/2011 Rady Gminy Banie z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.146.2888

  decyzja Nr OSZ-4210-48(9)/2011/220/XI/JC Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Barlinku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.146.2887

  uchwała Nr XIII/317/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.146.2886

  uchwała Nr XIII/302/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.