Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.147.2892

Tytuł:

uchwała Nr X/56/11 Rady Gminy Bielice z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie okreslenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomosci w 2012 roku.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-12-08
Organ wydający:Rada Gminy Bielice
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 147 pozycja: 2892
Hasła:podatek od nieruchomości

UCHWAŁA NR X/56/11 RADY GMINY BIELICE z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie okreslenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomosci w 2012 roku. Na podstawie art. 5 ust. 1 i art 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( DZ. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613, nr 96, poz. 620 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 133) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje: § 1. § 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości: 1. Od gruntów: a) a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m? powierzchni 0,78 zł b) b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 4,33 zł c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego od 1 m? powierzchni 0,24 zł 2. Od budynków lub ich części: a) mieszkalnych od 1 m? powierzchni użytkowej 0,50 zł b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m? powierzchni użytkowej 21,70 zł c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m? powierzchni użytkowej 10,24 zł d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m? powierzchni użytkowej 4,20 zł e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego od 1 m? powierzchni użytkowej 6,60 zł 3. Od budowli ? ich wartość określona na podstawie art. 4 ust 1 pkt. 3 i ust. 3 ? 7 2% § 2. Traci moc Uchwała Nr XXX/179/09 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice. § 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2012 r.

Id: UDQGZ-SUJGJ-LZDLU-MUIBQ-JLBFX. Podpisany

Strona 1

Przewodniczacy Rady Gminy Andrzej Kołobycz

Id: UDQGZ-SUJGJ-LZDLU-MUIBQ-JLBFX. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.603.7056

  uchwała nr XII/97/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/88/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.235.2

  uchwała nr XXII/109/09 Rady Gminy Boćki z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie okreslenia rocznych stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.4.45

  uchwała nr III/17/2010 Rady Gminy Sztabin z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/138/09 Rady Gminy Sztabin z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomosci

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4752

  uchwała nr III/17/2010 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na obszarze Gminy Sypniewo

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.10.408

  uchwała nr 7/II/2010 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Amortyzacja odśnieżarki

  Spółka z o.o. zakupiła za ok. 3.700 zł netto małą odśnieżarkę do usuwania śniegu z placu i drogi. Jaką stawką, metodą i w jakich miesiącach (czy tylko zimą) (...)

 • Jednorazowa opłata za użytkowanie wieczyste

  Prawo wieczystego użytkowania nabyliśmy w roku 1997 i otrzymaliśmy wówczas ustne zapewnienie, że opłata z tytułu wieczystego użytkowania została uiszczona za cały (...)

 • Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę

  Mamy pracownika, któremu potrącamy zajęcie komornicze. Jaką kwotę minimalnego wynagrodzenia wolną od potrąceń zastosować - czy z grudnia 2011 tj. 1386,00, czy stycznia (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.147.2891

  uchwała Nr X/55/11 Rady Gminy Bielice z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.147.2890

  uchwała Nr X/53/11 Rady Gminy Bielice z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bielice

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.147.2889

  uchwała Nr XI/81/2011 Rady Gminy Banie z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.146.2888

  decyzja Nr OSZ-4210-48(9)/2011/220/XI/JC Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Barlinku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.146.2887

  uchwała Nr XIII/317/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.