Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.148.2950

Tytuł:

uchwała Nr XI/59/2011 Rady Gminy Krzęcin z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-12-09
Organ wydający:Rada Gminy Krzęcin
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 148 pozycja: 2950
Hasła:podatek od nieruchomości

UCHWAŁA NR XI/59/2011 RADY GMINY KRZĘCIN z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny m (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203; z 2005 r Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654 i Nr 171, poz. 1016), w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M. P. Nr 95, poz. 961), uchwala się, co następuje:1) § 1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości zajmowanych przez osoby fizyczne i prawne: 1) od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,77 zł od 1 m? powierzchni; b) pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,33 zł od 1 ha powierzchni; c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,16 zł od 1 m? powierzchni. 2) od budynków lub ich części: a) mieszkalnych - 0,60 zł od 1 m? powierzchni użytkowej; b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,00 z ł od 1 m? powierzchni użytkowej; c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ? 10,24 z ł od 1 m? powierzchni użytkowej; d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,41 zł od 1 m? powierzchni użytkowej. 3) od budowli - 2% ich wartości. § 2. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki gospodarcze o charakterze rolniczym (stajnia, obora, chlew, stodoła) zlokalizowane na gruntach wchodzących w skład byłych gospodarstw rolnych. 2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. § 3. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów. § 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi. § 5. Traci moc uchwała Nr XXXVI/225/2010 Rady Gminy Krzęcin z dnia 13 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości . § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012 r.

Id: URLQS-QTUTE-MWWPS-ERDZG-LZYDT. Podpisany Strona 1

1) Niniejsza

ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992) 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie ? z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej ? dotyczą ogłoszenia tych aktów w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ? wydanie specjalne.

Id: URLQS-QTUTE-MWWPS-ERDZG-LZYDT. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.207.6223

  uchwała nr 51/VIII/2011 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień w tym podatku.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXXVIII/370/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.184.2751

  uchwała nr XIV/80/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości pobieranego na terenie Gminy Chmielnik oraz sposobu poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego a także wynagrodzenia za inkaso na rok podatkowy.

 • DZ. URZ. 2010.141.2762

  uchwała nr LXII/532/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 29 września 2010r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.

 • DZ. URZ. 2011.144.1609

  uchwała nr VIII/61/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/157/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i stawek za inkaso podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości

  Podatnik złożył wniosek o wpisanie do uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych następującego zapisu: \"od gruntów związanych z działalnością gospodarczą (...)

 • Podatek od niezgłoszonego przychodu z wynajmu

  Właściciel wynajmuje mieszkanie podpisując umowę z lokatorem, której to umowy nie zgłasza w urzędzie skarbowym. Ile wynosi kara lub podatek, jaki naliczy urząd, gdy (...)

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.148.2949

  uchwała Nr XI/58/2011 Rady Gminy Krzęcin z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.148.2948

  uchwała Nr X/121/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.148.2947

  uchwała Nr X/106/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.148.2946

  uchwała Nr X/105/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.148.2945

  uchwała Nr X/104/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.