Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.148.2951

Tytuł:

uchwała Nr XI/60/2011 Rady Gminy Krzęcin z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-12-09
Organ wydający:Rada Gminy Krzęcin
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 148 pozycja: 2951
Hasła:podatek od posiadania psów

UCHWAŁA NR XI/60/2011 RADY GMINY KRZĘCIN z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203; z 2005 r Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 19 pkt 1 lit. f i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654 i Nr 171, poz. 1016), w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M. P. Nr 95, poz. 961), uchwala się, co następuje:1) § 1. 1. Ustala się wysokość rocznej opłaty od posiadania psów na kwotę 45 zł od jednego psa. 2. Opłata jest płatna bez wezwania, jednorazowo, w terminie do 30 kwietnia 2012 r. 3. Opłatę, o której mowa wyżej, należy wnosić bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Krzęcin. 4. W przypadku nabycia psa po terminie płatności opłata za ten rok jest płatna nie później niż w ciągu dwóch tygodni od dnia wejścia w posiadanie psa. § 2. Zwalnia się z opłaty od posiadania psów posiadanie psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw domowych, stawów hodowlanych i obiektów gospodarczych. § 3. Traci moc uchwała Nr XXXVI/226/2010 Rady Gminy Krzęcin z dnia 13 października 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów . § 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2012 r.

1) Niniejsza

ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992) 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie ? z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej ? dotyczą ogłoszenia tych aktów w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ? wydanie specjalne.

Id: CPVTB-BZPWS-XFZJL-CUHSD-HFFPV. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.19

  uchwała nr XII/111/2011 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności opłaty od posiadania psów a także zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.567

  uchwała nr XXVI/333/2009 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 stycznia 2009r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów, zasad ustalania, poboru i terminu płatności oraz zwolnień z tej opłaty.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XII/65/2011 Rady Gminy w Przewozie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki opłaty od posiadania psów w Gminie Przewóz.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIX/236/2010 Rady Gminy w Przewozie z dnia 26 października 2010r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki opłaty od posiadania psów w Gminie Przewóz.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXX/177/2009 Rady Gminy w Przewozie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki opłaty od posiadania psów w Gminie Przewóz.

porady prawne online

Porady prawne

 • Przebywanie psów w miejscach publicznych

  Czy istnieją jakieś przepisy regulujące wprowadzanie i przebywanie psów w takich miejscach, jak sklepy i biura?

 • Obowiązek szczepienia psów

  Czy niedopełnienie obowiązku szczepienia psa stanowi wykroczenie? Jakie kary może stosować Gminna Straż Miejska w sytuacji kiedy nie jest dopełniany obowiązek szczepienia (...)

 • Podatek od psów

  Firma prowadząca działalność gospodarczą (produkcja, handel, usługi) posiada 3 psy bez rodowodu (metryki) o wyglądzie dobermana. Zostały one zakupione na firmę i (...)

 • Puszczenie psów po lesie luzem

  Często spaceruję z psami po lesie. Nie jest to rezerwat, ani park narodowy, po prostu kawałek leśnego terenu, pomiędzy ogródkami działkowymi, a osiedlem domów jednorodzinnych (...)

 • Opłaty od kopii dokumentów z akt sprawy

  Złożyłem do wydziału karnego sądu rejonowego wniosek o wydanie odpisu z protokołu ostatniej rozprawy głównej, sąd nie wydał mi wnioskowanych kopii, wezwał do uiszczenia (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.148.2950

  uchwała Nr XI/59/2011 Rady Gminy Krzęcin z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.148.2949

  uchwała Nr XI/58/2011 Rady Gminy Krzęcin z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.148.2948

  uchwała Nr X/121/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.148.2947

  uchwała Nr X/106/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.148.2946

  uchwała Nr X/105/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.