Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.148.2952

Tytuł:

uchwała Nr XI/61/2011 Rady Gminy Krzęcin z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-12-09
Organ wydający:Rada Gminy Krzęcin
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 148 pozycja: 2952
Hasła:opłata targowa

UCHWAŁA NR XI/61/2011 RADY GMINY KRZĘCIN z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203; z 2005 r Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654 i Nr 171, poz. 1016), w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M. P. Nr 95, poz. 961), uchwala się, co następuje:1) § 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej pobieranej na terenie Gminy Krzęcin: 1) przy sprzedaży z samochodu - 15 zł; 2) przy sprzedaży ze straganu, stanowiska, środków transportowych innych niż samochód - 5 zł za każdy 1 m2 powierzchni zajętej na potrzeby handlu. § 2. Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć 728,64 zł. § 3. 1. Obowiązek podatkowy z tytułu opłaty targowej powstaje z chwilą przystąpienia do wykonywania sprzedaży. 2. Opłata targowa płatna jest z góry przed przystąpieniem do wykonywania sprzedaży. 3. Opłatę targową należy uiszczać w kasie Urzędu Gminy Krzęcin, ul. Tylna 7, lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Krzęcin. § 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012 r.

1) Niniejsza

ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992) 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie ? z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej ? dotyczą ogłoszenia tych aktów w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ? wydanie specjalne.

Id: GRIYN-XRYHZ-SZKIL-GWXCB-NFHYM. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.506.3713

  uchwała nr XLIII/1025/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej

 • DZ. URZ. 2009.15.182

  uchwała nr XXXII/742/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 15 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej

 • DZ. URZ. 2009.54.767

  uchwała nr XXXII/753/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 12 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.199.3562

  uchwała nr XI/77/2011 Rady Miasta łańcuta z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej na targowiskach na terenie miasta Łańcuta, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.354.6218

  uchwała nr XIV/147/11 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.

porady prawne online

Porady prawne

 • Opłata targowa

  Prowadzę sklep tzw. salonik prasowy; od czasu do czasu wystawiam przed witrynę stojak z okularami przeciwsłonecznymi i kartkami pocztowymi. Sprzedaży nie prowadzę na (...)

 • Powstanie obowiązku uiszczenia opłaty targowej

  Kiedy powstaje obowiązek uiszczenia opłaty targowej dziennej? Czy powstaje on w momencie zajęcia stanowiska na targowisku, czy też z chwilą dokonania pierwszej sprzedaży? (...)

 • Sprzedaż podlegająca opłacie targowej

  Czy sprzedaż towaru w domu klienta na jego zamówienie np. telefoniczne jest handlem obwoźnym i czy podlega opłacie targowej z tytułu prowadzonego handlu?

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Opłaty od kopii dokumentów z akt sprawy

  Złożyłem do wydziału karnego sądu rejonowego wniosek o wydanie odpisu z protokołu ostatniej rozprawy głównej, sąd nie wydał mi wnioskowanych kopii, wezwał do uiszczenia (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.148.2951

  uchwała Nr XI/60/2011 Rady Gminy Krzęcin z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.148.2950

  uchwała Nr XI/59/2011 Rady Gminy Krzęcin z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.148.2949

  uchwała Nr XI/58/2011 Rady Gminy Krzęcin z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.148.2948

  uchwała Nr X/121/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.148.2947

  uchwała Nr X/106/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.