Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.148.2955

Tytuł:

uchwała Nr X/84/2011 RADY GMINY WIDUCHOWA z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie podatku od nieruchomości.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-12-09
Organ wydający:RADA GMINY WIDUCHOWA
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 148 pozycja: 2955
Hasła:podatek od nieruchomości

UCHWAŁA NR X/84/2011 RADY GMINY WIDUCHOWA z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie podatku od nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 z 2005r. Nr 172, poz.1441 ;z 2006 r. Nr17, poz.128, Nr 181,poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173,poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157,poz.1241, z 2010r. Nr 28,poz.142 i 146, Nr 40, poz.230,Nr 106,poz.675;z 2011r.Nr 21, poz.113,Nr 117, poz.679; Nr 134, poz.777)oraz art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 12 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2010r.Nr 95, poz.613, Nr 96, poz.620; Nr 225, poz.1461; Nr 226.poz.1475;z 2011r.Nr102,poz.584;Nr 112, poz.654, Nr 171,poz.1016),i art.47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.z 2005r.Nr 8, poz.60,Nr 85, poz.727,Nr 86, poz.732, Nr 143, poz.1199,z 2006r, Nr 66,poz.470, Nr 104, poz.708, Nr 217,poz.1590,Nr 225, poz.1635 z 2007r. Nr 105,poz.721,Nr 112,oz.769,Nr 120,poz.818,Nr 195, poz.1414, Nr 225,poz.1671, z 2008r.Nr 118,poz.745,Nr 141,poz.888,Nr 192,poz.1378,Nr 180,poz.1109, Nr 209, poz. 1316, Nr 209, poz. 1318, Nr 209, poz. 1320, z 2009r. Nr 18 poz. 97, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz.1075, Nr 166, poz. 1317,Nr 168, poz.1323, Nr 213, poz.1652, Nr 216, poz.1676, z 2010r.Nr 40, poz.230, Nr 57,poz.355, Nr 127, poz.858, Nr 142, poz.961; Nr 182, poz.1228, Nr 197, poz.1306; z 2011r. Nr 34,poz.173;Nr 106, poz.602; Nr 134, poz.781 ; Nr 171, poz.1016) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje : § 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości na 2012 rok : 1) od gruntów : a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni .......... 0,68 zł, b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni .............................................................................................. 4,33 zł, c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni ??????????????????????????? 0,25zł; 2) od budynków lub ich części : a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej ................................................... 0,68 zł, b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej .......................................................................... 19,47 zł, c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej ............................................................................ 8,12 zł, d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej . ....................................3,89 zł, e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej .............................................................................................................. 3,36 zł; 3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. § 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości : 1) grunty i budynki służące do prowadzenia świetlic wiejskich i świetlic socjoterapeutycznych ;

Id: ZSHCA-BXETL-CTUVH-DSBDW-GBVJN. Podpisany Strona 1

2) nieruchomości lub ich części służące ochronie przeciwpożarowej realizowanej w ramach działalności statutowej przez jednostki ochotniczej straży pożarnej ; 3) budynki, budowle i zajęte pod nie grunty służące do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, składowania odpadów komunalnych oraz prowadzenia cmentarzy. § 3. 1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa. 2. Wyznacza się sołtysów na inkasentów do poboru podatków od nieruchomości od osób fizycznych. 3. Terminem płatności podatku pobranego po ustawowym terminie dla inkasentów jest ostatni dzień miesiąca, w którym podatek został pobrany. 4. Wysokość wynagrodzenia inkasentów za pobór podatków od nieruchomości od osób fizycznych określa odrębna uchwała Rady Gminy. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa. § 5. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/356/2010 Rady Gminy Widuchowa z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie podatku od nieruchomości. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Józefa Juzyszyn

Id: ZSHCA-BXETL-CTUVH-DSBDW-GBVJN. Podpisany

Strona 2

Uzasadnienie Na podstawie art.5 ust. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy zobowiązana jest do określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Proponowane stawki określono w taki sposób aby nie przekraczały stawek górnych określonych ustawą o podatkach i opłatach lokalnych. Rada Gminy posiada także uprawnienie do wprowadzania innych niż określone w ustawie zwolnień przedmiotowych z podatku od nieruchomości na podstawie art.7 ust.3. Roczne skutki finansowe zastosowania ujętych w projekcie uchwały zwolnień przy zaproponowanych stawkach przedstawią się następująco: - zwolnienie gruntów i budynki służące prowadzenia świetlic wiejskich i socjoterapeutycznych nie wpływa na wynik netto budżetu; - zwolnienie nieruchomości lub ich części służące ochronie przeciwpożarowej realizowanej w ramach działalności statutowej przez jednostki ochotniczej straży pożarnej skutkuje kwotą 3.456 zł .Przy założeniu ,że gmina jest zobowiązana do utrzymania gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych , a więc także budynków tych straży służących utrzymaniu sprzętu wydatek na zapłatę podatku od nieruchomości poniesiony byłby z budżetu gminy. Zwolnienie więc nie ma wpływu na wynik netto budżetu; - zwolnienie budynków ,budowli i zajętych pod nie gruntów służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, składania odpadów komunalnych oraz prowadzenia cmentarzy obniża kwotę dochodów budżetu gminy o kwotę 239.176 zł. Brak zwolnienia powodowałby konieczność ujmowania kwot podatku w kalkulacji cen jednostkowych dostarczania wody i odprowadzania ścieków lub konieczność dotowania przedmiotowego działalności zakładu budżetowego- ZGK; Zaznacza się, że proponowane zwolnienia są przeniesieniem zapisów uchwał w sprawie podatku od nieruchomości z lat poprzednich. Upoważnienie Rady Gminy do zarządzania poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa wynika z art. 6 ust 12 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.. Wzorem lat ubiegłych rada gminy wskazuje na inkasentów podatku od nieruchomości od osób fizycznych sołtysów wsi.

Id: ZSHCA-BXETL-CTUVH-DSBDW-GBVJN. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1003

  uchwała nr XX/159/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, oraz wzoru deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2192

  uchwała nr XXXI/216/2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia zwolnień w tym podatku oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.184.2751

  uchwała nr XIV/80/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości pobieranego na terenie Gminy Chmielnik oraz sposobu poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego a także wynagrodzenia za inkaso na rok podatkowy.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIII/301/10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.16.17

  uchwała nr 97/XVIII/08 Rady Gminy Perlejewo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.148.2954

  uchwała Nr XIII/92/11 Rady Gminy Rewal z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Rewal

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.148.2953

  uchwała Nr XI/69/2011 Rady Gminy Krzęcin z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.148.2952

  uchwała Nr XI/61/2011 Rady Gminy Krzęcin z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.148.2951

  uchwała Nr XI/60/2011 Rady Gminy Krzęcin z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.148.2950

  uchwała Nr XI/59/2011 Rady Gminy Krzęcin z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.