Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.149.2996

Tytuł:

uchwała Nr XIII/86/11 Rady Gminy Rewal z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-12-12
Organ wydający:Rada Gminy Rewal
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 149 pozycja: 2996
Hasła:podatek od posiadania psów

UCHWAŁA NR XIII/86/11 RADY GMINY REWAL z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Na podstawie art. 18a ust. 1 i art. 19 pkt. 1 lit ?f? i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r Nr 954,poz.613 ze zm.)oraz art. 18 ust. 2, pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XVI/102/07 Rady Gminy z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów, wprowadza się następujące zmiany: 1. § 2 otrzymuje nowe brzmienie: ?Ustala się wysokość stawki opłaty za posiadanie psów w stosunku rocznym w wysokości 55 zł od jednego psa?. 2. Dalsze ustalenia zawarte w uchwale pozostają bez zmian. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Traci moc uchwała Nr LXV/442/10 Rady Gminy Rewal z dnia 29 października 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie od początku roku 2012.

Przewodnicząca Rady Joanna Drzewińska Dąbrowska

Id: FBEZG-FBKMX-NUJJJ-SGHJH-SORWN. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.280.2172

  uchwała nr XLII/234/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLI/231/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 17.04.2009 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/191/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2008 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.81.1865

  uchwała nr XXIX/223/09 Rady Gminy Hyżne z dnia 30 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.138.2522

  uchwała Nr XIII/85/11 Rady Gminy Rewal z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenie zmian w uchwale w sprawie opłaty miejscowej i wprowadzenia zwolnień

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.85.2312

  uchwała nr XXXIII/228/2009 Rady Gminy Radzanowo z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXII/217/2009 Rady Gminy Radzanowo z dnia 27 marca 2009r w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 314/XLIV/2002 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 czerwca 2002r w sprawie ustalenia granic i numerów obwodów oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4399

  uchwała nr XIII/84/2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach oraz wprowadzenia tekstu jednolitego tego statutu

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiana elewacji w trakcie budowy

  W czasie budowy domu jednorodzinnego dokonano szeregu zmian w elewacji, a dopiero po wybudowaniu wystąpiono o zmianę pozwolenia na budowę, nie wspominając jednak, iż (...)

 • Dokonywanie zmian konstrukcyjnych w samochodach osobowym

  Czy ustawa Prawo o ruchu drogowym dopuszcza dokonywanie zmian konstrukcyjnych w samochodach osobowym?

 • zmiana w ewidencji gruntów i budynków

  Nowy właściciel nieruchomości złożył wniosek o dokonanie zmian w ewidencji gruntów i budynków na podstawie postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Czy zmiana (...)

 • Opłata od czynności komorniczych

  Art. 54. Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji ustanawia opłatę na rzecz komornika za wprowadzenie wierzyciela w posiadanie w przypadkach innych niż wymienione w art. (...)

 • Wypowiedzenie umowy o zamówienie publiczne

  Czy i ewentualnie na jakich warunkach w umowie (o świadczenie usług), zawartej w wyniku zamówienia publicznego na czas oznaczony, można skutecznie zastrzec prawo wypowiedzenia (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.149.2995

  uchwała Nr XIV/88/11 Rady Gminy Kobylanka z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.149.2994

  uchwała Nr IX/122/11 Rady Gminy Dobra z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.149.2993

  uchwała Nr XIV/53/2011 Rady Gminy Brzeżno z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Brzeżno na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.149.2992

  uchwała Nr XIII/49/2011 Rady Gminy Brzeżno z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/45/2011 Rady Gminy Brzeżno z dnia 28 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości, zwolnień tego podatku na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.149.2991

  uchwała Nr XII/45/2011 Rady Gminy Brzeżno z dnia 28 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości, zwolnień tego podatku na 2012 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.