Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.150.3049

Tytuł:

uchwała Nr XIV/85/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-12-13
Organ wydający:Rada Gminy Wierzchowo
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 150 pozycja: 3049
Hasła:podatek od nieruchomości

UCHWAŁA NR XIV/85/2011 RADY GMINY WIERZCHOWO z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  Na  podstawie  art.  18  ust.  2 pkt  8 ustawy  z dnia  8 marca  1990  r.  o samorządzie  gminnym  (Dz.  U.  z 2001r.  Nr  142,  poz.1591?  z 2002r.  Nr  23,  poz.  220,  Nr  62,  poz.  558,  Nr  113,  poz.  984,  Nr  153  poz.  1271,  Nr  214,  poz.  1806,  z 2003  r.  Nr  80,  poz.  717,  Nr  162,  poz.  1568,  z 2004  r.  Nr  102,  poz.  1055,  Nr  116,  poz. 1203?  z 2005  r.  Nr  172  poz.  1441,  Nr  175,  poz.  1457?  z 2006  r.  Nr  17  poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218? z 2008r. Nr 180, poz.  1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241? z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146,  Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230? z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887  i Nr 217, poz.1281) i art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2010 r.  Nr 95, poz. 613? Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz.1461? Nr 226 poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654  i Nr 171, poz. 1016) Rada Gminy Wierzchowo uchwala, co następuje:  § 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Wierzchowo:  1) od gruntów:  a) związanych  z prowadzeniem  działalności  gospodarczej  bez  względu  na  sposób  zakwalifikowania  w ewidencji gruntów i budynków ? 0,65 zł. od 1 m2 powierzchni?  b) pod  jeziorami,  zajętych  na  zbiorniki  wodne  retencyjne  lub  elektrowni  wodnych  ? 4,01  zł. od  1 ha  powierzchni?  c) pozostałych,  w tym  zajętych  na  prowadzenie  odpłatnej  statutowej  działalności  pożytku  publicznego  przez  organizacje pożytku publicznego ? 0,19 zł. od 1 m2 powierzchni?  2) od budynków lub ich części:  a) mieszkalnych ? 0,61 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,  b) związanych  z prowadzeniem  działalności  gospodarczej  oraz  od  budynków  mieszkalnych  lub  ich  części  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ? 21,10 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej.  c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym  ? 9,98 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,  d) związanych  z udzielaniem  świadczeń  zdrowotnych  w rozumieniu  przepisów  o działalności  leczniczej,  zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń ? 3,35 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej  e) pozostałych,  w tym  zajętych  na  prowadzenie  odpłatnej  statutowej  działalności  pożytku  publicznego  przez  organizacje pożytku publicznego ? 4,83 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej.  3) od  budowli  ?  2%  ich  wartości  określonej  na  podstawie  art.  4 ust.  1 pkt  3 i  ust.  3­7  ustawy  o podatkach  i opłatach lokalnych.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchowo.  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r. 

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1)  dyrektywy  92/106/EWG  z dnia  7 grudnia  1992  r.  w sprawie  ustanowienia  wspólnych  zasad  dla  niektórych  typów  transportu  kombinowanego  towarów  między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992)? 2)  dyrektywy  1999/62/WE  z dnia  17  czerwca  1999  r.  w sprawie  pobierania  opłat  za  użytkowanie  niektórych  typów  infrastruktury  przez  pojazdy  ciężarowe  (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie ­ z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa  w Unii Europejskiej ­ dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ­ wydanie specjalne.

Id: 093E54FA­2DBA­4A66­BF6E­0DC5056DF929. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.207.6223

  uchwała nr 51/VIII/2011 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień w tym podatku.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXXVIII/370/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.184.2751

  uchwała nr XIV/80/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości pobieranego na terenie Gminy Chmielnik oraz sposobu poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego a także wynagrodzenia za inkaso na rok podatkowy.

 • DZ. URZ. 2010.141.2762

  uchwała nr LXII/532/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 29 września 2010r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.

 • DZ. URZ. 2011.144.1609

  uchwała nr VIII/61/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/157/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i stawek za inkaso podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości

  Podatnik złożył wniosek o wpisanie do uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych następującego zapisu: \"od gruntów związanych z działalnością gospodarczą (...)

 • Podatek od niezgłoszonego przychodu z wynajmu

  Właściciel wynajmuje mieszkanie podpisując umowę z lokatorem, której to umowy nie zgłasza w urzędzie skarbowym. Ile wynosi kara lub podatek, jaki naliczy urząd, gdy (...)

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.150.3048

  uchwała Nr XV/129/11 Rady Gminy Postomino z dnia 30 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/123/11 w spr. określenia stawek podatku od środków transportowych, zwolnień i zasad jego poboru

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.150.3047

  uchwała Nr XIV/123/11 Rady Gminy Postomino z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych , zwolnień i zasad jego poboru

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.150.3046

  uchwała Nr VII/63/11 Rady Gminy Ostrowice z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.150.3045

  uchwała Nr VII/60/11 Rady Gminy Ostrowice z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.150.3044

  uchwała Nr XIII/51/2011 Rady Gminy Brzeżno z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.