Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.151.3104

Tytuł:

uchwała Nr XIV/88/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-12-14
Organ wydający:Rada Gminy Wierzchowo
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 151 pozycja: 3104
Hasła:podatki

UCHWAŁA NR XIV/88/2011 RADY GMINY WIERZCHOWO z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na podatek od  nieruchomości, rolny i leśny  Na  podstawie  art.  18  ust.  2 pkt  8 ustawy  z dnia  8 marca  1990  r.  o samorządzie  gminnym  (Dz.  U.  z 2001r.  Nr  142, poz. 1591? z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203? z 2005 r. Nr 172 poz.  1441, Nr 175, poz. 1457? z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,  Nr 173, poz. 1218? z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241?  z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230? z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117,  poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887 i Nr 217, poz.1281) i art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613? Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz.1461? Nr 226  poz.  1475,  z 2011  r.  Nr  102,  poz.  584,  Nr  112,  poz.  654  i Nr  171,  poz.  1016)  i art.6a  ust.11  ustawy  z dnia  15  listopada  1984r.  o podatku  rolnym  (Dz.  U.  z 2006r.  Nr  136,  poz.  969,  Nr  191,  poz.1412,  Nr  245,  poz.  1775,  Nr 249, poz.1825? z 2007r. Nr 109, poz. 747? z 2008r. Nr 116, poz. 730, Nr 237 poz. 1655? z 2009r. Nr 56, poz.  458? z 2010r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz.1475) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku  leśnym  (Dz.  U.  Nr  200,  poz.  1682,  Nr  216,  poz.1826?  z 2005r.  Nr  143,  poz.  1199,  Nr  164,  poz.1365,  Nr  179,  poz.1484, z 2006r. Nr 245 poz.1775, Nr 249 poz. 1825, z 2008r. Nr 116 poz. 730, z 2009r. Nr 56 poz. 458, z 2010r.  Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz.1475) Rada Gminy Wierzchowo uchwala, co następuje:  § 1. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości:  1) określa się wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN­1) stanowiący załącznik Nr 1 do  niniejszej uchwały?  2) określa  się  wzór  deklaracji  na  podatek  od  nieruchomości  (DN­1)  stanowiący  załącznik  Nr  2 do  niniejszej  uchwały?  3) określa  się  wzór  załącznika  do  informacji  lub  deklaracji  na  podatek  od  nieruchomości  ?  ?Dane  o nieruchomościach? (ZN­1) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały?  § 2. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny:  1) określa  się  wzór  informacji  w sprawie  podatku  rolnego  (IR­1)  stanowiący  załącznik  Nr  4 do  niniejszej  uchwały?  2) określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR­1) stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały?  3) określa  się  wzór  załącznika  do  informacji  lub  deklaracji  na  podatek  rolny  ?  ?Dane  o nieruchomościach  rolnych? (ZR­1) stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały?  § 3. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek leśny:  1) określa  się  wzór  informacji  w sprawie  podatku  leśnego  (IL­1)  stanowiący  załącznik  Nr  7 do  niniejszej  uchwały?  2) określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL­1) stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały?  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchowo. 

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1)  dyrektywy  92/106/EWG  z dnia  7 grudnia  1992  r.  w sprawie  ustanowienia  wspólnych  zasad  dla  niektórych  typów  transportu  kombinowanego  towarów  między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2)  dyrektywy  1999/62/WE  z dnia  17  czerwca  1999  r.  w sprawie  pobierania  opłat  za  użytkowania  niektórych  typów  infrastruktury  przez  pojazdy  ciężarowe  (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie ? z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa  w Unii Europejskiej ? dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ? wydanie specjalne.

Id: 292DC566­CD5F­4021­8887­AA7340527C4B. Podpisany

Strona 1

§ 5. Traci  moc  uchwała  Nr  XXVI/124/2008  Rady  Gminy  Wierzchowo  z dnia  30  października  2008  roku  w sprawie określenia wzoru informacji i deklaracji podatkowych. (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego  Nr 95, poz. 2066).  § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.   

Przewodniczący Rady Gminy  Andrzej Kaczorkiewicz

Id: 292DC566­CD5F­4021­8887­AA7340527C4B. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/88/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 25 listopada 2011 r. Zalacznik1.doc INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/88/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 25 listopada 2011 r. Zalacznik2.doc DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/88/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 25 listopada 2011 r. Zalacznik3.doc Załącznik do deklaracji DN­1, informacji IN­1  DANE O NIERUCHOMOŚCIACH 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/88/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 25 listopada 2011 r. Zalacznik4.doc INFORMACJA W SPRAWIE  PODATKU ROLNEGO 

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/88/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 25 listopada 2011 r. Zalacznik5.doc DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY  Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/88/2011 Rady Gminy Wierzchowo

Id: 292DC566­CD5F­4021­8887­AA7340527C4B. Podpisany Strona 3

z dnia 25 listopada 2011 r. Zalacznik6.doc Załącznik do deklaracji DR­1, informacji IR­1, DANE O GRUNTACH DO CELÓW PODATKU  ROLNEGO  Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/88/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 25 listopada 2011 r. Zalacznik7.doc INFORMACJA NA PODATEK LEŚNY  Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/88/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 25 listopada 2011 r. Zalacznik8.doc DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY 

Id: 292DC566­CD5F­4021­8887­AA7340527C4B. Podpisany

Strona 4
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.193.3245

  uchwała nr 73/XV/2011 Rady Gminy Dubiecko z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.3109

  uchwała nr XVII/92/11 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny oraz podatek od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.209.3825

  uchwała nr XVI/92/2011 Rady Gminy Zaklików z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości ,rolny i leśny

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/79/2011 Rady Gminy Zawonia z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny i leśny oraz wzorów formularzy, informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.209.3826

  uchwała nr XV/111/2011 Rady Gminy Zarszyn z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji: na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny dla Agencji Nieruchomości Rolnych.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.151.3103

  uchwała Nr XIV/86/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.151.3102

  uchwała Nr XV/115/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wzorców formularzy (deklaracji i informacji) na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.151.3101

  uchwała Nr XV/114/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.151.3100

  uchwała Nr XII/66/2011 Rady Gminy Świerzno z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.151.3099

  uchwała Nr 72/XIV/11 Rady Gminy Siemyśl z dnia 28 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.