Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.152.3144

Tytuł:

uchwała Nr XIII/83/11 Rady Gminy Kobylanka z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/336/10 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30 września 2010 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Kobylanka

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-12-15
Organ wydający:Rada Gminy Kobylanka
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 152 pozycja: 3144
Hasła:nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych

UCHWAŁA NR XIII/83/11 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/336/10 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30 września 2010 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Kobylanka Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz.113) Rada Gminy Kobylanka uchwala co następuje: § 1. W Uchwale Nr XLIX/336/10 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30 września 2010 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Kobylanka § 1 otrzymuje brzmienie: ?§ 1. Nadaje się nazwę urzędową ulicy w miejscowości Kobylanka zgodnie z załącznikiem graficznym: 1) ulica Lipowa - dla terenu obejmującego część działki o numerze geodezyjnym 904/7, obręb Kobylanka, do którego przylegają działki o numerach geodezyjnych: 274, 402/1, 402/2, 904/4, 904/5 (w części) i 904/6, obręb Kobylanka.? § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Irena Rybarczyk

Id: DCYGS-INEFO-ZGRST-GSWVM-TEHPM. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.14.228

  uchwała Nr III/11/10 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.9.357

  uchwała nr XXIX/195/2009 Rady Gminy Kobylanka z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kobylanka na lata 2009 ? 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.18.706

  uchwała nr XXXI/204/09 Rady Gminy Kobylanka z dnia 19 października 2009r. w sprawie określenia, w drodze regulaminu niektórych składników wynagradzania nauczycieli oraz wysokości i warunków przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Kobylanka.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.112.2023

  uchwała Nr XLIX/335/10 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30 września 2010 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance do przeprowadzenia postępowania w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kobylanka.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1674

  uchwała Nr XXII/127/12 Rady Gminy Kobylanka z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Kobylanka

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.152.3143

  uchwała Nr XIII/82/11 Rady Gminy Kobylanka z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.152.3142

  uchwała Nr XIII/81/11 Rady Gminy Kobylanka z dnia 27 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka obejmującego obszary ewidencyjne w części obrębu Kobylanka o nazwie ?Duży plan przy GPZ-cie?

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.151.3141

  uchwała Nr XXVII/189/S/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XVI/97/2011 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.151.3140

  uchwała Nr XXVI/182/K/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XIV/86/11 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.151.3139

  uchwała Nr XXVI/177/S/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego stwierdzenia nieważności uchwały Nr XI/065/2011 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.