Logowanie

Tytuł:

uchwała nr VIII/82/2011 Rady Gminy Czernica z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie określenia czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane w Przedszkolu Publicznym w Czernicy, prowadzonym przez Gminę Czernica, w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2011-07-22
Organ wydający:Rada Gminy Czernica
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 154 pozycja: 2633
Hasła:

UCHWAŁA NR VIII/82/2011 RADY GMINY CZERNICA z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane w Przedszkolu Publicznym w Czernicy, prowadzonym przez Gminę Czernica, w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami), w związku z art. 6 ust.1 pkt 2 i art.14 ust.5 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) Rada Gminy Czernica uchwala co następuje: § 1. 1. Świadczenia Przedszkola Publicznego w Czernicy, prowadzonego przez Gminę Czernica, w zakresie nauczania, wychowania i opieki, w wymiarze 5 godzin dziennie są realizowane bezpłatnie. 2. Za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze przekraczające wymiar 5 godzin dziennie ustala się opłatę w wysokości 0,25% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, za każdą rozpoczętą godzinę następujących zajęć: 1) zajęcia opiekuńcze, 2) zajęcia muzyczne i nauka tańca, 3) gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój fizyczny, 4) zajęcia językowe. 3. Opłata, o której mowa w § 1 ust. 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych organizowanych na wniosek rodziców (opiekunów prawnych). 4. Opłatę obniża się o 50% na drugie i każde kolejne rodzeństwo dziecka. § 2. Szczegółowe zasady wnoszenia opłaty oraz liczbę godzin przekraczającą wymiar świadczeń, o którym mowa w § 1 ust. 1 określa umowa o świadczeniu usług zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2011r.

Przewodniczący Rady Gminy Czernica Jarosław Jagielski

Id: XLKNP-SOBRW-JWZJC-MRMBZ-FPGWT. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIX.87.2012 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/64/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/52/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Boguszów-Gorce w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXX/225/2009 Rady Gminy Czernica z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Czernica Nr XXVII/201/2009 z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w Przedszkolu Publicznym w Czernicy

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXV/297/2010 Rady Gminy Czernica z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Czernica nr XXVII/201/2009 z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w Przedszkolu Publicznym w Czernicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.28.671

  uchwała nr V/32/2011 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki nad dziećmi w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Świlcza, a także wysokości opłat za świadczenia udzielane przez te przedszkola w czasie przekraczającym ustalony wymiar zajęć bezpłatnych.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XIV/101/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacaniu należności pieniężnych z tytułu używania lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Wałbrzych

 • uchwała nr IX/78/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach

 • uchwała nr IX/77/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Biestrzykowie

 • uchwała nr IX/76/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zacharzycach.

 • uchwała nr IX/75/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.