Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.155.3247

Tytuł:

uchwała Nr XI/85/2011 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 29 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Cedynia.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-12-23
Organ wydający:Rada Miejska w Cedyni
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 155 pozycja: 3247
Hasła:nauczyciele

UCHWAŁA NR XI/85/2011 RADY MIEJSKIEJ W CEDYNI z dnia 29 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Cedynia. Na podstawie art.30 ust.6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz.674,Nr 170, poz.1218 i Nr 220, poz.1600; z 2007r. Nr 17, poz.95, Nr 80, poz.542, Nr 102, poz.689, Nr 158, poz.1103, Nr 176, poz.1238 , Nr 191, poz.1369 i Nr 247, poz.1821; z 2008r. Nr 145, poz.917 i Nr 227, poz.1505; z 2009r. Nr 1,poz.1; Nr 56, poz.458; Nr 67, poz.572;Nr 97,poz.800;Nr 213,poz.1650;Nr219,poz.1706) Rada Miejska w Cedyni uchwala, co następuje: § 1. 1. W uchwale Nr XXVI/238/09 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Cedynia (Dz.Urz. Woj.Zach. z 2009r. Nr 14, poz.563, Dz.Urz.Woj.Zach. z 2011r. Nr 116, poz.2100) wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 5 ust.11 w lp. 3 tabeli dodatków funkcyjnych : wychowawca klasy, oddziału skreśla się: ?60?, a wpisuje się:?100?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Cedyni. § 3. Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Id: JANVR-DUUWJ-GDLUE-VUXYT-QHASG. Podpisany

Strona 1




Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.116.2100

  uchwała Nr VIII/61/2011 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 30 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Cedynia.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.563

  uchwała nr XXVI/238/09 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Cedynia.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1743

  uchwała Nr XVI/143/2012 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 26 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Cedynia.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.91.2059

  uchwała nr 75/XLIII/09 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Cieszanów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.23.632

  uchwała nr XXIX/200/09 Rady Gminy Cmolas z dnia 26 marca 2009r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Cmolas

porady prawne online

Porady prawne

 • Wynagrodzenie nauczyciela za godziny nadliczbowe

  Czy są jakieś przepisy regulujące zasady wynagradzania nauczycieli - szczególnie chodzi o kadrę kierowniczą- za godziny ponadwymiarowe?

 • Wynagrodzenie dla nauczycieli za nadgodziny

  Czy jest podstawa prawna regulująca zasady wynagradzania nauczycieli, (głównie dyrektorów i wicedyrektorów) za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, kiedy przypadają (...)

 • Zatrudnienie nauczyciela emeryta

  Jaka ustawa (ew. tym podobny dokument) ogranicza lub też zabrania zatrudnienie nauczyciela, który przeszedł na emeryturę?

 • Pracodawca a organ zatrudniający

  Dyrektor zawiera umowy ze swoimi pracownikami na prace wykonywane poza godzinami etatowymi. Kto zwiera umowę na przeprowadzenie wykładu na kursie kwalifikacyjnym z dyrektorem (...)

 • Zatrudnianie nauczycieli a karta nauczyciela

  Jesteśmy stowarzyszeniem prowadzącym różnorodną działalność oświatową m.in. prowadzimy szkoły i zatrudniamy nauczycieli. Czy wymiar czasu pracy i urlopu nauczyciela (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.155.3246

  uchwała Nr XIV/123/2011 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Białogardzie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.155.3245

  uchwała Nr XIV/122/2011 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zaliczenia dróg na obszarze miasta Białogard do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.155.3244

  uchwała Nr XII/103/2011 Rady Gminy Szczecinek z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.155.3243

  uchwała Nr XIV/109/11 Rady Gminy Rewal z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek za dzierżawę powierzchni reklamowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.155.3242

  uchwała Nr XIV/121/11 Rady Gminy Postomino z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości na terenie gminy Postomino

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.