Logowanie

Tytuł:

uchwała nr VIII/51/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2011-07-27
Organ wydający:Rada Powiatu Górowskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 157 pozycja: 2683
Hasła:drogi

UCHWAŁA NR VIII/51/11 RADY POWIATU GÓROWSKIEGO z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu. Na podstawie art. 1 pkt 10 lit h) i i) ustawy z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy ? Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 152, poz. 1018 ze zm.) Rada Powiatu w Górze uchwala, co następuje: § 1. Ustala się stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi i za przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokość kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia spowodowało powstanie tych kosztów, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. § 2. Traci moc uchwała Nr XXXVII/163/10 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/33/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 kwietnia 2007 r. dot. ustalenia stawek za usuwanie pojazdów z dróg i za przechowywanie usuniętych pojaz-dów na strzeżonym parkingu. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Górze. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, nie wcześniej niż od dnia 21 sierpnia 2011 r. Załącznik do Uchwały Nr VIII/51/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. Zalacznik1.doc Załącznik do uchwały nr VIII5111 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 czerwca 2011 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Górowskiego Zbigniew Józefiak

Id: BVZQV-SGLJG-DWCFP-WEZHV-LDKUT. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/102/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 maja 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.123.3907

  uchwała nr VI/72/11 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2203

  uchwała nr XVI/83/2012 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.207

  uchwała nr XII/116/2011 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XXIV/229/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.941.2011.LF Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 lipca 2011r. stwierdzające nieważność § 2 ust. 2 uchwały nr IX/63/11 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości.

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.216.2011.AZ5 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 lipca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Czernica z dnia 28 czerwca 2011 roku nr VIII/75/2011 w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Wójta Gminy Czernica nr 47/2011.

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.202.2011.AZ5 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 lipca 2011r. stwierdzające nieważność § 4 uchwały Nr XIV/107/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.965.2011.LF Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 lipca 2011r. stwierdzające nieważność § 3 ust. 1 pkt 4, § 4 ust. 5 uchwały nr XI/104/11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Bielawie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • uchwała nr VIII/32/11 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.