Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.157.3287

Tytuł:

uchwała Nr XI/96/2011 RADY GMINY WIDUCHOWA z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2012.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-12-27
Organ wydający:RADA GMINY WIDUCHOWA
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 157 pozycja: 3287
Hasła:

UCHWAŁA NR XI/96/2011 RADY GMINY WIDUCHOWA z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. ?d? ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, Poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28 , poz.142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 16.959.423 zł, z tego: 1) dochody bieżące - 14.669.302 zł, 2) dochody majątkowe - 2.290.121 zł. § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 18.938.201 zł, z tego: 1) wydatki bieżące - 15.124.569 zł, 2) wydatki majątkowe - 3.813.632 zł. § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 1.978.778 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) sprzedaży papierów wartościowych w kwocie -1.523.511 zł, 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 455.267 zł. § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości: 1) przychody - 2.731.550 zł, 2) rozchody - 752.772 zł. § 5. 1. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 148.918 zł, 2) celową w wysokości - 121.082 zł, z przeznaczeniem na: a) wydatki bieżące z zakresu bezpieczeństwa, utrzymania porządku, kultury, sportu oraz drobnych prac remontowych mienia gminnego na terenie wsi Krzywin w kwocie - 4.163 zł, b) wydatki bieżące z zakresu bezpieczeństwa, utrzymania porządku, kultury, sportu oraz drobnych prac remontowych mienia gminnego na terenie wsi Żarczyn w kwocie ? 2.514 zł, c) wydatki bieżące z zakresu bezpieczeństwa, utrzymania porządku, kultury, sportu oraz drobnych prac remontowych mienia gminnego na terenie wsi Polesiny w kwocie - 322 zł, d) wydatki bieżące z zakresu bezpieczeństwa, utrzymania porządku, kultury, sportu oraz drobnych prac remontowych mienia gminnego na terenie wsi Dębogóra w kwocie - 2.251 zł, e) wydatki bieżące z zakresu bezpieczeństwa, utrzymania porządku, kultury, sportu oraz drobnych prac remontowych mienia gminnego na terenie wsi Bolkowice w kwocie - 825 zł, f) wydatki bieżące z zakresu bezpieczeństwa, utrzymania porządku, kultury, sportu oraz drobnych prac remontowych mienia gminnego na terenie wsi Rynica w kwocie - 1.257 zł, g) wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 39.750 zł.

Id: KFNEK-PLLWW-WKDZH-HCCGA-BQVMT. Podpisany Strona 1

h) wydatki określone w art. 191 ust 8 i 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 20.000 zł. i) wydatki związane ze zwrotem dotacji w celu dostosowania do zapisów art. 128 ust 2 ustawy o finansach publicznych 50.000 zł. § 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań: 1) z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4. 2) zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5. § 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (załącznik Nr 6) w wysokości - 109.088,13 zł z tego: 1) w ramach funduszu sołeckiego - 109.088,13 zł 2) w ramach pozostałych wydatków - 0 zł § 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 75.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w wysokości 71.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 3. Ustala się wydatki w kwocie 4.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. § 9. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 7) w kwotach: 1) przychody ? 2.365.000 zł, 2) koszty ? 2.350.000 zł. § 10. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 8) w kwotach: 1) dochody - 0 zł, 2) wydatki - 0 zł. § 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 1.500.000 zł; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 1.523.511 zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 752.772 zł. § 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 11, do wysokości w nim określonej. § 13. Ustala się dotacje: 1) dla jednostek sektora finansów publicznych: a) podmiotowe (Załącznik Nr 9) w wysokości - 186.000 zł, b) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 10) w wysokości ? 50.000 zł, c) celowe na pomoc innym jst (Załącznik Nr 11) w kwocie ? 30.000 zł; 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe na zadania własne (Załącznik Nr 12) w wysokości 86.400 zł. § 14. Upoważnia się Wójta do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków:

Id: KFNEK-PLLWW-WKDZH-HCCGA-BQVMT. Podpisany Strona 2

a) na uposażenia i wynagrodzenia, b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy; 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. § 15. Ustala się możliwość udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy oraz dla innych podmiotów i osób fizycznych wykonujących zadania związane z realizacją zadań gminy. § 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa. § 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Józefa Juzyszyn

Id: KFNEK-PLLWW-WKDZH-HCCGA-BQVMT. Podpisany

Strona 3

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/96/2011 RADY GMINY WIDUCHOWA z dnia 8 grudnia 2011 r. Zalacznik1.xlsx Dochody budżetu gminy na 2012 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/96/2011 RADY GMINY WIDUCHOWA z dnia 8 grudnia 2011 r. Zalacznik2.xlsx Wydatki budżetu gminy na 2012 r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/96/2011 RADY GMINY WIDUCHOWA z dnia 8 grudnia 2011 r. Zalacznik3.xlsx Przychody i rozchody budżetu Gminy w 2012 r. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/96/2011 RADY GMINY WIDUCHOWA z dnia 8 grudnia 2011 r. Zalacznik4.xlsx Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/96/2011 RADY GMINY WIDUCHOWA z dnia 8 grudnia 2011 r. Zalacznik5.xlsx Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/96/2011 RADY GMINY WIDUCHOWA z dnia 8 grudnia 2011 r. Zalacznik6.xlsx

Id: KFNEK-PLLWW-WKDZH-HCCGA-BQVMT. Podpisany Strona 4

Wydatki jednostek pomocniczych Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/96/2011 RADY GMINY WIDUCHOWA z dnia 8 grudnia 2011 r. Zalacznik7.xlsx Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2012 r. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI/96/2011 RADY GMINY WIDUCHOWA z dnia 8 grudnia 2011 r. Zalacznik8.xlsx Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2012 r. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XI/96/2011 RADY GMINY WIDUCHOWA z dnia 8 grudnia 2011 r. Zalacznik9.xlsx Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Widuchowa w 2012 r. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XI/96/2011 RADY GMINY WIDUCHOWA z dnia 8 grudnia 2011 r. Zalacznik10.xlsx Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Widuchowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2012 r. Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XI/96/2011 RADY GMINY WIDUCHOWA z dnia 8 grudnia 2011 r. Zalacznik11.xlsx Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Widuchowa na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2012 r.

Id: KFNEK-PLLWW-WKDZH-HCCGA-BQVMT. Podpisany

Strona 5

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XI/96/2011 RADY GMINY WIDUCHOWA z dnia 8 grudnia 2011 r. Zalacznik12.xlsx Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

Id: KFNEK-PLLWW-WKDZH-HCCGA-BQVMT. Podpisany

Strona 6
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.77.1466

  sprawozdanie Wójta Gminy Widuchowa z wykonania budżetu Gminy Widuchowa za rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.55.1410

  sprawozdanie Wójta Gminy Widuchowa z wykonania budżetu Gminy Widuchowa za 2008 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.86.1626

  sprawozdanie Wójta Gminy Widuchowa z wykonania budżetu Gminy Widuchowa za rok 2009.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.13.540

  uchwała nr XIX/202/2008 Rady Gminy Widuchowa z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie Regulaminu określającego zasady udzielania pomocy finansowej w formie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Widuchowa ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.15.639

  uchwała nr XXI/234/2009 Rady Gminy Widuchowa z dnia 25 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów

porady prawne online

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

 • Istota jednostki budżetowej

  Czym charakteryzuje się jednostka budżetowa?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.157.3286

  uchwała Nr XIII/71/2011 Rady Gminy Warnice z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla działań dotyczących dożywiania dzieci i młodzieży w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.157.3285

  uchwała Nr XIII/69/2011 Rady Gminy Warnice z dnia 30 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.157.3284

  uchwała Nr XII/ 79 /2011 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zasad udzielania pożyczek z budżetu Gminy dla organizacji pozarządowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.157.3283

  uchwała Nr 80/XVI/11 Rady Gminy Siemyśl z dnia 13 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.157.3282

  uchwała Nr XII/77/2011 Rady Gminy Marianowo z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia górnej granicy stawki opłat za usługi podmiotów posiadających zezwolenia w zakresie usuwania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.