Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.175.2845

Tytuł:

uchwała nr VII/40/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 12 maja 2011r. w sprawie uchylająca uchwałę nr XXIV/143/2009 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 20 lutego 2009 r w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiszynie do prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-06-22
Organ wydający:Rada Miejska w Stawiszynie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 175 pozycja: 2845
Hasła:upoważnienia

UCHWAŁA NR VII/40/2011 RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie uchylająca uchwałę nr XXIV/143/2009 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 20 lutego 2009 r w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiszynie do prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 39 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym( Dz.U.z 2001r. nr 142, poz.1591 ze zm. ) w związku z art. 8a, art. 8b, art.8c ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009r. Nr1, poz.7 ze zm. ) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. Uchyla się uchwałę nr XXIV/143/2009 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 20 lutego 2009 r w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiszynie do prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawiszyna. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie Uzasadnienie do uchwały Nr VII/40/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 12 maja 2011 r. Uchwałą nr XXIV/143/2009 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiszynie do prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych upoważniono Kierownika MGOPS do prowadzenia w/w spraw. Od 14 czerwca 2010r. weszła w życie ustawa z dnia 9 kwietnia 2010r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych ( Dz.U. Nr 81, poz.530 ). Ustawa ta znowelizowała ustawę z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz.U. z 2009r. Nr 1, poz.7 ze zm. ) dodając po art. 8 art. 8a ? 8c. W świetle aktualnego stanu prawnego ( art.8b ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ) Burmistrz gminy jest obecnie organem uprawnionym do upoważnienia swojego zastępcy, pracownika urzędu, kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej, a także innej osoby na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji.Biorąc pod uwagę powyższe niniejszą uchwałę uznać należy za konieczną i uzasadnioną.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.287.4641

  uchwała nr XI/56/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 23 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji dla celów podatku od nieruchomości, leśnego oraz rolnego wprowadza się następujące zmiany:

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.56.996

  uchwała nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXXI /217/ 2010 z dnia 5 listopada 2010 roku Rady Miejskiej w Stawiszynie w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.37.1209

  uchwała nr IX/44/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 lutego 2011r. uchylająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów

 • DZ. URZ. 2010.244.2413

  uchwała nr XXXIV/290/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 czerwca 2010r. uchylająca Uchwałę Nr XXIV/226/01 Rady Gminy w Miedzianej Górze z dnia29 listopada 2001 roku dot. udziału mieszkańców gminy w budowie kanalizacji i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Miedziana Góra.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.19.779

  uchwała nr XXVI/343/09 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 lutego 2009r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej i odpłatności za posiłki.

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Towary pirackie

  Czy istnieje prawna definicja towarów pirackich?

 • Towar podrobiony

  Czy istnieje prawna definicja towaru podrobionego?

 • Termin wniesienia opłaty za sprzedaż alkoholu

  Wniosłam opłatę za sprzedaż napojów alkoholowych w dniu 2 lutego 2009 r. , właściwy do pobrania opłaty Urząd wszczął postępowanie o wygaśnięciu zezwolenia, w (...)

 • Wygaśnięcie mandatu członka rady nadzorczej

  Członek rady nadzorczej spółki z o. o. został powołany do rady nadzorczej na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników 31 maja 2006 roku na okres trzyletniej kadencji. Zgodnie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.175.2844

  uchwała nr VI/68/11 Rady Gminy Kościan z dnia 11 maja 2011r. w sprawie opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych obowiązującej na terenie gminy Kościan.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.175.2843

  uchwała nr VI/63/11 Rady Gminy Kościan z dnia 11 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kościan

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.175.2842

  uchwała nr VI/61/11 Rady Gminy Kościan z dnia 11 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Oborzyska.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.175.2841

  uchwała nr VI/60/11 Rady Gminy Kościan z dnia 11 maja 2011r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Widziszewo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.175.2840

  uchwała nr VI/59/11 Rady Gminy Kościan z dnia 11 maja 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.