Logowanie

Tytuł:

uchwała nr X/58/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie przyjęcia logo Gminy Oleśnica oraz zasad używania logo Gminy Oleśnica.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2011-08-22
Organ wydający:Rada Gminy Oleśnica
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 176 pozycja: 3023
Hasła:herby i flagi

UCHWAŁA NR X/58/11 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia logo Gminy Oleśnica oraz zasad używania logo Gminy Oleśnica.  Na podstawie  art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia  8 marca  1990r. o samorządzie  gminnym  (tekst  jednolity  Dz.U.  z 2001r.  Nr  142,  poz.1591  ze  zm.)  oraz  art.3  ust.1  ustawy  o odznakach  i mundurach  z dnia  21  grudnia  1978r.  (Dz.U. z 1978 r Nr 31, poz.130 ze zm.) Rada Gminy Oleśnica uchwala :  § 1. 1. Przyjmuje się logo Gminy Oleśnica.  2. Wzór logo stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  § 2. 1. Przyjmuje się zasady używania logo Gminy Oleśnica.  2. Zasady używania logo Gminy Oleśnica stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oleśnica.  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Dolnośląskie.   

Przewodniczący Rady  Jacenty Kawecki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/58/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 8 lipca 2011 r. Zalacznik1.doc Wzór logo Gminy Oleśnica  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/58/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 8 lipca 2011 r. Zalacznik2.doc Zasady używania logo Gminy Oleśnica 

Id: YYTJB­OUYWN­ERMTB­IFBZS­VIIYC. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXII/144/09 Rady Gminy Oleśnica z dnia 24 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę nr XV/112/04 w sprawie Statutu Gminy Oleśnica

 • DZ. URZ. 2009.533.4004

  uchwała nr 193/XXXVII/09 Rady Gminy Oleśnica z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 • DZ. URZ. 2009.533.4002

  uchwała nr 191/XXXVII/09 Rady Gminy Oleśnica z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2009.533.4003

  uchwała nr 192/XXXVII/09 Rady Gminy Oleśnica z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2009.533.4001

  uchwała nr 190/XXXVII/09 Rady Gminy Oleśnica z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok

porady prawne online

Porady prawne

 • Umowy między przedsiębiorcami i użyczenie logo

  Osoba mieszkająca na stale za granicą w UE zarejestrowała firmę na zasadach ogólnych, tj. jako jednoosobowy podmiot gospodarczy. Czy ta osoba (firma) może zlecić wykonanie (...)

 • Prawa własnościowe dla projektu logo

  Osoba fizyczna, nie posiadająca zarejestrowanej działalności gospodarczej wykonała graficzny projekt logo dla firmy i przekazuje go firmie nieodpłatnie. Jakie operacje (...)

 • Projekt logotypu - rodzaj umowy

  Zaprojektowaliśmy Klientowi logo i otrzymaliśmy za nie wynagrodzenie i wystawiliśmy FV. Nie chcemy bezpłatnie zbywać praw autorskich (jeżeli Klient będzie chciał je (...)

 • Używanie loga innej firmy w celach informacyjnych

  Prowadzę portal o charakterze informacyjnym, znajdują się tam różnego rodzaju informacje o usługach, produktach itp. Często informacje takie są \"zobrazowane\" poprzez (...)

 • Wykorzystanie emblematu Unii Europejskiej

  Chciałbym zamieścić na szyldzie reklamowym i na ofertach logo w postaci 12 gwiazdek na niebieskim tle symbolizujące Unię Europejską. Prowadzona działalność to usługi (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr X/56/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 8 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/156/05 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Oleśnica.

 • uchwała nr IX/60/2011 Rady Gminy Miłkowice z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Gniewomirowice i Goślinów ? MPZP Gniewomirowice - Goślinów

 • uchwała nr XIII/61/2011 Rady Gminy Lubin z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Lubin na lata 2011 ? 2015

 • uchwała nr XIV/93/11 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 4 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kowary na lata 2011-2015

 • uchwała nr XIV/92/11 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.