Logowanie

Tytuł:

uchwała nr IX/47/2011 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Legnickie Pole w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagoga i logopedy

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2011-09-08
Organ wydający:Rada Gminy Legnickie Pole
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 187 pozycja: 3195
Hasła:nauczyciele

UCHWAŁA NR IX/47/2011 RADY GMINY LEGNICKIE POLE z dnia 30 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Legnickie Pole w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek  tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach oraz  określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach  stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze  godzin, pedagoga i logopedy  Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr  97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Gminy Legnickie Pole uchwala, co następuje:  § 1. W  uchwale  Nr  XXIX/171/09  Rady  Gminy  Legnickie  Pole  z dnia  3 lipca  2009  roku  w sprawie  zasad  udzielania  i rozmiaru  obniżek  tygodniowego  wymiaru  godzin  zajęć  nauczycieli  zajmujących  stanowiska  kierownicze  w szkołach  oraz  określenia  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  dla  nauczycieli  realizujących  w ramach  stosunku  pracy  obowiązki  określone  dla  stanowisk  o różnym  tygodniowym  obowiązkowym wymiarze godzin, pedagoga i logopedy wprowadza się następujące zmiany:  1. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: ?w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru  godzin  zajęć  nauczycieli  zajmujących  stanowiska  kierownicze  w szkołach  oraz  określenia  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  dla  nauczycieli  realizujących  w ramach  stosunku  pracy  obowiązki  określone  dla  stanowisk  o różnym  tygodniowym  obowiązkowym  wymiarze  godzin,  pedagoga,  psychologa  i logopedy?  2. §1. pkt. 1. Otrzymuje brzmienie: : ?Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach  obniża  się  tygodniowy  obowiązkowy  wymiar  godzin  zajęć  dydaktycznych,  wychowawczych  i opiekuńczych  określonych w art. 42 ust 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674  z późn.  zm.)  o liczbę  godzin  stanowiących  różnicę  między  obowiązującym  nauczyciela  tygodniowym  wymiarem  a następującym tygodniowym wymiarem zajęć:  1) Dyrektor szkoły liczącej:  a) do 7 oddziałów ­ 7 godzin  b) 8 oddziałów i więcej ­ 4 godziny  2) Wicedyrektor ­ 10 godzin  3) Kierownik szkoły ­ 12 godzin  4) Kierownik przedszkola­ 15 godzin"  3. W §2. dodaje się punkt 3 w brzmieniu: ? 3) Nauczyciel psycholog ? 20 godzin?  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 3. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  jej  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa Dolnośląskiego.   

Przewodniczący Rady Gminy  Legnickie Pole  Dariusz Mendryk

Id: HNZSS­KUFBO­OFJLK­PIZVN­SABNQ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXII/40/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach; zasad zwalniania nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, od obowiązku realizacji obniżonego tygodniowego wymiaru godzin zajęć; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty nauczyciela; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVI/210/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa, logopedy oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.103.3259

  uchwała nr IV/34/2011 Rady Gminy Łąck z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łąck

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.138.2886

  uchwała nr XLIII/213/2010 Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze i zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.203.6100

  uchwała nr 51/XII/2011 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 września 2011r. w sprawie zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli , dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom , którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin i określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów .

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr IX/46/2011 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Legnickie Pole w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Legnickie Pole

 • uchwała nr IX/45/2011 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2011r.

 • uchwała nr X/41/11 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Kamienna Góra.

 • uchwała nr XIV/93/11 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

 • uchwała nr VIII/39/2011 Rady Gminy w Cieszkowie z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.