Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.191.3008

Tytuł:

uchwała nr VI/81/2011 Rady Gminy Gołuchów z dnia 26 maja 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia a także wysokość oraz zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych gminy Gołuchów.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-07-07
Organ wydający:Rada Gminy Gołuchów
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 191 pozycja: 3008
Hasła:

UCHWAŁA NR VI/81/2011 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia a także wysokość oraz zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych gminy Gołuchów. Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 54 ust.7 oraz art. 91d ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), uchwala się co następuje: § 1. Niniejszym uchwala się ?Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia a także wysokość oraz zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych gminy Gołuchów?, zwany dalej Regulaminem, stanowiący Załącznik nr 1 do tej Uchwały. § 2. Traci moc Uchwała Nr X XV/207/2009 Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Gminnego regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w placówkach oświatowych gminy Gołuchów. § 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2011 roku.

Przewodniczący Rady Jan Sobczak

Załącznik do Uchwały Nr VI/81/2011 Rady Gminy Gołuchów z dnia 26 maja 2011 r. Zalacznik1.pdf Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia, a także wysokość oraz zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych gminy Gołuchów

Id: YEDFY-DXWIS-CAVWC-QTWFV-LMDFI. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.321.5268

  uchwała nr XIII/60/2011 Rady Gminy Perzów z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia a także wysokość oraz zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych Gminy Perzów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.16.657

  uchwała nr XXII/220/09 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolu i innych placówkach oświatowych prowadzonych prze Gminę Dobrzany dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

 • DZ. URZ. 2009.265.2080

  uchwała nr XXXII/136.09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dwikozy w roku 2009

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.27.750

  uchwała nr XXXI/219/09 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 25 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.22.608

  uchwała nr 185/XXVII/09 Rady Gminy Pruchnik z dnia 24 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.3007

  uchwała nr VI/78/2011 Rady Gminy Gołuchów z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/42/2011 Rady Gminy Gołuchów z dnia 24 lutego 2011 roku, dotyczącej uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gołuchów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.3006

  uchwała nr VII/35/2011 Rada Miejska w Mikstacie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr V/21/2011 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 29 marca 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.3005

  uchwała nr VIII/86/2011 Rady Miasta Ostrów Wielkopolski z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu nowopowstałej ulicy w ciągu ulicy Witosa w Ostrowie Wielkopolskim.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.3004

  uchwała nr VIII/82/2011 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustanowienia Stypendium im. Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.3003

  uchwała nr VIII/81/2011 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnienia od tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oraz nauczycieli pełniących inne stanowisko kierownicze w szkole, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów szkolnych, psychologów i logopedów oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.