Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVII/87/11 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/59/11 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 4 maja 2011 roku w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2011-09-19
Organ wydający:Rada Miasta i Gminy Prusice
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 193 pozycja: 3356
Hasła:inkaso i pobór podatków

UCHWAŁA NR XVII/87/11 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/59/11 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 4 maja 2011 roku w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t. j.: Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 ze zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t. j.: Dz. U. z 2006 roku, Nr 136, poz. 969 ze zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (t. j.: Dz. U. z 2002 roku Nr 200, poz. 1682 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Prusice uchwala, co następuje: § 1. W § 2 uchwały Nr X/59/11 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 4 maja 2011 roku w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso pkt 2, 11, 14, 22 otrzymują odpowiednio brzmienie.: 2) w sołectwie Brzeźno sołtys wsi Brzeźno p. Tomasz Podobiński w wysokości 7,0% 11) w sołectwie Kopaszyn sołtys wsi Kopaszyn p. Tomasz Kowalczyk w wysokości 7,0% 14) w sołectwie Krościna Wlk. sołtys wsi Krościna Wlk. p. Antonina Kostecka w wysokości 7,0% 22) w sołectwie Raszowice sołtys wsi Raszowice p. Kazimierz Koziełko w wysokości 7,0% § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prusice. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Prusice Zbigniew Ziomek

Id: BSNMK-IREJX-AVBRP-PDEFH-FKCSN. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/55/11 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 4 maja 2011r. w sprawie nadania nazw nowych ulic w mieście Prusice, gmina Prusice

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVII/349/09 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Prusice

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LXI/444/10 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/268/08 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Prusice

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXX/176/12 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 21 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie miasta Prusice, gmina Prusice

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/53/11 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 4 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/416/10 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 22 marca 2010 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Prusice

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

 • Darowizna ruchomości gminnej

  Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy (...)

 • Bonifikata na wykup mieszkania komunalnego

  Czy przy sprzedaży mieszkań tzw. komunalnych, gmina może stosować dowolne bonifikaty zniżki dla osób fizycznych lokatorów? Czy stosuje się bonifikaty upusty od "widzimisię" (...)

 • Zaskarżanie uchwał rady miasta

  Jestem mieszkańcem miasta X i zameldowany w tym mieście na stałe. W dniu 28.10.2005 roku uchwałą rady miasta stwierdzono wygaśnięcie mandatu radnej Następnie w dniu (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XIII/78/2011 Rada Miejska w Żarowie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP.

 • uchwała nr XII/71/2011 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Żarów i jej jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego.

 • uchwała nr 92/2011 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej i domu pomocy społecznej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r

 • uchwała nr 90/2011 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zaliczenia drogi wojewódzkiej nr 317 od km 0+000 do km 2+093 do kategorii dróg gminnych

 • uchwała nr 88/2011 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.