Logowanie

Tytuł:

uchwała nr X/39/11 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w zakładzie pomocy społecznej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2011-09-19
Organ wydający:Rada Gminy Kamienna Góra
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 193 pozycja: 3357
Hasła:wybory

UCHWAŁA NR X/39/11 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w zakładzie pomocy społecznej  Na  podstawie  art.  12  §  4 ustawy  z dnia  5 stycznia  2011  r.  Kodeks  wyborczy  (Dz.  U.  Nr  21,  poz.  112,  wraz  z późn. zm.) ­ Rada Gminy Kamienna Góra uchwala co następuje :  § 1. Dla  przeprowadzenia  głosowania  w wyborach  do  Sejmu  i Senatu  zarządzonych  na  dzień  9 października  2011 r., tworzy się na obszarze Gminy Kamienna Góra jeden odrębny obwód głosowania.  § 2. Numer i granicę obwodu głosowania ustala się w sposób następujący :   

Nr obwodu głosowania  8  Granice obwodu głosowania  Dom Pomocy Społecznej w Szarocinie  Siedziba obwodowej komisji wyborczej  Dom Pomocy Społecznej Szarocin Nr 1 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamienna Góra.  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  § 5. Uchwała  niniejsza  podlega  ogłoszeniu  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Dolnośląskiego  oraz  podaniu do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie na tablicach ogłoszeń.   

Przewodniczący Rady Gminy  Zygmunt Homoncik

P o u c z e n i e:  Na  niniejszą  uchwałę,  wyborcom  w liczbie  co  najmniej  15,  przysługuje  prawo  wniesienia  skargi  do  Komisarza  Wyborczego  w Jeleniej  Górze  ul.  Morcinka  33A  ,  w terminie  5 dni  od  daty  podania  uchwały  do  publicznej wiadomości. 

Id: WLSJR­LHELD­BAAXN­HQQNX­JYKCI. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.276.4418

  uchwała nr XI/86/11 Rady Gminy Dopiewo z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia na terenie gminy Dopiewo odrębnego obwodu do głosowania w zakładzie pomocy społecznej celem przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.20

  uchwała nr X/68/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 2 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w zakładzie pomocy społecznej.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LI/255/10 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 29 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w zakładzie pomocy społecznej

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.18.460

  uchwała nr XXXVII/270/09 Rady Gminy Jasło z dnia 20 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 18 w Zakładzie Karnym w Jaśle, Warzyce 467

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.154.2233

  uchwała nr XIV/80/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 18 w Zakładzie Karnym w Jaśle, Warzyce 467

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XVII/87/11 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/59/11 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 4 maja 2011 roku w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.

 • uchwała nr XIII/78/2011 Rada Miejska w Żarowie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP.

 • uchwała nr XII/71/2011 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Żarów i jej jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego.

 • uchwała nr 92/2011 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej i domu pomocy społecznej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r

 • uchwała nr 90/2011 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zaliczenia drogi wojewódzkiej nr 317 od km 0+000 do km 2+093 do kategorii dróg gminnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.