Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.197.3119

Tytuł:

uchwała nr VI/34/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki pedagogów i doradców zawodowych, prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-07-13
Organ wydający:Rada Powiatu Średzkiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 197 pozycja: 3119
Hasła:

UCHWAŁA NR VI/34/2011 RADY POWIATU ŚREDZKIEGO z dnia 29 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki pedagogów i doradców zawodowych, prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej

Na podstawie art. 42 ust.7 punkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami ), art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały nr XXX/175/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki pedagogów i doradców zawodowych, prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej, Zasady - w punkcie III dodaje się podpunkt 3 w następującym brzmieniu: "3. Dla nauczycieli realizujących w ramach jednego stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć ustala się wg wzoru: X1 + X2 + ... + Xn W = __________________________ X1 X2 Xn + + ... + Y1 Y2 Yn gdzie: X1, X2, ..., Xn - oznacza liczbę godzin na stanowiskach o różnym pensum, przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym szkoły,

Y1, Y2, ..., Yn - oznacza tygodniowe pensum, określone dla poszczególnych stanowisk. Wymiar tygodniowego pensum przyjmuje się w pełnych godzinach tak, że do 0,49 godziny pomija się a 0,5 godziny i powyżej przyjmuje się za pełną godzinę. Godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum są godzinami ponadwymiarowymi."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 roku.

Przewodniczący Rady mgr Małgorzata Fertała
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.316.2352

  uchwała nr XXXVI/254/2009 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami), nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć prowadzonych w formie zaocznej

 • DZ. URZ. 2012.2229

  uchwała nr XVIII/126/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Liszki

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.10.394

  uchwała nr XXIV/III/170/08 Rady Powiatu Sławieńskiego z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.203.6100

  uchwała nr 51/XII/2011 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 września 2011r. w sprawie zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli , dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom , którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin i określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów .

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1771

  uchwała nr XXIV/162/2012 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 20 lipca 2012r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dzikowiec

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.197.3118

  uchwała nr 60/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 31 maja 2011r. ustalenia zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.197.3117

  uchwała nr 59/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Puszczykowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.197.3116

  uchwała nr 58/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 31 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.197.3115

  uchwała nr VII/49/11 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 24 maja 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Miasto i Gminę

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.197.3114

  uchwała nr VII/48/11 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 24 maja 2011r. w sprawie stawek opłaty targowej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.