Logowanie

Tytuł:

uchwała nr X/75/2011 Rady Gminy Miłkowice z dnia 5 sierpnia 2011r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru, terminu płatności, wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa i określenia inkasenta

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2011-09-23
Organ wydający:Rada Gminy Miłkowice
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 197 pozycja: 3445
Hasła:inkaso i pobór podatków,opłata targowa

UCHWAŁA NR X/75/2011 RADY GMINY MIŁKOWICE z dnia 5 sierpnia 2011 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru, terminu płatności, wysokości  stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa i określenia  inkasenta  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.,  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), i art. 19 pkt 1, lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach  lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z póżń. zm.), Rada Gminy uchwala co następuje:  § 1.  W  uchwale  Nr  IV/27/2011  Rady  Gminy  Miłkowice  z dnia  11  lutego  2011  r.  w sprawie  zasad  ustalania  i poboru,  terminu  płatności,  wysokości  stawek  opłaty  targowej  oraz  zarządzenia  poboru  opłaty  targowej  w drodze inkasa i określenia inkasenta w § 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:  ?5) z budowli nie związanej na stałe z gruntem typu kiosk ? 10,00 zł.?. § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miłkowice.  § 3.  Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Dolnośląskiego  oraz  podlega  podaniu  do  publicznej  wiadomości  poprzez  rozplakatowanie  w siedzibie  Urzędu Gminy w Miłkowicach.   

Przewodniczący Rady  Gminy Miłkowice  Piotr Krawczyk

Id: NBTLE­FHKTB­VMEVN­UPANT­HCTKX. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4577

  uchwała nr XXXVII/939/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia żłobka i zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5460

  uchwała nr XXXIX/1032/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół oraz zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów żłobkom m.st. Warszawy i zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/84/2011 Rady Powiatu w Łukowie z dnia 6 września 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łukowskiego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.1686

  uchwała nr IV/11/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/314/2010 zmieniająca uchwałę Nr XLVI/314/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011r. na terenie Gminy Michałowice

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXII/144/09 Rady Gminy Oleśnica z dnia 24 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę nr XV/112/04 w sprawie Statutu Gminy Oleśnica

porady prawne online

Porady prawne

 • Zgłoszenie zmiany umowy spółki do KRS

  Wspólnicy dokonują zmiany umowy spółki jawnej poprzez usunięcie z umowy jednego z paragrafów. Fakt zmiany umowy spółki musi zostać zgłoszony do KRS wraz z umową (...)

 • Likwidacja spółki cywilnej

  Czy do likwidacji spółki cywilnej z dniem 31.12.2003 należałoby zrobić teraz aneks do umowy o czasie trwania spółki do 31.12.2003, czy tylko wystarczy oświadczenie (...)

 • Podwyższenie kapitału przez aport a treść uchwała

  Zgromadzenie wspólników podjęło uchwałę o podniesieniu kapitału zakładowego. Część udziałów ma być objęta poprzez aport. Czy zgromadzenie wspólników musi (...)

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

 • Ustalenie sposobu wynagradzania zarządu wspólnoty

  Zebranie właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej podjęło Uchwałę o wysokości wynagrodzenia dla Zarządu Wspólnoty. Czy Zarząd mógł podjąć Uchwałę o formie wypłaty (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr X/73/2011 Rady Gminy Miłkowice z dnia 5 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - terenu położonego w obrębie wsi Lipce, gmina Miłkowice (MPZP Lipce II).

 • uchwała nr X/72/2011 Rady Gminy Miłkowice z dnia 5 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Kochlice, gmina Miłkowice

 • uchwała nr X/45/2011 Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji szkole publicznej prowadzonej przez osobę prawną nie wymienioną w art. 79 ustawy o systemie oświaty.

 • uchwała nr XIV/71/2011 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

 • uchwała nr XI/55/11 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 1 września 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w zapłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Przemków lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.