Logowanie

Tytuł:

uchwała nr X/79/11 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/313/05 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Stronie Śląskie.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2011-10-14
Organ wydający:Rada Miejska w Stroniu Śląskim
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 212 pozycja: 3659
Hasła:zasady gospodarki nieruchomościami,najem

UCHWAŁA NR X/79/11 RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/313/05 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 21 listopada 2005 r.  w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Stronie Śląskie.  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U.  Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 , ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw  lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze  zmianami) Rada Miejska w Stroniu Śląskim uchwala, co następuje:  § 1. W  uchwale  Nr  XXXV/313/05  Rady  Miejskiej  w Stroniu  Śląskim  z dnia  21  listopada  2005  r.  w sprawie  ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Stronie Śląskie skreśla się § 31.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.  § 3. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Dolnośląskiego. 

Id: CGRQM­KUFAA­DFIST­YVXTO­PPGMV. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie Stosownie do wyroku IV SA/Wr 7/09 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 03 września  2009r. niezbędne jest dokonanie zmiany w uchwale Nr XXXV/313/05 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 21  listopada  2005  r.  polegającej  na  skreśleniu  §  31  ponieważ  wg  opinii  sądu,  Rada  Miejska  nie  ma  kompetencji  do  ustalania wykazu lokali przeznaczonych do wynajmu jako lokale socjalne.   

Przewodniczący Rady  Ryszard Suliński

Id: CGRQM­KUFAA­DFIST­YVXTO­PPGMV. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LV/358/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/310/05 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 października 2011r. o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/313/05 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Stronie Śląskie, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 212 z dnia 14 października 2011 r. pod poz. 3659

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXI/202/08 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim do wykonywania zadań dotyczących postępowania wobec dłużników alimentacyjnych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/40/11 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zmian w statucie Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LIV/350/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 27 września 2010r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Stronie Śląskie odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2010 roku.

porady prawne online

Porady prawne

 • Egzekucja opłaty parkingowej

  Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/393/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2005 r. stanowi w § 6 w razie nieściągalności opłaty za parkowanie przez RKiSPP (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Zaskarżanie uchwał rady miasta

  Jestem mieszkańcem miasta X i zameldowany w tym mieście na stałe. W dniu 28.10.2005 roku uchwałą rady miasta stwierdzono wygaśnięcie mandatu radnej Następnie w dniu (...)

 • Pies bez kagańca

  W przypadku, gdy w rejonie brak Straży Miejskiej, kto ma prawo ukarać właściciela, którego pies biega bez kagańca i bez smyczy wbrew wszelkim zasadom i uchwale Gminnej (...)

 • Kiedy skuteczne staje się skreślenie osoby z listy członków spółdzielni?

  Kiedy skuteczne staje się skreślenie osoby z listy członków spółdzielni?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr Nr X/78/11 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/31/2007 r. Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej .

 • uchwała nr XII/112/11 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Legnica.

 • uchwała nr 125.XVII.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 2 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr 636/LXXIII/2010 z dnia 26 października 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Jelenia Góra i jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

 • uchwała nr 120.XVII.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 2 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w oddziale żłobkowym funkcjonującym w Miejskim Przedszkolu nr 19 w Jeleniej Górze.

 • uchwała nr XVI/68/11 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jawor.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.