Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.213.6435

Tytuł:

uchwała nr XIII/68/11 Rady Gminy Pniewy z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-11-22
Organ wydający:Rada Gminy Pniewy
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 213 pozycja: 6435
Hasła:podatki

UCHWAŁA NR XIII/68/11 RADY GMINY PNIEWY z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001  r.,  Nr  142,  poz.  1591z  późn  .zm.  )  i art.  10  ust.  1 i  2 ustawy  z dnia  12  stycznia  1991  r.  o podatkach  i opłatach  lokalnych1) (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) , art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia  29 sierpnia 2011 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tekst jednolity: Dz.  U z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) Rada Gminy Pniewy uchwala co następuje:  § 1. Określa  się  następujące  stawki  podatku  od  środków  transportowych  obowiązujące  na  terenie  Gminy  Pniewy:  1) od  samochodów  ciężarowych,  o których  mowa  w art.  8 pkt.  1 ustawy  o podatkach  i opłatach  lokalnych,  o dopuszczalnej masie całkowitej:  a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie ? 530,00 zł  b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie ? 830,00 zł  c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton ? 980,00 zł  2) od  samochodów  ciężarowych,  o których  mowa  w art.  8 pkt.  2 ustawy  o podatkach  i opłatach  lokalnych,  o dopuszczalnej  masie  całkowitej  równej  lub  wyższej  niż  12  ton  w zależności  od  liczby  osi,  dopuszczalnej  masy  całkowitej  pojazdu  i rodzaju  zawieszenia  według  stawek  określonych  w załączniku  Nr  1 do  niniejszej  uchwały  3) od  ciągników  siodłowych  i balastowych,  o których  mowa  w art.  8 pkt.  3 ustawy  o podatkach  i opłatach  lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:  a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie ? 584,00 zł  b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie ? 994,00 zł  c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton ? 1404,00 zł  4) od  ciągników  siodłowych  i balastowych,  o których  mowa  w art.  8 pkt.  4 ustawy  o podatkach  i opłatach  lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od  liczby  osi,  dopuszczalnej  masy  całkowitej  pojazdu  zawieszenia  według  stawek  określonych  w załączniku  Nr  2 do niniejszej uchwały  5) od  przyczep  i naczep,  o których  mowa  w art.  8 pkt.  5 ustawy  o podatkach  i opłatach  lokalnych,  które  łącznie  z pojazdem  silnikowym  posiadają  dopuszczalną  masę  całkowitą  od  7 ton  i poniżej  12  ton  (z  wyjątkiem  związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) ? 276,00 zł  6) od  przyczep  i naczep,  o których  mowa  w art.  8 pkt.  6 ustawy  o podatkach  i opłatach  lokalnych  (z  wyjątkiem  związanych  wyłącznie  z działalnością  rolniczą  prowadzoną  przez  podatnika  podatku  rolnego),  które  łącznie  z pojazdem  silnikowym posiadają dopuszczalną  masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek  określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały  7) autobusów,  o których  mowa  w art.  8 pkt.  7 ustawy  o podatkach  i opłatach  lokalnych,  w zależności  od  liczby  miejsc siedzących:  a) mniejszej niż 30 miejsc ? 790,00 zł  b) równej lub wyższej niż 30 miejsc ? 1404,00 zł  § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Mazowieckiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r. 

Id: GFOHI­SHJLT­XHQWJ­CNUVO­MXHXW. Podpisany

Strona 1

 

Przewodniczący Rady Gminy  Zofia Rokosz

1) Niniejsza 

ustawa  dokonuje  w zakresie  swojej  regulacji  wdrożenia  następujących  dyrektyw  Wspólnot  Europejskich:  1)  dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu  kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE  z dnia  17  czerwca  1999  r.  w sprawie  pobierania  opłat  za  użytkowania  niektórych  typów  infrastruktury  przez  pojazdy  ciężarowe  (Dz.Urz.  WE  L  187  z 20.07.1999).  Dane  dotyczące  ogłoszenia  aktów  prawa  Unii  Europejskiej,  zamieszczone  w niniejszej  ustawie  ?  z dniem  uzyskania  przez  Rzeczpospolitą  Polską  członkostwa  w Unii  Europejskiej  ?  dotyczą  ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ? wydanie specjalne. 

Id: GFOHI­SHJLT­XHQWJ­CNUVO­MXHXW. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/68/11 Rady Gminy Pniewy z dnia 14 listopada 2011 r. STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH w art. 8 pkt. 2 USTAWY od samochodów  ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton   

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita(w  Stawka podatku (w złotych)  tonach)  Nie mniej niż  Mniej niż  Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem  pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za  równoważne  1  2  3  Dwie osie  12  13  482,00  13  14  532,00  14  15  584,00  15  614,00  Trzy osie  12  17  634,00  17  19  706,00  19  21  778,00  21  23  850,00  23  25  1060,00  25  1060,00  Cztery osie i więcej  12  25  728,00  25  27  1034,00  27  29  1444,00  29  31  1752,00  31  2122,00  Inny system  zawieszenia osi  jezdnych  4  942,00  994,00  1044,00  1308,00  994,00  1044,00  1096,00  1200,00  1646,00  1646,00  890,00  1200,00  1726,00  2560,00  2560,00 

 

Przewodniczący Rady Gminy  Zofia Rokosz

Id: GFOHI­SHJLT­XHQWJ­CNUVO­MXHXW. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/68/11 Rady Gminy Pniewy z dnia 14 listopada 2011 r. STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH w art. 8 pkt. 4 USTAWY od ciągników  siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej  masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton   

Liczba osi i dopuszczalna masaCałkowita zespołu pojazdów:  ciągniksiodłowy + naczepa? ciągnik balastowy+ przyczepa (w tonach)  Nie mniej niż  Mniej niż  Stawka podatku (w złotych)  Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem  Inne systemy  pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym  zawieszenia osi  za równoważne  jezdnych  3  4  686,00  890,00  1332,00  1474,00  1610,00  1916,00  890,00  1096,00  1506,00  2024,00  1800,00  2660,00 

1  Dwie osie  12  18  25  31  Trzy osie  12  40 

2  18  25  31 

40 

 

Przewodniczący Rady Gminy  Zofia Rokosz

Id: GFOHI­SHJLT­XHQWJ­CNUVO­MXHXW. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/68/11 Rady Gminy Pniewy z dnia 14 listopada 2011 r. STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH w art. 8 pkt. 6 USTAWY od  przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą  lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez  podatnika podatku rolnego   

Liczba osi i dopuszczalna masaCałkowita zespołu  Stawka podatku (w złotych)  pojazdów:naczepa/przyczepa + pojazdsilnikowy (w tonach)  Nie mniej niż  Nie mniej niż  Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem  Inne systemy  pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za  zawieszenia osi  równoważne  jezdnych  1  2  3  4  Jedna oś  12  18  482,00  686,00  18  15  584,00  748,00  25  686,00  788,00  Dwie osie  12  28  686,00  890,00  28  33  788,00  1200,00  33  38  890,00  1348,00  38  1200,00  1774,00  Trzy osie  12  38  1200,00  1510,00  38  1302,00  1530,00 

 

Przewodniczący Rady Gminy  Zofia Rokosz

Id: GFOHI­SHJLT­XHQWJ­CNUVO­MXHXW. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.2864

  uchwała nr XI/53/11 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2163

  uchwała nr XLV/489/09 z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Boguchwała.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.124.2455

  uchwała nr XLIII/298/2010 Rady Gminy Dydnia z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2193

  uchwała nr XXXI/217/2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.120.2362

  uchwała nr XXXVIII/274/10 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Naczepa a amortyzacja

  Zakupiłem do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usług transportowych, naczepę. Od razu nie chcę jej rejestrować w wydziale komunikacji. Czy taki środek trwały (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości

  Podatnik złożył wniosek o wpisanie do uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych następującego zapisu: \"od gruntów związanych z działalnością gospodarczą (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.213.6434

  uchwała nr XIII/67/11 Rady Gminy Pniewy z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.213.6433

  uchwała nr XIII/66/11 Rady Gminy Pniewy z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.213.6432

  uchwała nr XIII/65/11 Rady Gminy Pniewy z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.213.6431

  uchwała nr XI/73/2011 Rady Gminy Radziejowice z dnia 27 września 2011r. W sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnej pomocy w formie dożywiania w ramach programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.213.6430

  uchwała nr XI/73/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.