Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6472

Tytuł:

uchwała nr XIII/77/2011 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-11-23
Organ wydający:Rada Gminy Kadzidło
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 214 pozycja: 6472
Hasła:podatki

UCHWAŁA NR XIII/77/2011 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 i art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 1)(t.j.Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje: § 1. Uchwala się stawki podatku od środków transportowych w następującej wysokości: 1)od samochodu ciężarowego, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:. a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie 330zł b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 430 zł a) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 540 zł 2)od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton ? w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatkowe określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 3)od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów a) od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie 580 zł b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 690 zł c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 740 zł 4)od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton ? w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatkowe określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 5)od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 350 zł 6)od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton ? w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego ? stawki podatkowe określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 7)od autobusu ? w zależności od liczby miejsc do siedzenia: a) mniejszej niż 30 miejsc 350 zł b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 620zł § 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych: 1. Środki transportowe wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem pojazdów, o których mowa w art.8 pkt 2, 4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 2. Autobusy służące wyłącznie dowożeniu dzieci do szkół z wyłączeniem autobusów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Id: OIZYS-MGGJI-UIMNX-WQAVM-DOXCE. Podpisany

Strona 1

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/209/09 Rady Gminy Kadzidło z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku, oraz Uchwała Nr XLI/225/10 Rady Gminy Kadzidło z dnia 16 marca 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Płoski

1) Niniejsza

ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi ( Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz.WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie ? z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej ? dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ? wydanie specjalne.

Id: OIZYS-MGGJI-UIMNX-WQAVM-DOXCE. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/77/2011 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 listopada 2011 r. Zalacznik1.doc Załącznik nr 1 do uchwały nr 77 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/77/2011 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 listopada 2011 r. Zalacznik2.doc Załącznik nr 2 do uchwały nr 77 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/77/2011 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 listopada 2011 r. Zalacznik3.doc Załącznik nr 3 do uchwały nr 77 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/77/2011 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 listopada 2011 r. Zalacznik4.doc Załącznik nr 4 do uchwały nr 77 - uzasadnienie

Id: OIZYS-MGGJI-UIMNX-WQAVM-DOXCE. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.2864

  uchwała nr XI/53/11 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2193

  uchwała nr XXXI/217/2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.120.2362

  uchwała nr XXXVIII/274/10 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.124.2455

  uchwała nr XLIII/298/2010 Rady Gminy Dydnia z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.371.3

  uchwała nr XXVIII/179/09 Rady Gminy Zduny z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Naczepa a amortyzacja

  Zakupiłem do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usług transportowych, naczepę. Od razu nie chcę jej rejestrować w wydziale komunikacji. Czy taki środek trwały (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Ekwiwalent dla zleceniobiorcy za własny samochód

  Czy pracownikowi zatrudnionemu na zasadach umowy-zlecenia można wypłacać ryczałt za używanie samochodu własnego do celów służbowych?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6471

  uchwała nr XIII/76/2011 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6470

  uchwała nr IX/44/2011 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 14 września 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz dla pedagoga, psychologa, logopedy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6469

  uchwała nr IX/43/2011 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 14 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/155/09 Rady Gminy Wiśniew z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6468

  uchwała nr XI/62/2011 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 obowiązujacych na terenie Gminy Mokobody oraz zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6467

  uchwała nr XI/61/2011 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 28 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.