Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6473

Tytuł:

uchwała nr XIII/78/2011 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-11-23
Organ wydający:Rada Gminy Kadzidło
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 214 pozycja: 6473
Hasła:podatki

UCHWAŁA NR XIII/78/2011 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust l, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 13, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1)(t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( t.j.Dz.U. z 2006 r., Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz.1682 z późn. zm.), Rada Gminy postanawia, co następuje : § 1. 1. Ustala się wzory następujących formularzy: 1)informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - Załącznik Nr 1, 2)deklaracji na podatek od nieruchomości - Załącznik Nr 2, 3)informacji o gruntach - Załącznik Nr 3, 4)deklaracji na podatek rolny - Załącznik Nr 4, 5)informacji o lasach - Załącznik Nr 5, 6)deklaracji na podatek leśny - Załącznik Nr 6. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Traci moc uchwała Nr XIV/70/07 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 23 listopada 2007r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. § 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Płoski

1) Niniejsza

ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992r.) 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07. 1999r.)

Id: QLTKI-AXLID-KYOEJ-IMCMK-ONNPM. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/78/2011 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 listopada 2011 r. Zalacznik1.doc Zał. Nr 1 do uchwały XIII 78 2011 z 10.11.2011r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/78/2011 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 listopada 2011 r. Zalacznik2.doc Zał nr 2 do uchwały XIII 78 2011 z 10.11.2011r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/78/2011 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 listopada 2011 r. Zalacznik3.doc Zał. Nr 3 do Uchwały Nr XIII 78 2011 z 10.11.2011r. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/78/2011 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 listopada 2011 r. Zalacznik4.doc Zał. Nr 4 do Uchwały XIII 78 2011 z 10.11.2011r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/78/2011 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 listopada 2011 r. Zalacznik5.doc Zał. Nr 5 do Uchwały Nr XIII 78 2011 z 10.11.2011r. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/78/2011 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 listopada 2011 r. Zalacznik6.doc Zał Nr 6 do Uchwały Nr XIII 78 2011 z 10.11.2011r.

Id: QLTKI-AXLID-KYOEJ-IMCMK-ONNPM. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1003

  uchwała nr XX/159/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, oraz wzoru deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.39.1296

  uchwała nr IV/25/2011 Rady Gminy Łyse z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.59.1923

  uchwała nr V/33/2011 Rady Gminy Łyse z dnia 23 marca 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.14.507

  uchwała nr III/ 15/2010 Rady Gminy Baranowo z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny, wzoru informacji w sprawie podatku leśnego i wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru informacji w sprawie podatku rolnego oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.280.4480

  uchwała nr XIII/175/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6472

  uchwała nr XIII/77/2011 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6471

  uchwała nr XIII/76/2011 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6470

  uchwała nr IX/44/2011 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 14 września 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz dla pedagoga, psychologa, logopedy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6469

  uchwała nr IX/43/2011 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 14 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/155/09 Rady Gminy Wiśniew z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6468

  uchwała nr XI/62/2011 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 obowiązujacych na terenie Gminy Mokobody oraz zwolnień w tym podatku

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.